Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

539. Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom
540. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo

Odloki

460. Odlok o ustanovitvi delovne skupine za izvajanje in spremljanje izvajanja Pomorskega prostorskega plana Slovenije
541. Odlok o Svetu za razvoj informatike

Sklepi

461. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Bolgarije v Republiki Sloveniji s sedežem v Celju
462. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Mongolije v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani
542. Sklep o podaljšanju ukrepa kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni

MINISTRSTVA

463. Pravilnik o osebni asistenci
464. Sklep o razširjeni veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti
465. Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola
466. Odredba o določitvi cene licenc in dovolilnic za opravljanje prevozov v cestnem prometu
467. Odločba o soglasju k Sklepu uprave o prenehanju ustanove »Fundacija Mima, ustanova za mlade upe«
468. Odločba o prenehanju FUNDACIJE SONJA, USTANOVA ZA DOBRODELNOST IN RAZVOJ SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA
543. Odredba o spremembi Odredbe o začasni ureditvi prostorov izvajalcev zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

SODNI SVET

469. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

470. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah in volilni komisiji volilne enote

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

471. Spremembe Statuta Inženirske zbornice Slovenije
472. Sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2022
473. Sklep o uskladitvi in zneskih dodatka za pomoč in postrežbo od 1. marca 2022
474. Poročilo o gibanju plač za december 2021
475. Spremembe Letnega programa statističnih raziskovanj za 2022 (velja od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022)

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

476. Dodatek št. 5 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

477. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina
478. Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina
479. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

Ankaran

480. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ankaran
481. Letni program športa v Občini Ankaran za leto 2022

Bistrica ob Sotli

531. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2022

Brežice

482. Pravilnik o spremembi Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
483. Sklep o potrditvi Določitve cene gospodarske javne službe odvajanje in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, storitev praznjenja greznic in male komunalne čistilne naprave, cen omrežnine čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter omrežnin praznjenja greznic in male komunalne čistilne naprave za leto 2022
484. Sklep o potrditvi Določitve cene omrežnine gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo za leto 2022
485. Sklep o potrditvi Določitve cene gospodarske javne službe obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2022
532. Cenik potrjenih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja

Celje

486. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Celje
487. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Celje
488. Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje

Črnomelj

489. Razpis nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Črnomelj, predstavnika romske skupnosti

Dobrna

490. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Novi grad

Gorenja vas-Poljane

491. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Gorenja vas - Poljane
492. Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane
493. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Kobarid

494. Odlok o pokopališkem redu v Občini Kobarid
495. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev s področja družbenih dejavnosti v Občini Kobarid

Koper

496. Odlok o izdajanju medijev Mestne občine Koper
497. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje
498. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Koper

Kranj

499. 2. dopolnitev Sklepa o začetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje (oznaka območja po OPN – Kranj Zlato polje KR Z1)

Log-Dragomer

500. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Log - Dragomer za leto 2022

Medvode

501. Odlok o organiziranju in izvajanju javne gasilske službe v Občini Medvode
502. Odlok o dopolnitvi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Medvode
503. Pravilnik o sofinanciranju obnove zunanjega ovoja stavb mestnega jedra Medvod
504. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturne dediščine
505. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju nagrad študentom v Občini Medvode
506. Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Medvode za leto 2022

Mežica

507. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2022

Murska Sobota

533. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2022

Nova Gorica

534. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova Gorica

Pivka

508. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Postojna

509. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Prestranek EUP PR-038 (sever) – Ob železnici
510. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Veliki Otok
511. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Postojna

Rogatec

512. Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini Rogatec
513. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec
514. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Semič

535. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2022
536. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Semič

Sevnica

537. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del Gospodarske cone Dolenji Boštanj – del EUP DB10 (2) in Elaborata ekonomike

Sodražica

515. Odlok o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Sodražica s služnostnimi pravicami
516. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine Sodražica
517. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vaških odborih
518. Pravilnik o določitvi vrednosti odškodnine za prenos lastninske pravice za zemljišča, na katerih poteka kategorizirana občinska cesta
519. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podpori mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega vprašanja v Občini Sodražica

Straža

520. Poslovnik Občinskega sveta Občine Straža
521. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Straža
522. Odlok o ustanovitvi krajevnih odborov v Občini Straža

Šmartno pri Litiji

523. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Šmartno pri Litiji
524. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno
525. Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioniranju servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma
526. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora VT-69
527. Sklep o soglasju k vpisu Muzeja na gradu Bogenšperk v razvid muzejev

Trebnje

538. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – rebalans

Žalec

528. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2022
529. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2022
530. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora ZA-3/2

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti