Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2014 z dne 30. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2014 z dne 30. 5. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1521. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-F)
1522. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1523. Ukaz o imenovanju namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
1524. Ukaz o imenovanju namestnice predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1525. Uredba o določitvi višine dodatnega plačila policistom, ki jim je odrejeno opravljanje dela v skladu s prvim odstavkom 73. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji
1598. Uredba o ukrepih za končne uporabnike invalide
1599. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013
1600. Uredba o dopolnitvah Uredbe o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji

Odloki

1601. Odlok o spremembah Odloka o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah

Sklepi

1602. Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2014
1603. Sklep o odprtju Urada Republike Slovenije v Palestini

MINISTRSTVA

1526. Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2014
1527. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o živilih za posebne zdravstvene namene
1528. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke
1529. Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti
1530. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
1531. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
1532. Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije
1533. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove “Ustanova Humanitarna fundacija BSH”
1534. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v aprilu 2014

BANKA SLOVENIJE

1535. Sklep o poročanju podatkov statistike plačil
1536. Sklep o spremembah Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1537. Poročilo o gibanju plač za marec 2014
1604. Akt o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1538. Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji 25. marca 2014
1539. Razlage Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, sprejete na 26. seji dne 20. 5. 2014

OBČINE

Celje

1540. Pravilnik o sofinanciranju obnove stavb v Mestni občini Celje

Črnomelj

1541. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj
1542. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Črnomelj
1543. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za TRIS Kanižarica po skrajšanem postopku
1544. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1545. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Dobrna

1546. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrna
1547. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna

Dravograd

1548. Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Dravograd
1549. Pravilnik o merilih za oblikovanje cen in standard za osnovni klasični in osnovni žarni pogreb na pokopališčih na območju Občine Dravograd

Gorenja vas-Poljane

1550. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ivančna Gorica

1551. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ivančna Gorica

Jesenice

1552. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice

Kanal ob Soči

1553. Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2013

Kobarid

1554. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Kobarid

Kostanjevica na Krki

1555. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2014 – rebalans I
1556. Cenik osnovnih komunalnih storitev za področje Občine Kostanjevica na Krki

Krško

1557. Sklep o začetku postopka priprave izdelave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta ožjih ureditvenih območij III., IV., in V. zgodovinskega jedra Krško
1595. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2014

Lendava

1558. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Lendava
1559. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Lendava – za volitve predstavnikov narodnosti
1560. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Lendava – za volitve predstavnikov romske skupnosti

Ljubljana

1561. Sklep o stanovanjski najemnini

Medvode

1562. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 15/1 Žlebe
1563. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode

Moravske Toplice

1564. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice
1565. Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2013

Oplotnica

1596. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Oplotnica
1597. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Oplotnica

Pivka

1566. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda za aglomeracijo Pivka in naselja Klenik, Selce in Trnje
1567. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2013
1568. Pravilnik o povračilu stroškov prevoza otrok
1569. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena ter ukinitvi statusa javnega dobra
1570. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1571. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Pivka

Podčetrtek

1572. Odlok o občinskih cestah v Občini Podčetrtek
1573. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1231 – Virštanj

Prebold

1574. Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2013

Rečica ob Savinji

1575. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2014
1576. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rečica ob Savinji

Slovenska Bistrica

1577. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Grobelnik (Zgornje Prebukovje)

Škocjan

1578. Odlok o občinskih taksah v Občini Škocjan
1579. Sklep o sprejemu občinskega programa varnosti v Občini Škocjan

Štore

1580. Spremembe Statuta Občine Štore
1581. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije

Tišina

1582. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Tišina
1583. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije Občine Tišina
1584. Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti
1585. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tišina

Trebnje

1586. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1587. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1588. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1589. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1590. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1591. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1592. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Železniki

1593. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Železniki
1594. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Železniki

POPRAVKI

1605. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja, o vrstah in nošenju uniforme pravosodnih policistov in njihovih položajnih oznakah ter o uporabi, označitvi in opremi vozil

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti