Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2016 z dne 26. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2016 z dne 26. 8. 2016, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2433. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Makedoniji

MINISTRSTVA

2434. Pravilnik o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta
2435. Pravilnik o dodeljevanju štipendij za deficitarne poklice
2436. Pravilnik o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč in višine nadomestil v postopkih pridobivanja, razpolaganja in obremenjevanja s stavbnimi pravicami
2437. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje določenih bolezni živali
2438. Odredba o dopolnitvi Odredbe o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2016
2439. Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov (z dodatkom za mladoletnike – prosilce za mednarodno zaščito)
2461. Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza
2462. Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza
2463. Pravilnik o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov operaterjev in drugih izvajalcev energetskih dejavnosti
2464. Pravilnik o obratovanju elektroenegetskih postrojev
2465. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav
2466. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti

SODNI SVET

2440. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2441. Sklep o dodatnem revizijskem pregledu zavarovalnice in dodatnem revizorjevem poročilu
2442. Sklep o javni veljavnosti spremenjenega programa katoliške osnovne šole v Zavodu sv. Stanislava Ljubljana
2443. Pojasnilo 1 k SRS 2 (2016) – emisijski kuponi

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2444. Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju

OBČINE

Ilirska Bistrica

2445. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
2446. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
2447. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
2448. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
2449. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
2450. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
2451. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
2452. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
2453. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
2454. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

Kranj

2455. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Kranj – SD IPN1

Ljubljana

2456. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 228 Šmartinka – Teol – Izolirka – del in 226 Šmartinka – Park – del

Piran

2457. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanja hrane iz morja v Občini Piran za programsko obdobje 2015–2020

Puconci

2458. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 3/2016
2459. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo

Sveti Jurij ob Ščavnici

2460. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

POPRAVKI

2467. Popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ilirska Bistrica

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti