Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2007 z dne 6. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2007 z dne 6. 2. 2007, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

448. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Črni gori
449. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
450. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
451. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

MINISTRSTVA

452. Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2006
453. Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, za leto 2006
454. Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih
455. Pravilnik o pogojih za opravljanje del zunaj Carinske uprave Republike Slovenije
456. Pravilnik o programu, postopku in načinu opravljanja preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem prometu

USTAVNO SODIŠČE

457. Sklep o zavrnitvi pobude

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

458. Aneks št. 4 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
459. Aneks št. 3 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
460. Aneks št. 3 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno-predelovalne dejavnosti

OBČINE

Ajdovščina

461. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Ajdovščina

Brežice

462. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelah št. 787/50 in 787/51 v k. o. Šentlenart
463. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra na parceli št. 787 k.o. Brežice

Celje

464. Sklep o javni razgrnitvi predloga Občinskega lokacijskega načrta Inpos

Črnomelj

465. Odlok o ustanovitvi novega naselja Rim
466. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Črnomelj

Dobrepolje

467. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje

Gorje

468. Odlok o območju predkupne pravice Občine Gorje

Kungota

469. Ugotovitev Občinske volilne komisije, da je mandat občinskega svetnika Občine Kungota prešel na naslednjega kandidata

Mežica

470. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 947/2, pot v izmeri 185 m2, k. o. Mežica

Mirna Peč

471. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi Programa priprave za občinski lokacijski načrt Industrijska cona Dolenja vas

Osilnica

472. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2007

Puconci

473. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007
474. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Puconci za leto 2007
475. Sklep o ceni najemnine za najete grobove za leto 2007

Rogatec

476. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2007
477. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2008

Slovenj Gradec

478. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
479. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško v plačni razred

Slovenska Bistrica

480. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2
481. Program priprave lokacijskega načrta za Rekreacijsko-turistični center Trije kralji

Tišina

482. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Tišina

POPRAVKI

483. Popravek Sklepa o imenovanju predsednika in članov odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za kmetijstvo in gozdarstvo

PREKLICI

486. Preklic Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih javnih služb
487. Preklic Odloka o občinskih cestah

Razglasni del

Sklepi o izbrisu po 33. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij

Izbrisi po 35. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Javni razpisi

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti