Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2021 z dne 24. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2021 z dne 24. 6. 2021

Kazalo

2181. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje, stran 6354.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 195/20, 5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP), Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 – odl. US), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 2/15, 10/17), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 19. redni seji dne 22. 6. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje 
1. člen 
S tem Odlokom se spreminja Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 50/15, 10/17, 93/20; v nadaljevanju Odlok).
2. člen 
(1) V drugem odstavku 4. člena Odloka se doda nova 34. točka, ki se glasi:
»34. Uporabnik je vsaka fizična oseba, ki biva v Občini Kočevje ali ima v Občini Kočevje stalno ali začasno prebivališče (v nadaljevanju: fizični uporabnik) in vsaka pravna oseba ali druga pravnoorganizacijska oblika oziroma poslovni subjekt (v nadaljevanju: poslovni uporabnik), ki ima v Občini Kočevje registriran sedež ali poslovno enoto oziroma redno izvaja dejavnost. V evidenci uporabnikov, ki jo vodi izvajalec javne službe, se vodi podatke le o tistih uporabnikih, ki so določeni kot nosilci za posamezno odjemno mesto.«
(2) Doda se nova 35. točka, ki se glasi:
»35. Sistem ravnanja z odpadki je s strani lokalne samouprave organizirano zbiranje komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje komunalnih odpadkov pri uporabnikih (sistem od vrat do vrat), oddajanje odpadkov na ekoloških otokih, v zbirnem centru ali v mobilne zbiralnice.«
(3) Doda se nova 36. točka, ki se glasi:
»36. Odjemno mesto je lokacija naslova uporabnika, za katerega se izvaja storitev zbiranja komunalnih odpadkov pri uporabnikih (sistem od vrat do vrat), pri čemer se takemu uporabniku zagotavlja tudi ostale storitve sistema ravnanja z odpadki.«
(4) Doda se nova 37. točka, ki se glasi:
»37. Gospodinjstvo je fizični uporabnik oziroma skupina fizičnih uporabnikov, ki jih izvajalec obravnava v sklopu istega odjemnega mesta.«
(5) Doda se nova 38. točka, ki se glasi:
»38. Tip uporabnika se določi glede na vrsto uporabe odjemnega mesta v sistemu ravnanja z odpadki in se deli na uporabo za namene gospodinjstva in za namene gospodarstva, pri čemer tip uporabnika gospodarstvo vključuje vse dejavnosti, ki so razvrščene v skupine skladno z Metodologijo za določitev minimalnih mesečnih obračunskih volumnov (v nadaljevanju: Metodologija).«
3. člen 
(1) Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Do enkratnega brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov do prostornine do 3 m3 letno je upravičeno gospodinjstvo, ki plačuje stroške ravnanja z odpadki. Gospodinjstvo lahko koristi brezplačen odvoz kosovnih odpadkov do prostornine do 6 m3, v kolikor ta storitev ni bila izkoriščena v zadnjih treh letih. Termin odvoza kosovnih odpadkov izvajalec javne službe in uporabnik medsebojno uskladita in dogovorita.«
(2) Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Odvoz odpadkov za uporabnike večstanovanjskih stavb lahko naroči le imenovani upravnik večstanovanjske stavbe.«
4. člen 
Črta se štirinajsti odstavek 23. člena.
5. člen 
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»32. člen 
(1) Vsak uporabnik, tj. fizični in poslovni uporabnik, se mora obvezno vključiti v sistem ravnanja z odpadki in ločevati odpadke na izvoru, skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov in tem odlokom.
(2) Uporabniki so za vsako nepremičnino in dejavnost posebej dolžni uporabljati storitve javne službe po tem odloku.
(3) Uporabnik je na podlagi tega odloka vpisan v evidenco uporabnikov, ki jo vodi izvajalec javne službe za potrebe javne službe in v skladu z zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov.
(4) V evidenci uporabnikov se vodi ločena evidenca glede na tip uporabnika. Za fizične osebe se vodijo naslednji podatki: šifra partnerja, šifra odjemnega mesta, ime, priimek, naslov in EMŠO lastnika in uporabnika, če ta ni lastnik, št. oseb na odjemnem mestu, znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti, prevzemno mesto, število in vrste zabojnikov, dejanska in obračunska velikost zabojnikov, frekvenca praznjenja zabojnikov, datum vnosa podatkov.
Pri poslovnih uporabnikih se vodijo naslednji podatki: firma poslovnega uporabnika, naslov, matična in davčna številka uporabnika, znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti, odgovorna oseba, število oseb, ki v sklopu dejavnosti pri poslovnem uporabniku delajo (vključujoč vse oblike zaposlitve), skupina dejavnosti iz Metodologije, prevzemno mesto, število in vrste zabojnikov, dejanska in obračunska velikost zabojnikov, frekvenca praznjenja zabojnikov, datum vnosa podatkov.
(5) Zavezanci za plačilo storitev javne službe postanejo povzročitelji odpadkov z vzpostavitvijo statusa uporabnika skladno s tem členom.«
6. člen 
Doda se nov 32.a člen, ki se glasi:
»32.a člen 
(1) Plačnik storitev ravnanja z odpadki, kot so zagotovljene v sistemu ravnanja z odpadki, je v primeru fizičnih uporabnikov primarno lastnik nepremičnine, kjer je definirano odjemno mesto. V kolikor je lastnikov nepremičnine oziroma dela nepremičnine več, nosijo pravice in obveznosti uporabnika solidarno. V kolikor želi status plačnika pridobiti uporabnik, ki ni lastnik nepremičnine, mora predložiti skupno izjavo z lastnikom nepremičnine, s katero se lastnik nepremičnine strinja, da ta oseba postane plačnik, hkrati pa prevzema solidarno poroštvo za njene obveznosti.
(2) Plačnik storitev ravnanja z odpadki, kot so zagotovljene v sistemu ravnanja z odpadki, je v primeru poslovnih uporabnikov vsak poslovni uporabnik. V kolikor želi status plačnika pridobiti druga fizična ali pravna oseba, ki ni poslovni uporabnik, za katerega se storitev izvaja, mora predložiti skupno izjavo s poslovnim uporabnikom, s katero se poslovni uporabnik strinja, da ta oseba postane plačnik, hkrati pa prevzema solidarno poroštvo za njene obveznosti.«
7. člen 
Doda se nov 32.b člen, ki se glasi:
»32.b člen 
(1) Uporabnikom, ki so poslovni uporabniki, se storitev ravnanja z odpadki zaračunava glede na spodnja merila in klasifikacijo:
a) Poslovni uporabniki so glede na Standardno klasifikacijo dejavnosti (v nadaljevanju SKD dejavnosti) razvrščeni po skupinah, kot so določene v Metodologiji, ki jo Občina Kočevje in izvajalec javne službe objavita na svoji spletni strani. Morebitne nujne uskladitvene spremembe Metodologije potrjuje župan Občine Kočevje. Podatke lahko izvajalec javne službe pridobi iz uradnih evidenc (npr. AJPES) za preteklo leto ali jih oceni glede na dejansko stanje na terenu.
b) Poslovnim uporabnikom, ki opravljajo več različnih dejavnosti in so na tej podlagi razdeljene v več različnih skupin, bodo obračunane storitve v vsaki skupini posebej.
c) Vsi poslovni uporabniki, ki za preteklo poslovno leto izkazujejo prihodke pod 5.000 € so za tekoče leto oproščeni plačila za storitev ravnanja z odpadki. Za uveljavljanje oprostitve plačila mora poslovni uporabnik predložiti ustrezen formaliziran izkaz stanja prihodkov za preteklo leto.
d) Za vsako skupino je določen minimalni mesečni obračunski volumen, kot izhaja iz Metodologije. Minimalni volumen v vsaki skupini je določen na podlagi števila oseb, ki delajo na dejavnosti poslovnega uporabnika (vključujoč vse oblike dela – pogodba o zaposlitvi, študentsko delo, podjemna pogodba, avtorska pogodba itd.). Podatke lahko izvajalec javne službe pridobi iz uradnih evidenc (npr. AJPES) za preteklo leto ali jih oceni glede na dejansko stanje na terenu.
e) V kolikor je dejanski volumen poslovnega uporabnika večji od minimalnega mesečnega obračunskega volumna, določenega v skladu z Metodologijo, se pri obračunu upošteva dejanski volumen, ki se ga lahko določi tudi z ugotovitvijo na terenu.
f) Za poslovne uporabnike, ki so razvrščeni v skupino Društva, se minimalni mesečni obračunski volumen določi na podlagi prihodkov v preteklem koledarskem letu, kot izhaja iz Metodologije. Društvom, ki si najete prostore za opravljanje dejavnosti delijo z drugimi uporabniki (društvi), se obračunski volumen izračuna na podlagi deležev, kot izhajajo iz števila ur najema.
g) Za poslovne uporabnike, ki so razvrščeni v skupino Prenočišča, se minimalnemu mesečnemu obračunskemu volumnu iz Metodologije prišteje še obračunski volumen na vsako nudeno nočitev.
(2) V kolikor poslovni uporabniki uporabljajo skupne zabojnike na skupnih zbirnih mestih, se v skladu z oceno, ki jo izvajalec javne službe naredi na terenu, lahko za posameznega poslovnega uporabnika obračunajo različne frekvence odvoza.
(3) V kolikor poslovni uporabnik storitev ravnanja z odpadki za svojo dejavnost koristi drugje (npr. preko drugega poslovnega subjekta, v drugi občini ipd.), mora za oprostitev plačila o tem predložiti potrdilo oziroma izjavo.
(4) Plačila za tekoče leto je oproščen poslovni uporabnik iz skupine Društva, v kolikor zagotovi dokazilo, iz katerega izhaja, da je bila več kot polovica prihodkov namenjenih v dobrodelne in humanitarne namene.
(5) V primeru, da podatki, ki so podlaga za obračun, niso točni, mora poslovni uporabnik izvajalcu javne službe sporočiti pravilne podatke, ki se bodo kot podlaga za obračun upoštevali z naslednjim mesecem po sporočeni spremembi.
(6) Podatki, ki jih izvajalec javne službe pridobi na podlagi uradnih evidenc za preteklo leto (AJPES), služijo kot podlaga za obračun do objave ažuriranih podatkov v uradnih evidencah v letu, ki sledi.«
8. člen 
Drugi odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Uporabnik pridobi status posebnega uporabnika:
– v kolikor za zbiranje odpadkov uporablja zabojnik, ki je večji od 1100 l in ga je potrebno prazniti s samonakladalnim specialnim vozilom, pri čemer se pri vsakokratnem odvozu obračuna volumen kontejnerja oziroma teža odpadkov ali
– v kolikor bi bil potreben volumen višji, kot je določen minimalen mesečni obračunski volumen v skladu z Metodologijo iz 32.b člena tega Odloka ali
– v kolikor stroški izvajalca javne službe zaradi teže odpadka presegajo ceno, obračunano na podlagi volumna.
Posebni uporabnik ni zavezan k vključitvi v sistem zbiranja komunalnih odpadkov pri uporabnikih (sistem od vrat do vrat). Minimalna frekvenca odvoza odpadkov od posebnega uporabnika je 0,54.«
9. člen 
(1) Drugi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Podatki o evidenci uporabnikov iz 32., 32.a in 32.b člena se lahko za posamezno gospodinjstvo oziroma stavbo spremenijo na podlagi:
– sprememb podatkov, ki so pridobljeni iz centralnega registra prebivalstva in se nanašajo na število prebivalcev v gospodinjstvu oziroma stavbi,
– pisnega sporočila uporabnika storitev javne službe,
– ugotovitev izvajalca javne službe,
– ugotovitev nadzornih organov Občine Kočevje in drugih javnih institucij.«
(2) Tretji odstavek 36. člena se spremeni na način, da se glasi:
»(3) V primeru, ko izvajalec javne službe zaradi netočnih podatkov utrpi škodo, mu je uporabnik oziroma upravljavec objekta stroške dolžan povrniti. Izvajalec ima ob ugotovitvi netočnih podatkov pravico, da uporabniku oziroma upravljavcu objekta obračuna storitev za nazaj, in sicer za celotno obdobje, za katerega obračun je temeljil na napačnih podatkih, oziroma najmanj za obdobje 6 mesecev.«
10. člen 
Črta se peti odstavek 43. člena.
11. člen 
(1) Metodologijo Občina Kočevje in izvajalec javne službe naslednji dan po objavi tega Odloka v Uradnem listu Republike Slovenije objavita na svoji spletni strani.
(2) Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2021 dalje.
Št. 007-0007/2021
Kočevje, dne 23. junija 2021
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti