Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022

Kazalo

480. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ankaran, stran 1285.

  
Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15, 10/22) je Občinski svet Občine Ankaran na 22. redni seji dne 10. 2. 2022 sprejel 
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ankaran
1. člen 
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ankaran (Uradni list RS, št. 52/18; v nadaljevanju Odlok). 
2. člen 
5. člen Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi: 
Lokalne ceste (LC) so: 
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka 
v občini 
[m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka 
v sosednji občini 
[m]
1
177021
406
Valdoltra–Barizoni–Sv. Brida
177013
1.210
V
1167 – Koper
2
177031
180051
Ankaran–Sv. Brida
177021
848
V
663 – Koper
3
177405
114
Ankaranska bonifika – nadaljevanje
406
857
V
V … vsa vozila
SKUPAJ:
  2.915 m
3. člen 
8. člen Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi: 
Nekategorizirane ceste (NK) so: 
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina 
odseka 
v občini [m]
Namen uporabe
Preostala 
dolžina odseka 
v sosednji občini 
[m]
1
NK0011
406
Debeli rtič–Rdeči križ Slovenije
parkirišče
103
V
2
NK0021
NK0011
Krak ceste Debeli rtič–Rdeči križ Slovenije
406
24
V
3
NK0031
177021
Razgledna pot do HŠ 16A
HŠ 16A
190
V
4
NK0041
177031
Pot na Brido do HŠ 6
HŠ 6
148
V
5
NK0051
677061
Ivančičeva cesta do HŠ 7
HŠ 7
228
V
6
NK0061
677061
Ivančičeva cesta do HŠ 19
HŠ 19
243
V
7
NK0071
677061
Ivančičeva cesta do HŠ 4B
HŠ 4B
115
V
8
NK0081
406
Jadranska cesta–Rožnik
678941
447
V
9
NK0091
406
Jadranska cesta do HŠ 18A
HŠ 18A
101
V
10
NK0111
406
Jadranska cesta do HŠ 4
HŠ 4
97
V
11
NK0121
406
Na Logu do HŠ 14
razcep
369
V
12
NK0131
114
Železniška cesta do centralne čistilne naprave
ograja
293
V
13
NK0151
677018
Vinogradniška pot od HŠ 17 do HŠ 25
677011
93
V
14
NK0161
680644
Pot na Brido od HŠ 4A do HŠ 3
HŠ 3
83
V
15
NK0171
680671
Jadranska cesta mimo HŠ 7
ograja
204
V
16
NK0181
NK0171
Železniška cesta mimo HŠ 2 do LC 177405
177405
798
V
17
NK0191
680691
Lazaret od HŠ 8 do HŠ 7
HŠ 7
222
V
18
NK0211
114
Železniška cesta do HŠ 5
HŠ 5
223
V
19
NK0221
NK0211
Železniška cesta do HŠ 15C
HŠ 15C
106
V
20
NK0231
678741
Pod vrhom od HŠ 1 do HŠ 4
HŠ 4
77
V
V … vsa vozila
SKUPAJ:
4.164 m
4. člen 
K spremembi kategorizacije občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2022-(506) z dne 2. 2. 2022. 
5. člen 
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 3. 2022. 
 
Št. SVT.222/2022
Ankaran, dne 10. decembra 2019
 
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
 
 
Ai sensi delle disposizioni della Legge sulle strade (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 109/10, 48/12, 36/14 – sentenza della CC, 46/15, 10/18 e 123/21 – ZPrCP-F) e l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS, n. 17/15, 10/22), il Consiglio comunale del Comune di Ancarano nella sua 22a seduta del 10. 2. 2022 ha adottato il seguente
D E C R E T O 
sulle modifiche e integrazioni al Decreto sulla classificazione delle strade comunali del Comune di Ancarano 
Articolo 1 
Il presente decreto stabilisce le modifiche e integrazioni del Decreto sulla classificazione delle strade comunali del Comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale della RS, no. 52/18; di seguito Decreto). 
Articolo 2 
L’articolo 5 del Decreto viene modificato come segue: 
Strade locali (LC) sono: 
N. prog.
Numero 
tratta
Inizio tratta
Percorso della tratta
Termine 
tratta
Lunghezza tratta nel comune 
[m]
Destinazione d’uso
Lunghezza tratta rimanente nel comune limitrofo 
[m]
1
177021
406
Valdoltra–Barisoni–Santa Brigida
177013
1.210
V
1167 
– Capodistria
2
177031
180051
Ancarano–Santa Brigida
177021
848
V
663 – Capodistria
3
177405
114
Bonifica Ancarano–proseguimento
406
857
V
V... Tutti i veicoli
TOTALE:
2.915 m
Articolo 3 
L’articolo 8 del Decreto viene modificato come segue: 
Strade non classificate (NK) sono: 
N. prog.
Numero 
tratta
Inizio tratta
Percorso della tratta
Termine 
tratta
Lunghezza tratta nel comune [m]
Destinazione d’uso
Lunghezza tratta rimanente nel comune limitrofo 
[m]
1
NK0011
406
Punta Grossa–Croce Rossa slovena
parcheggio
103
V
2
NK0021
NK0011
Traversa della strada Punta Grossa–Croce Rossa slovena
406
24
V
3
NK0031
177021
Vicolo del Panorama fino al civico 16A
nc 6A
190
V
4
NK0041
177031
Vicolo per Brida fino al civico 6
nc 6
148
V
5
NK0051
677061
Strada Ivančič Franc-Rudi fino al civico 7
nc 7
228
V
6
NK0061
677061
Strada Ivančič Franc-Rudi fino al civico 19
nc 19
243
V
7
NK0071
677061
Strada Ivančič Franc-Rudi fino al civico 4B
nc 4B
115
V
8
NK0081
406
Strada dell’Adriatico–Roseto
678941
447
V
9
NK0091
406
Strada dell’Adriatico fino al civico 18A
nc 18A
101
V
10
NK0111
406
Strada dell’Adriatico fino al civico 4
nc 4
97
V
11
NK0121
406
Al boschetto fino al civico 14
bivio
369
V
12
NK0131
114
Strada della Ferrovia fino al depuratore 
Centrale
recinzione
293
V
13
NK0151
677018
Via dei Vigneti dal civico 17 fino al civico 25
677011
93
V
14
NK0161
680644
Vicolo per Brida dal civico 4A fino al civico 3
nc 3
83
V
15
NK0171
680671
Strada dell’Adriatico davanti al civico 7
recinzione
204
V
16
NK0181
NK0171
Strada della Ferrovia davanti al civico 2 fino alla LC 177405
177405
798
V
17
NK0191
680691
Lazzaretto dal civico 8 al civico 7
nc 7
222
V
18
NK0211
114
Strada della Ferrovia fino al civico 5
nc 5
223
V
19
NK0221
NK0211
Strada della Ferrovia fino al civico 15C
nc 15C
106
V
20
NK0231
678741
Sotto la cima dal civico 1 al civico 4
nc 4
77
V
V... Tutti i veicoli
TOTALE:
4.164 m
Articolo 4 
Per la modifica della classificazione delle strade comunali stabilite nel presente decreto, in conformità con la disposizione dell’articolo 18 del Regolamento sui criteri per la classificazione delle strade pubbliche (Gazzetta Ufficiale della RS n. 49/97, 113/09 e 109/10 – ZCes-1), è stato ottenuto il consenso della Direzione della Repubblica di Slovenia per l’infrastruttura n. 37162-3/2022-(506) del 2 febbraio 2022.
Articolo 5 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della RS e viene applicato a partire dal 1° marzo 2022. 
N. SVT.222/2022 
Ancarano, 10. dicembra 2019 
Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost