Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2007 z dne 9. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2007 z dne 9. 2. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

488. Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (uradno prečiščeno besedilo) (ZPOMZO-1-UPB1)

Sklepi

489. Sklep o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije
490. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
491. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
492. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
493. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
494. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
495. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
496. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
497. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
498. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
499. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
500. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
501. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
502. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
503. Sklep o imenovanju predsednice in dveh članov Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

560. Uredba o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije

Sklepi

561. Sklep o določitvi deleža cene za uporabo prenosnega omrežja zemeljskega plina za leto 2007

Drugi akti

562. Akt o spremembah in dopolnitvah Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo

MINISTRSTVA

504. Sklep o javni razgrnitvi predloga najustreznejše variantne rešitve za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja, okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila in sklic 2. prostorske konference
505. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec januar 2007
563. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva

USTAVNO SODIŠČE

506. Sklep o zavrnitvi pobud za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 167. člena in prvega odstavka 193. člena ZJU
507. Odločba o razveljavitvi Odloka o ureditvenem načrtu območja D 21/1 Športni park – Sever v delu, ki ureja funkcionalno enoto F9
508. Odločba o razveljavitvi 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 65/99 in 5/04), kolikor ureja merila za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za nezazidana stavbna zemljišča oziroma za zemljiške parcele, ki komunalno niso opremljene
509. Odločba o razveljavitvi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje prostora v Občini Kranjska Gora
510. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru

SODNI SVET

511. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
512. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
513. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
514. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
515. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
516. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
517. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
518. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
519. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
520. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
521. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
522. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
523. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
524. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
525. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
526. Razpis volitev članov personalnega sveta Upravnega sodišča Republike Slovenije

OBČINE

Borovnica

527. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja B1 R/5 – EOHIPPUS Borovnica
528. Sklep o cenah programov vrtca v Osnovni šoli dr. Ivana Korošca Borovnica

Braslovče

529. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje, opredeljeno v spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta vikend naselja ob Savinji v Malih Braslovčah
530. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Braslovče

Brežice

531. Program priprave Sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta: Mestno jedro – Brežice del kareja »K-TI-6«

Divača

532. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Dobrepolje

533. Obvezna razlaga 4. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Dobrepolje za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2001
534. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta – ZN za stanovanjsko območje Predstruge in za del ureditvenega načrta – UrN Predstruge

Dravograd

535. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2007
536. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v VVZ Vrtec Dravograd
537. Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 2007
538. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Grosuplje

539. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Turistično oskrbovalni center (TOC III) Grosuplje
540. Sklep o javni razgrnitvi okoljskega poročila in njegove revizije v sklopu sprejemanja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za Turistično oskrbovalni center (TOC III) Grosuplje

Laško

541. Pravilnik  o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško
542. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Laško

Mozirje

543. Statut Občine Mozirje

Novo mesto

544. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu – rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste R3-664, odsek 2501 od km 21.760 do km 22.250

Rečica ob Savinji

545. Statut Občine Rečica ob Savinji

Rogaška Slatina

546. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2007
547. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Rogaška Slatina
548. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina

Rogatec

549. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Semič

550. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Semič
551. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Sevnica

552. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta poslovna cona Krmelj

Slovenske Konjice

553. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta Loče za razširitev poslovnega centra Kračun 2
554. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu za podjetniško, proizvodno in obrtniško cono »LIP« Slovenske Konjice

Sodražica

555. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Sodražica in Prostorskega reda Občine Sodražica

Šentrupert

556. Sklep o podelitvi statusa grajeno javno dobro

Šmartno pri Litiji

557. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Litije in Šmartna (skrajšani postopek)

Veržej

558. Odlok o dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Veržej

Vrhnika

559. Program priprave za občinski lokacijski načrt za stanovanjsko pozidavo Drenov Grič 1

POPRAVKI

564. Popravek Akta o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Mežica

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost