Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2014 z dne 30. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2014 z dne 30. 5. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1521. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-F)
1522. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1523. Ukaz o imenovanju namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
1524. Ukaz o imenovanju namestnice predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1525. Uredba o določitvi višine dodatnega plačila policistom, ki jim je odrejeno opravljanje dela v skladu s prvim odstavkom 73. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji
1598. Uredba o ukrepih za končne uporabnike invalide
1599. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013
1600. Uredba o dopolnitvah Uredbe o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji

Odloki

1601. Odlok o spremembah Odloka o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah

Sklepi

1602. Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2014
1603. Sklep o odprtju Urada Republike Slovenije v Palestini

MINISTRSTVA

1526. Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2014
1527. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o živilih za posebne zdravstvene namene
1528. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke
1529. Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti
1530. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
1531. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
1532. Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije
1533. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove “Ustanova Humanitarna fundacija BSH”
1534. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v aprilu 2014

BANKA SLOVENIJE

1535. Sklep o poročanju podatkov statistike plačil
1536. Sklep o spremembah Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1537. Poročilo o gibanju plač za marec 2014
1604. Akt o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1538. Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji 25. marca 2014
1539. Razlage Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, sprejete na 26. seji dne 20. 5. 2014

OBČINE

Celje

1540. Pravilnik o sofinanciranju obnove stavb v Mestni občini Celje

Črnomelj

1541. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj
1542. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Črnomelj
1543. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za TRIS Kanižarica po skrajšanem postopku
1544. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1545. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Dobrna

1546. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrna
1547. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna

Dravograd

1548. Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Dravograd
1549. Pravilnik o merilih za oblikovanje cen in standard za osnovni klasični in osnovni žarni pogreb na pokopališčih na območju Občine Dravograd

Gorenja vas-Poljane

1550. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ivančna Gorica

1551. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ivančna Gorica

Jesenice

1552. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice

Kanal ob Soči

1553. Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2013

Kobarid

1554. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Kobarid

Kostanjevica na Krki

1555. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2014 – rebalans I
1556. Cenik osnovnih komunalnih storitev za področje Občine Kostanjevica na Krki

Krško

1557. Sklep o začetku postopka priprave izdelave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta ožjih ureditvenih območij III., IV., in V. zgodovinskega jedra Krško
1595. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2014

Lendava

1558. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Lendava
1559. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Lendava – za volitve predstavnikov narodnosti
1560. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Lendava – za volitve predstavnikov romske skupnosti

Ljubljana

1561. Sklep o stanovanjski najemnini

Medvode

1562. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 15/1 Žlebe
1563. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode

Moravske Toplice

1564. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice
1565. Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2013

Oplotnica

1596. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Oplotnica
1597. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Oplotnica

Pivka

1566. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda za aglomeracijo Pivka in naselja Klenik, Selce in Trnje
1567. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2013
1568. Pravilnik o povračilu stroškov prevoza otrok
1569. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena ter ukinitvi statusa javnega dobra
1570. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1571. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Pivka

Podčetrtek

1572. Odlok o občinskih cestah v Občini Podčetrtek
1573. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1231 – Virštanj

Prebold

1574. Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2013

Rečica ob Savinji

1575. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2014
1576. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rečica ob Savinji

Slovenska Bistrica

1577. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Grobelnik (Zgornje Prebukovje)

Škocjan

1578. Odlok o občinskih taksah v Občini Škocjan
1579. Sklep o sprejemu občinskega programa varnosti v Občini Škocjan

Štore

1580. Spremembe Statuta Občine Štore
1581. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije

Tišina

1582. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Tišina
1583. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije Občine Tišina
1584. Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti
1585. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tišina

Trebnje

1586. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1587. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1588. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1589. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1590. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1591. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1592. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Železniki

1593. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Železniki
1594. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Železniki

POPRAVKI

1605. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja, o vrstah in nošenju uniforme pravosodnih policistov in njihovih položajnih oznakah ter o uporabi, označitvi in opremi vozil

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost