Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2016 z dne 12. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2016 z dne 12. 8. 2016, Kazalo


USTAVNO SODIŠČE

2383. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepa Okrožnega sodišča v Kranju

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2384. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2016

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2385. Pravilnik o postopku in načinu sofinanciranja projektov kulturnega in kreativnega sektorja v okviru operacije Center za kreativnost
2386. Skupni Sporazum o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji

OBČINE

Ilirska Bistrica

2387. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem

Koper

2388. Sklep o merilih za ugotavljanje volilne pravice pripadnika avtohtone italijanske narodnosti Mestne občine Koper

Mežica

2389. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP ME58-OPPN*, (»Stoparjevi travniki«)

Murska Sobota

2390. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN 1)

Nova Gorica

2391. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica
2392. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica

Piran

2393. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Terme Krka Strunjan

Rogaška Slatina

2394. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Zgornji Gabernik

Šentjur

2395. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur
2396. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentjur ter njegovih delovnih teles
2397. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2016
2398. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pešnica 1 – za del EUP ŠE37/1
2399. Odlok o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Razvojna agencija Kozjansko
2400. Sklep o soglasju za pripojitev

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost