Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2016 z dne 19. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2016 z dne 19. 8. 2016, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

2401. Javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatk oziroma kandidatov za zagovornico oziroma zagovornika načela enakosti

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2402. Odlok o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020

Drugi akti

2403. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Novem mestu

MINISTRSTVA

2404. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2016
2405. Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo
2406. Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del
2407. Odločba o prenehanju ustanove USTANOVA HUMANITARNA FUNDACIJA PROFICIO

OBČINE

Ankaran

2408. Sklep o določitvi časovnega obsega delovanja javnega parkirišča v centru Ankarana, ko je za njegovo uporabo potrebno plačati parkirnino
2409. Sklep o razglasitvi javnega dobra – območje Sv. Katarine

Črnomelj

2410. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Gorenja vas-Poljane

2411. Pravilnik o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka

Idrija

2412. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Idrija
2413. Sklep o začetku priprave četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Idrija SD OPN4

Jesenice

2414. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ljubljana

2415. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 236 Litostroj – del
2416. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za delno prenovo (OPPNdp) 416 Barje – Ižanska cesta

Moravske Toplice

2417. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo
2418. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena

Prebold

2419. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Prebold
2420. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold

Rečica ob Savinji

2421. Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji

Ribnica

2422. Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica – spremembe št. 1 (SD OPN-1)

Sevnica

2423. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del gospodarske cone Dolenji Boštanj – območje Jamšek

Slovenj Gradec

2424. Sklep o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Sv2 – Celjska cesta vzhod
2425. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu industrijska cona »Pameče-Troblje enota Pi1B«

Sveti Jurij ob Ščavnici

2426. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Šalovci

2427. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2016

Šmarješke Toplice

2428. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko počitniško naselje Nad Prinovcem 2

Vipava

2429. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Vipava

Zagorje ob Savi

2430. Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za sanacijo območij Ruardi-Cilenca, Orlek in Podstrana pridobivalnega prostora rudnika rjavega premoga Zagorje ob Savi

Žalec

2431. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem

POPRAVKI

2432. Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost