Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022

Kazalo

503. Pravilnik o sofinanciranju obnove zunanjega ovoja stavb mestnega jedra Medvod, stran 1338.

  
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popravek, 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 21. seji dne 16. 2. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju obnove zunanjega ovoja stavb mestnega jedra Medvod 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Namen tega pravilnika je spodbujanje obnove zunanjega ovoja stavb mestnega jedra Medvod v smislu urejenosti zunanjega videza posameznih stavb in naselja.
Pravilnik določa: pogoje za sodelovanje na razpisu, upravičence, način in merila, postopek pridobivanja sredstev in nadzor nad porabo sredstev.
2. člen 
Namen sofinanciranja obnove stavb je izboljšanje zunanje podobe mestnega jedra Medvod, vzdrževanje in ohranjanje kulturne dediščine in dvig kakovosti bivanja.
Sredstva za sofinanciranje obnove stavb se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev in se zagotavljajo v občinskem proračunu, njihovo višino določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
II. POGOJI IN UPRAVIČENCI 
3. člen 
Upravičenci do prejema sredstev so lahko fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so fizične ali pravne osebe lastniki oziroma solastniki stavb ali dela stavb iz prejšnje alineje;
– da se stavba, ki bo predmet prenove, nahaja na območju mestnega jedra, in sicer na naslovih Cesta komandanta Staneta, hišne številke: 6 in od 8 do 39 ter na naslovih Seškove ceste v celoti;
– v primeru etažnih lastnikov se mora z obnovo strinjati najmanj 75 % vseh etažnih lastnikov. Prijavo za sofinanciranje obnove zunanjega ovoja stavb odda upravnik ali eden izmed pooblaščenih etažnih lastnikov;
– da je izvedba prenove skladna z zakonodajo (Gradbeni zakon, Odlok o OPN Občine Medvode; Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost);
– imajo pridobljeno predračunsko vrednost predvidene investicije s popisom del, ki jo pripravi gospodarski subjekt, registriran za opravljanje tovrstnih dejavnosti in je vlogi priložena kopija pogodbe z izvajalcem;
– da so od pristojnega organa občinske uprave za urejanje prostora pridobili mnenje o ustreznosti prenove;
– da so od pristojnih mnenjedajalcev pridobili pozitivno mnenje (npr. ZVKDS, DRSV …);
– da ob prijavi upravičenci za sofinanciranje prenove priložijo vso potrebno dokumentacijo.
III. JAVNI RAZPIS 
4. člen 
Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga Občina Medvode po sprejetem odloku o proračunu objavi za posamezno proračunsko obdobje. Občina objavi javni razpis na spletni strani Občine Medvode.
5. člen 
Javni razpis mora vsebovati najmanj:
– naziv in sedež razpisnika sredstev,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– višino sredstev, ki se razpisujejo,
– navedbo pogojev, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k vlogi,
– navedbo meril in način dodeljevanja sredstev upravičencem,
– upravičene stroške investicije in deleže sofinanciranja investicije,
– rok za prijavo in način oddaje vlog,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko upravičenci pridobijo informacije in razpisno dokumentacijo;
– čas in kraj obravnave prijav;
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri;
– rok, do katerega je treba izvesti investicijo;
– pogoje za plačilo in način izplačila zneska sofinanciranja;
– vzorec pogodbe;
– druge potrebne podatke.
Na javnem razpisu se izločijo:
– prijavitelji, ki imajo neporavnane obveznosti do občine;
– prijavitelji, ki nimajo pridobljenih soglasij o ustreznosti prenove iz 3. člena.
IV. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV SOFINANCIRANJA 
6. člen 
Župan Občine Medvode s sklepom imenuje tričlansko strokovno komisijo, ki vodi postopek izvedbe javnega razpisa.
Komisijo sestavljata dva predstavnika občinske uprave Občine Medvode in en predstavnik, ki ga predlaga Komisija za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Vsaj en član komisije mora imeti izobrazbo s področja arhitekture ali gradbeništva.
7. člen 
Komisija po preteku razpisnega roka pristopi k odpiranju prispelih vlog. O odpiranju vlog se vodi zapisnik.
Udeležence razpisa, katerih vloge niso bile popolne, se pisno pozove k dopolnitvi vlog. Dopolnitev je pravočasna, če je oddana zadnji dan roka s priporočeno poštno pošiljko ali oddana osebno v sprejemni pisarni.
Če prosilec vloge v navedenem roku ne dopolni, se vloga kot nepopolna zavrže.
Popolne vloge komisija oceni na podlagi meril iz 8. člena tega pravilnika in javnega razpisa.
Na podlagi predloga dodelitve proračunskih sredstev, ki ga pripravi komisija, občinska uprava izda sklep o dodelitvi sredstev.
Zoper navedeni sklep je možna pritožba na župana občine. Odločitev župana je dokončna.
V. MERILA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV 
8. člen 
Merila za dodeljevanje sredstev so:
– lega stavbe;
– starost stavbe;
– kulturni spomenik oziroma kulturna dediščina (pomen stavbe z vidika kulturne dediščine in arhitekturne vrednosti);
– dotrajanost stavbe (nevarnost rušenja fasade ali strehe objekta na okolico in mimoidoče);
– širši pomen stavbe za občino in
– druga merila, kar je podrobneje opredeljeno v vsakokratnem javnem razpisu.
Merila se natančno opredelijo v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
VI. DELEŽ SOFINANCIRANJA 
9. člen 
Občina Medvode bo prejemnikom sredstev na podlagi zbranih točk in vrednosti investicije sofinancirala do največ 30 % vrednosti obnove. Večje število zbranih točk pomeni višji odstotek sofinanciranja vrednosti investicije. Najvišji znesek sofinanciranja je 10.000,00 evrov.
V primeru, da je investicija izvedena v nižji vrednosti, kot je znašala predračunska vrednost, se vrednost dodeljenih sredstev temu ustrezno zniža.
Na razpisu se lahko sofinancira obnova zunanjega ovoja tistih stavb, katerih obnova ovoja še ni bila sofinancirana iz proračuna Občine Medvode v zadnjih 20 letih pred objavo razpisa.
VII. POGODBA O SOFINANCIRANJU 
10. člen 
Z izbranim upravičencem Občina Medvode sklene pogodbo o sofinanciranju prenove, s katero se določijo pogoji za izvedbo prenove ter višina in način izplačila sredstev sofinanciranja investicije v prenovo.
Poziv za podpis pogodbe prejme izbrani upravičenec skupaj z odločbo o izbiri.
Upravičenec je dolžan z Občino Medvode skleniti pogodbo o sofinanciranju v roku, določenem v pozivu. Če se upravičenec v predpisanem roku ne odzove in ne pristopi k podpisu pogodbe, se šteje, da odstopa od podpisa pogodbe.
Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati pogodbeni stranki, znesek in namen sofinanciranja, način izplačila ter opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
Upravičenec dodeljenih sredstev se s pogodbo zaveže, da:
– bo hranil dokumentacijo še najmanj 5 let po prejemu sredstev s strani občine;
– bo omogočil občini vpogled v dokumentacijo in nadzor koriščenja namenskih sredstev na terenu;
– se strinja, da se podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega značaja, lahko objavijo; osnovni podatki o znesku odobrenih sredstev in prejemniku se lahko objavijo skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
VIII. PORABA DODELJENIH SREDSTEV 
11. člen 
Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, so namenska in se lahko porabijo le za namene, določene s pogodbo iz prejšnjega člena.
Upravičenci, ki so jim bila dodeljena sredstva za sofinanciranje prenove, so dolžni skrbnika pogodbe v 15 dneh pisno obvestiti o spremenjenih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na dogovorjen potek prenove in upravičenost do dodeljenih sredstev.
12. člen 
Upravičenci morajo izvesti dela, za katera jim je bil izdan sklep o sofinanciranju, praviloma v koledarskem letu podpisa pogodbe o sofinanciranju.
Upravičenci so dolžni občini predložiti dokazila o ustreznosti izvedbe prenove (fotokopije plačanih računov) v 30 dneh po koncu prenove.
13. člen 
Občina lahko odkloni izplačilo dodeljenih sredstev, če prenova ni bila izvedena skladno z določili tega pravilnika in pogodbe o sofinanciranju ter če prenova ni bila izvedena skladno s priloženo dokumentacijo za izvedbo prenove.
IX. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
14. člen 
Namensko porabo sredstev in izvajanje pogodb preverjajo občinska uprava, komisija, ki jo za ta namen imenuje župan, lahko pa tudi Nadzorni odbor občine.
Občina Medvode lahko od prijavitelja zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ocenjevanje investicije ali preverjanje namenske porabe sredstev.
Komisija in pristojni organ občinske uprave po podpisu pogodbe o dodelitvi finančne spodbude izvede kontrolo izvedenih del na objektu pri vsakem upravičencu. V kolikor komisija in pristojni občinski organi ugotovijo nepravilnosti, upravičenec ni upravičen do finančne spodbude.
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko pridobljena finančna sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Kot nenamenska poraba se šteje:
– da je upravičenec za namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– v primeru drugih nepravilnosti pri porabi sredstev.
X. KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-1784/2021-4
Medvode, dne 16. februarja 2022
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti