Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2021 z dne 24. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2021 z dne 24. 6. 2021, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2141. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Kirşehirju, v Republiki Turčiji
2142. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju generalne konzulke Republike Slovenije v Münchnu

Drugi akti

2143. Odločba o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine za posebne zasluge na področju kulture

MINISTRSTVA

2144. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela

BANKA SLOVENIJE

2145. Sklep o uporabi Smernic o ustreznih podskupinah sektorskih izpostavljenosti, za katere lahko pristojni ali imenovani organi v skladu s členom 133(5)(f) Direktive 2013/36/EU uporabijo blažilnik sistemskih tveganj

SODNI SVET

2146. Končno poročilo o izidu glasovanja in o izidu volitev članov Sodnega sveta Republike Slovenije 15. junija 2021

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2147. Sklep o razpisu postopka za imenovanje in volitve članov Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

OBČINE

Brežice

2148. Statut Občine Brežice
2149. Poslovnik Občinskega sveta Občine Brežice
2150. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Savska pot 2, ČAT-19
2151. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice
2152. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2326 v naselju Cundrovec
2153. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Brežice

Črnomelj

2180. Sklep o mnenju Občine Črnomelj k osnutkom pokrajinske zakonodaje

Destrnik

2154. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Destrnik

Dobrova-Polhov Gradec

2155. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora GA-11
2156. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dobrova - Polhov Gradec
2157. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi režijskega obrata
2158. Sklep o ukinitvi statusa »Splošna raba družbena lastnina«, o vknjižbi lastninske pravice Občine Dobrova - Polhov Gradec ter o pridobitvi statusa javnega dobra

Gorenja vas-Poljane

2159. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2021
2160. Pravilnik o spremembi Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva v Občini Gorenja vas - Poljane

Jesenice

2161. Odlok o rebalansu proračunau Občine Jesenice za leto 2021

Kobarid

2162. Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu OPN Občine Kobarid

Kočevje

2181. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje

Koper

2163. Obvezna razlaga prve alineje prvega odstavka 6. člena, naslova 7.a člena in prvega stavka prvega odstavka 7.c člena Odloka o zazidalnem načrtu »Nad Dolinsko cesto«
2164. Odlok o dodelitvi finančne pomoči za odpravo posledic škode ob neurju decembra 2020
2165. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi položaja javnega podjetja – azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l.
2166. Sklep o nadaljnjem delovanju mestne blagajne
2167. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« v Šmarjah in Škofijah

Kranj

2182. Sklep o ugotovitvi javne koristi za odkup oziroma razlastitev nepremičnin potrebnih za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje

Litija

2168. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gospodarsko obrtno cono EUP GA-05 IG Gabrovka
2169. Odlok o mladini v Občini Litija
2170. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija

Sveti Jurij ob Ščavnici

2171. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Šmartno pri Litiji

2172. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora LB-83

Žalec

2173. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Liboje
2174. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu, spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja SIP Šempeter
2175. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod
2176. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
2177. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi
2178. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Žužemberk

2179. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2020

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti