Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2021 z dne 24. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2021 z dne 24. 6. 2021

Kazalo

Št. 35430-6/2020-2 Ob-2407/21, Stran 1454
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja) Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja
spremembo 
Javnega poziva 85SUB-EVPO20 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila
Javni poziv 85SUB-EVPO20 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila (Uradni list RS, št. 184/20) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 4.f) točke (»prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude«) se spremeni tako, da se glasi:
»Vozilo mora najmanj 2 leti po prvi registraciji s strani prejemnika nepovratne finančne spodbude, ostati registrirano in v lasti ali zakupu (finančnem lizingu) prejemnika nepovratne finančne spodbude (razen, če po prekinitvi omenjene pogodbe postane lastnik vozila).
Če se ugotovi, da prejemnik vozilu ni podaljšal registracije, da je vozilo odtujil ali da je prekinil pogodbo o finančnem lizingu (razen, če po prekinitvi omenjene pogodbe postane lastnik vozila) pred potekom roka iz prejšnjega odstavka, mora prejeta sredstva vrniti Eko skladu z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Čas od odjave vozila iz prometa zaradi višje sile do dneva ponovne prijave v promet se ne všteva v dvoletno obdobje prepovedi odtujitve. Pri tem mora biti prejemnik ves čas lastnik ali prvi zakupnik vozila (razen, če po prekinitvi pogodbe o finančnem lizingu postane lastnik vozila).«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost