Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022

Kazalo

492. Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 1307.

  
Na podlagi 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 – ZDeb), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 18. redni seji 10. februarja 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem pravilnikom se določa pogoje, merila in postopke za izbiro in vrednotenje ter razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih društev, skupin, posameznikov in kulturnih projektov, ki so lokalnega pomena in se sofinancirajo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane.
II. VSEBINSKE DOLOČBE 
2. člen 
(1) Iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane se sofinancira naslednja vsebina:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, skupin ter posameznikov;
– kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost;
– izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
– sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih srečanjih in na srečanjih v tujini;
– kulturne prireditve in akcije, ki imajo širši javni interes;
– kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije – vse le v delu, ki presega šolske vzgojno izobraževalne programe;
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.
(2) Sredstva za investicije v prostor in opremo za izvajanje kulturne dejavnosti niso zajeta v vrednosti kulturnih programov.
3. člen 
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Gorenja vas - Poljane in aktivno delujejo na območju te občine,
– prijavljeno dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti, s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ter izvajajo dejavnost najmanj pol leta pred objavo razpisa,
– imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
– imajo urejeno evidenco o članstvu (vsaj 2/3 članov je iz Občine Gorenja vas - Poljane),
– poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi ter temeljnim aktom društva,
– po potrebi sodelujejo na občinskih prireditvah,
– občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov, poročila o doseženih uspehih na občinskih, območnih, regijskih in državnih tekmovanjih,
– s posameznim programom, projektom oziroma prireditvijo s področja kulture lahko posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva iz občinskega proračuna le na enem javnem razpisu Občine Gorenja vas - Poljane v tekočem letu.
4. člen 
(1) Pravico do sofinanciranja kulturnih programov in projektov imajo izvajalci le-teh, ki so izbrani na podlagi javnega razpisa.
(2) Skupni obseg sofinanciranja kulturnih programov in projektov potrdi Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane s sprejemom proračuna za posamezno proračunsko leto.
5. člen 
(1) Odpiranje vlog na javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti izvede komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan.
(2) Vrednotenje programov in projektov, prispelih na javni razpis, opravi najmanj 3-članska strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan, tako, da so različne kulturne dejavnosti zastopane čim bolj enakovredno.
6. člen 
(1) Naloge komisije za odpiranje vlog so:
– odpiranje vlog, ki so prispele na javni razpis, ugotovitev pravočasnosti vloge ter, ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v javnem razpisu določene pogoje (upravičena oseba) in ali je vloga popolna glede na besedilo javnega razpisa,
– izdelava zapisnika o odpiranju vlog,
– druge naloge po sklepu župana.
(2) Naloge strokovne komisije so:
– izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– vrednotenje programov in projektov ter priprava predloga za razdelitev sredstev, v skladu s pogoji in merili,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe pravilnika oziroma meril za vrednotenje programov in projektov s področja kulture,
– druge naloge s področja kulture.
7. člen 
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem programov in projektov s področja kulture, poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov ljubiteljskih kulturnih projektov in programov,
– zbiranje vlog vlagateljev kulturnih programov in projektov,
– obravnava, usklajevanje in strokovno ocenjevanje prispelih vlog ter izdelava predloga za razdelitev sredstev,
– izdaja odločb o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega kulturnega projekta oziroma kulturnega programa,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb,
– obravnava poročil o izvedbi programov in projektov ter ocena skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.
8. člen 
Strokovna komisija, občinska uprava ter predlagatelji programov ter projektov se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri kulturnih programov, ki jih iz občinskega proračuna sofinancira občina, ravnajo po merilih in kriterijih, navedenih v prilogi 1 tega pravilnika.
9. člen 
(1) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku (naziv, naslov, davčna številka),
– predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji, kulturni programi in projekti ter določilo glede kriterijev za ocenjevanje oziroma vrednotenja le-teh,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij v zvezi z razpisom,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
(2) Rok za oddajo prijav ne sme biti krajši od 30 dni od objave javnega razpisa.
10. člen 
(1) Po preteku razpisnega roka komisija za odpiranje vlog odpre prispele vloge in ugotovi njihovo popolnost.
(2) Vlagatelji, ki v razpisanem roku oddajo formalno nepopolne vloge, lahko le-te dopolnijo v roku 5 dni od prejema pisnega obvestila.
(3) Nepopolnih vlog strokovna komisija po tem roku ne obravnava in jih župan s sklepom zavrže.
11. člen 
(1) Komisija za odpiranje vlog o svojem delu sestavi zapisnik, ki mora vsebovati:
– kraj in čas odpiranja vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– ugotovitve o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki so jih vložile neupravičene osebe,
– seznam vlog, ki ustrezajo pogojem razpisa,
– seznam vlog, ki naj se dopolnijo,
– podpise vseh članov komisije.
(2) Strokovna komisija na podlagi meril in kriterijev pravilnika pripravi predlog razdelitve sredstev.
(3) Na podlagi predloga strokovne komisije direktor oziroma direktorica občinske uprave sprejme o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega kulturnega projekta oziroma kulturnega programa. O pritožbah zoper te odločbe odloča župan.
12. člen 
(1) Župan sklene z izbranimi vlagatelji – izvajalci kulturnih programov oziroma projektov pogodbo, s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje predmeta pogodbe.
(2) Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo v predpisanem roku, sicer se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje.
13. člen 
Sestavine pogodbe so:
– pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka, št. računa),
– vsebina in obseg programa/projekta,
– čas realizacije programa/projekta,
– višina dodeljenih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi dodeljena sredstva ali ne izpolni predmeta pogodbe,
– določilo, da mora izvajalec sproti obveščati občino o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– navedbo skrbnikov pogodbe,
– podpis, datum, žig,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
14. člen 
(1) O izvedbi sofinanciranih programov oziroma projektov morajo izvajalci v pogodbenem roku občinski upravi predložiti zaključno finančno in vsebinsko poročilo o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa.
(2) Občinska uprava ali po njej pooblaščeni organ lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
15. člen 
Župan občine lahko izjemoma, ob smiselni uporabi 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, izda sklep o financiranju kulturnega projekta iz interventnih sredstev občine, brez javnega razpisa. V tem primeru se lahko sofinancirajo tisti kulturni projekti, ki bi izpolnjevali pogoje za prijavo na javni razpis občine, pa prijava zaradi objektivnih okoliščin, ki niso na strani vlagatelja, ni mogoča, ker je rok za prijavo na javni razpis že potekel. Kulturne projekte, za katere vsebinsko ustrezen razpis ni predviden, lahko župan iz interventnih sredstev podpre le, kadar so utemeljeni z javnim interesom na področju kulture, kar mora v sklepu posebej obrazložiti.
16. člen 
(1) Izvajalci ljubiteljske kulturne dejavnosti so dolžni spoštovati določila pogodbe.
(2) Če občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbe, mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.
(3) Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev.
(4) Izvajalec, ki krši določila drugega in tretjega odstavka tega člena, ne more kandidirati za sredstva iz proračuna ob naslednjem razpisu.
(5) Sredstva nerealiziranih aktivnosti ostanejo neporabljena.
(6) V primeru višje sile (npr. epidemija) ima župan občine na predlog strokovne komisije/odbora možnost prilagoditi merila in druge pogoje sofinanciranja za posamezno leto.
(7) Kulturni izvajalci, ki prejmejo sredstva iz občinskega proračuna, so dolžni v svojih promocijskih gradivih na ustrezen način predstavljati Občino Gorenja vas - Poljane.
17. člen 
(1) Merila, ki so priloga 1 tega pravilnika, se uporabljajo kot izhodišče za financiranje v skladu z dejanskim obsegom in kakovostjo dejavnosti in z višino proračunskih sredstev za delovanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
(2) Merila so določena v točkah.
(3) Vrednost točke se izračuna za vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev, ki so v proračunu določena za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti in skupne točkovne vrednosti ponujenih programov.
18. člen 
(1) Za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov, ki delajo na področju kulture, se nameni največ 2 % razpisanih sredstev.
(2) Za izvedeno izobraževanje in izpopolnjevanje kandidata se vlagatelju odobri in izplača največ 1/3 predloženega računa.
(3) Strokovna komisija bo vloge za sofinanciranje izobraževanj in izpopolnjevanj obravnavala in odobrila pri pregledu zaključnih poročil izvajalcev programov in projektov.
(4) V primeru večjega števila predloženih vlog za sofinanciranje izobraževanj in izpopolnjevanj, lahko strokovna komisija delež sofinanciranja ustrezno zmanjša, da se določeni znesek (2 % razpisanih sredstev) za izobraževanje in izpopolnjevanje ne preseže.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
19. člen 
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 18/16).
Št. 610-001/2021-005
Gorenja vas, dne 10. februarja 2022
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti