Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2021 z dne 24. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2021 z dne 24. 6. 2021

Kazalo

2160. Pravilnik o spremembi Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 6308.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/1 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15, 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 15. redni seji 10. junija 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva v Občini Gorenja vas - Poljane 
1. člen 
V Pravilniku o spodbujanju razvoja podjetništva v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 19/17, 11/18) se spremeni prva alinea prvega odstavka 4. člena tako, da se na novo glasi:
»– mikro in majhne gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah, razen za ukrep 9. iz 7. člena, do katerega so upravičena vse gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah, ki odpirajo nova delovna mesta na območju Občine Gorenja vas - Poljane,«
2. člen 
V 7. členu pravilnika se doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. Sofinanciranje komunalnega prispevka za gradnjo gospodarskih objektov:
Namen:
– spodbujanje gradnje objektov CC-SI 12510 po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Industrijske stavbe) za namen ustvarjanja novih delovnih mest.
Upravičeni stroški:
– komunalni prispevek, odmerjen s pravnomočno odločbo o odmeri komunalnega prispevka.
Pogoji:
– Naložba v gradnjo objekta mora prinašati odpiranje novih delovnih mest. Zavezo o številu novo zaposlenih se zapiše v pogodbo o dodelitvi subvencije, v kateri se navede tudi podatek o povprečnem številu zaposlenih pri vlagatelju za zadnje prikazano leto pred sklepanjem pogodbe. Po preteku roka, določenega v pogodbi o dodelitvi subvencije, investitor v sklopu končnega poročila Občini Gorenja vas - Poljane dostavi obrazce M1 in M2 (Prijava in odjava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti) za vse novo zaposlene in odjavljene delavce v času trajanja posebne pogodbe, občina pa navedene podatke preveri v uradnih evidencah, podatki katerih so v primeru razhajanja tudi upoštevajo pri določitvi višine subvencije. Razlika med številom prijavljenih in odjavljenih delavcev se šteje kot osnova za izpolnitev merila novo zaposlenih delavcev.
– Rok za izpolnitev meril in kriterijev določi investitor ob strinjanju Občine Gorenja vas - Poljane. Rok ne sme biti daljši od 5 let.
– Vlagatelj mora predložiti pisno izjavo o višini vseh drugih prejetih pomočeh de minimis, ki so jih podjetje vlagatelja in z njim povezana podjetja prejeli v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu.
Višina subvencije:
– v primeru najmanj treh novih zaposlitev višina pomoči znaša 30 % upravičenih stroškov,
– v primeru najmanj petih novih zaposlitev višina pomoči znaša 50 % upravičenih stroškov,
– v primeru najmanj sedmih novih zaposlitev višina pomoči znaša 70 % upravičenih stroškov.
– v primeru najmanj desetih novih zaposlitev višina pomoči znaša 100 % upravičenih stroškov.«
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-001/2017-05
Gorenja vas, dne 10. junija 2021
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež 

AAA Zlata odličnost