Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022

Kazalo

505. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju nagrad študentom v Občini Medvode, stran 1340.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 21. seji dne 16. 2. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju nagrad študentom v Občini Medvode 
1. člen 
V Pravilniku o dodeljevanju nagrad študentom v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 77/19) se spremeni 1. člen tako, da se glasi:
»Pravilnik o dodeljevanju nagrad študentom (v nadaljevanju: pravilnik) določa upravičence, pogoje in merila ter postopek dodeljevanja nagrad študentom s stalnim prebivališčem v času zaključka študija in v času oddaje vloge na območju Občine Medvode.«
2. člen 
Spremeni se druga alineja 6. člena pravilnika tako, da se glasi:
»– so mlajši oziroma na dan opravljenega zagovora doktorske disertacije še niso dopolnili 35 let.«.
3. člen 
Spremeni se 9. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Razpisana proračunska sredstva se med upravičene vlagatelje vlog razdelijo tako, da se vse upravičene vloge ovrednotijo z ustreznim številom točk. Te se po zaključku vrednotenja seštejejo. S seštevkom točk se deli razpisana vsota sredstev, tako, da se ugotovi vrednost ene točke, pri čemer zgornja bruto vrednost točke ne more preseči 60,00 EUR. Dobljena vrednost točke se za vsako upravičeno vlogo posebej pomnoži s številom dodeljenih točk. Tako se ugotovi višina sredstev, ki se dodeli posamezni vlogi oziroma prejemniku enkratne denarne nagrade.
Dobljena višina enkratne denarne nagrade predstavlja bruto vrednost nagrade.«.
4. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 640-1/2019-5
Medvode, dne 16. februarja 2022
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti