Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2014 z dne 30. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2014 z dne 30. 5. 2014

Kazalo

1561. Sklep o stanovanjski najemnini, stran 4168.

Na podlagi 115. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 90/09 – odl. US, 56/11 – odl. US, 87/11, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A in 40/12 – ZUJF), Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 – ZUPJS in 40/11 – ZUPJS-A) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 34. seji dne 12. maja 2014 sprejel
S K L E P
o stanovanjski najemnini
I.
S tem sklepom se določi način določitve višine neprofitne najemnine za neprofitna stanovanja, namenska najemna stanovanja, stanovanjske stavbe za posebne namene, bivalne enote ter tržne najemnine za tržna in službena stanovanja, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana.
Za protipravno zasedene stanovanjske enote iz prejšnjega odstavka in barake v lasti Mestne občine Ljubljana se določi način določitve uporabnin.
II.
Za neprofitna stanovanja, namenska najemna stanovanja, stanovanjske stavbe za posebne namene in bivalne enote ter službena stanovanja, katerih najemniki ne presegajo predpisanega dohodkovnega cenzusa za upravičenost do neprofitnega stanovanja, se v najemni pogodbi določi višina najemnine po Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, upoštevaje letno stopnjo neprofitne najemnine v višini 4,68 % od vrednosti stanovanja.
III.
Za tržna najemna stanovanja in vsa najemna stanovanja, ki so bila pred uveljavitvijo tega sklepa oddana za profitno najemnino, se določi višina tržne najemnine na način iz II. točke tega sklepa tako, da se odstotek od letne vrednosti stanovanja poveča za 25 %.
Če dohodki najemnika in uporabnikov stanovanj iz prejšnjega odstavka presegajo predpisan dohodkovni cenzus za upravičenost do neprofitnega najemnega stanovanja, se, upoštevaje sklenjene najemne pogodbe, določi tržna najemnina v višini 7 evrov/m2 stanovanjske površine, ki se uporablja za izračun neprofitne najemnine.
IV.
Za službena stanovanja in v primerih, ko najemnik in uporabniki neprofitnega najemnega stanovanja ne izpolnjujejo dohodkovnega pogoja za upravičenost do neprofitnega najemnega stanovanja po 90. členu Stanovanjskega zakona, se določi tržna najemnina v višini 7 evrov/m2 stanovanjske površine, ki se uporablja za izračun neprofitne najemnine.
V.
Za barake se določi uporabnina v višini 1 evro/m2.
Za uporabnike stanovanjskih enot iz I. točke, ki so se vselili brez pravne podlage, se določi uporabnina v višini iz II. točke tega sklepa tako, da se odstotek od vrednosti stanovanja poveča za 50 %.
VI.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o stanovanjski najemnini (Uradni list RS, št. 17/05 in 51/06).
VII.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-35/2014-2
Ljubljana, dne 12. maja 2014
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost