Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2011 z dne 23. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2011 z dne 23. 9. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

3162. Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Rb2011)
3163. Nezaupnica Vladi Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3198. Uredba o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv

Sklepi

3164. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Armenije v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani

MINISTRSTVA

3165. Pravilnik o standardih in normativih za izvajanje storitev za trg dela in metodologiji za oblikovanje cen teh storitev
3166. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o meroslovnih zahtevah za cisterne na plovilih
3167. Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij
3168. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
3169. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil
3170. Pravilnik o spremembi Pravilnika o varnosti strojev
3171. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odškodninah na področju zdravstvenega varstva rastlin
3172. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
3173. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih
3199. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2011
3200. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev oseb javnega prava na področju kulture v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
3201. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v avgustu 2011

USTAVNO SODIŠČE

3174. Sklep o začasnem zadržanju Odloka o prostorskem redu Občine Braslovče v delu, ki se nanaša na širitev poselitvenega območja in na spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč

BANKA SLOVENIJE

3175. Sklep o spremembi Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic
3176. Navodilo o spremembi Navodila za poročanje upravljavcev plačilnih sistemov

SODNI SVET

3177. Sklep o spremembi Akta o določitvi števila sodniških mest na Upravnem sodišču Republike Slovenije
3178. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na mesta predsednikov okrožnega in okrajnih sodišč

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3202. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2011

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3179. Aneks k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti

OBČINE

Brežice

3180. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Celje

3181. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta rekreacijskega centra na Golovcu

Gorenja vas-Poljane

3182. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kočevje

3195. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kočevje

Kranjska Gora

3183. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za kanalizacijski kolektor, plinovod in kolesarsko pot od Hrušice do Rateč (T1 LN)

Kuzma

3184. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2011
3185. Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Kuzma

Log-Dragomer

3186. Sklep o imenovanju podžupanje

Odranci

3187. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci

Poljčane

3188. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno trgovski objekt Jager v Poljčanah

Rogašovci

3189. Sklep o ceniku storitev režijskega obrata Občine Rogašovci

Semič

3190. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Semič

Šempeter-Vrtojba

3196. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011
3197. Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011

Škofja Loka

3191. Poslovnik Občinskega sveta Občine Škofja Loka
3192. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2011
3193. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine

Zagorje ob Savi

3194. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Košenina na Izlakah

POPRAVKI

3203. Popravek Poslovnika Občinskega sveta Občine Lendava
3204. Popravek Sklepa o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Peskokop Vejer

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti