Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2011 z dne 10. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2011 z dne 10. 6. 2011, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2112. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri OZN, OVSE in ostalih mednarodnih organizacijah na Dunaju

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2113. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 359/2011 z dne 12. aprila 2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Iranu
2173. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

Sklepi

2114. Sklep o spremembi Sklepa o soglasju za odprtje Konzulata Ukrajine v Republiki Slovenije s sedežem v Celju, na čelu s častnim konzulom

MINISTRSTVA

2115. Pravilnik o obrazcu vloge za pridobitev dovoljenja za izvedbo strateške dejavnosti
2116. Pravilnik o vlogah in dokazilih v zvezi z zaposlovanjem in delom tujcev ter o zaposlitvah tujcev, ki niso vezane na trg dela
2117. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva
2118. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov
2174. Pravilnik o pogojih za izvajanje programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in dodatnega usposabljanja za varno vožnjo
2175. Pravilnik o edukacijskih in psihosocialnih delavnicah

USTAVNO SODIŠČE

2119. Odločba o zavrženju zahteve in o ugotovitvi, da 42. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 ni v neskladju z Ustavo

SODNI SVET

2120. Akt o sistemizaciji sodniških mest za specializirane oddelke sodišč, ki opravljajo preiskavo in sodijo v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj
2121. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na mesto predsednika Okrajnega sodišča na Jesenicah
2122. Poročilo o izidu volitev članov personalnega sveta Upravnega sodišča Republike Slovenije, ki so bile 31. maja 2011

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2123. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 1. okrajni volilni komisiji VII. volilne enote

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2124. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2011
2125. Obvestilo o spremembah slovensko-latinskega prevoda ATC klasifikacije zdravil

OBČINE

Divača

2126. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov

Jesenice

2127. Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Jesenice

Kamnik

2128. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik

Kočevje

2129. Odlok o določitvi plovbnega režima in drugih aktivnosti na Rudniškem jezeru, Jezeru v Kočevski Reki in reki Rinži

Kranjska Gora

2130. Sklep o dopolnitev Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora

Laško

2131. Spremembe Statuta Občine Laško
2132. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, društva in ostale pravne osebe
2133. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin
2134. Sklep o določitvi izvajalca gospodarske javne službe za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda
2135. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2011

Ljubljana

2136. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Špice
2137. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 174 Partnerstvo Celovška – za del enote urejanja prostora DR-388
2138. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana

Murska Sobota

2139. Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2010

Nova Gorica

2140. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
2141. Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu

Novo mesto

2142. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sosesko Brod – Drage

Osilnica

2143. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2010

Piran

2144. Odlok o dodeljevanju službenih stanovanj v Občini Piran v najem

Radeče

2145. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Radeče

Ribnica

2146. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu R7/4 in S7 Ribnica

Slovenj Gradec

2147. Odlok o uporabi javnih površin v Mestni občini Slovenj Gradec

Straža

2148. Odlok o rebalansu (I.) proračuna Občine Straža za leto 2011
2149. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za štipendiranje v Občini Straža
2150. Odlok o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža
2151. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Straža
2152. Sklep o spremembi Sklepa o cenah najemnin grobov v Občini Straža

Šempeter-Vrtojba

2153. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter - Vrtojba
2154. Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca
2155. Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2011/2012

Šmarje pri Jelšah

2156. Odlok o dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Šmarje pri Jelšah

Tišina

2157. Pravilnik o nadomestilu članom občinske volilne komisije ob izrednih volitvah
2158. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina
2159. Sklep o ceni oglasnega prostora v občinskem glasilu Novine Občine Tišina
2160. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi normativov za sprejem otrok v Vrtec pri OŠ Tišina
2161. Poročilo o izidu naknadnih ponovnih volitev članov v odbor vaških skupnosti Borejci, Gederovci, Murski Petrovci, Sodišinci, Tišina, Tropovci in Vanča vas dne 10. 4. 2011

Tolmin

2162. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju občin Tolmin in Kobarid ter na turističnem območju Smaragdne poti
2163. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Tolmin
2164. Pravilnik o brezplačnem odlaganju odpadnih azbestcementnih gradbenih izdelkov z objektov na območju Občine Tolmin na odlagališču komunalnih odpadkov Volče

Tržič

2165. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič
2166. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Tržič

Vojnik

2167. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Vojnik
2168. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vojnik

Zagorje ob Savi

2169. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi (uradno prečiščeno besedilo (UPB 1))
2170. Odlok o preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi p.o. v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) z enim družbenikom (uradno prečiščeno besedilo (UPB 1))

Zavrč

2171. Pravilnik za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti v Občini Zavrč
2172. Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Zavrč v letu 2010

POPRAVKI

2176. Popravek Uredbe o izrabljenih vozilih
2177. Popravek Pravilnika o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti