Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2005 z dne 19. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2005 z dne 19. 4. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1391. Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU v letu 2005 (DeUDIEU)
1392. Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike 2005–2010 (ReNPPP)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1393. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji
1394. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o zahtevi, da pristojni organi držav članic sistematično žigosajo potne listine državljanov tretjih držav pri njihovem prehodu zunanjih meja držav članic, ter o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in Skupnega priročnika v ta namen
1435. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila

MINISTRSTVA

1395. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih
1396. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu
1397. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnostnih znakih
1398. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
1399. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnosti in zdravju pri delu na ribiških ladjah
1400. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu
1401. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obrazcih in ceni službenih izkaznic zasebnega varovanja ter o postopku za njihovo podelitev
1402. Pravilnik o plovnosti zrakoplovov
1403. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o minimalni obvezni vsebini in metodologiji priprave ter načinu spremljanja in vrednotenja regionalnega razvojnega programa

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1404. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2005

OBČINE

Bistrica ob Sotli

1405. Odlok o lokacijskem načrtu za Stanovanjsko zazidavo Gabronovo naselje
1406. Sklep o določitvi cene programov v enoti vrtec Pikapolonica

Celje

1407. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje Čret-zahod

Cerknica

1408. Sklep o javni razgrnitvi

Cerkvenjak

1409. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2003
1410. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Cerkvenjak za leto 2004
1411. Odlok o predkupni pravici Občine Cerkvenjak
1412. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak
1413. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu sestave seznama upravičencev za vračila in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Cerkvenjak
1414. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
1415. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
1416. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo turistični in kulturni razvoj ter promocijo Občine Cerkvenjak

Hajdina

1417. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj

Ivančna Gorica

1418. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju spremembe zazidalnega načrta Grintavec G-1 v Višnji Gori
1419. Program priprave za Lokacijski načrt obrtna cona I6/c Stransko Polje Ivančna Gorica
1420. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Kočevje

1421. Sklep o razveljavitvi pravilnika o površinskih normativih in dodatnem točkovanju stanovanjskih razmer pri dodeljevanju socialnih stanovanj v najem
1422. Sklep o razveljavitvi sklepa o kategorizaciji občinskih socialnih stanovanj
1423. Sklep o razveljavitvi pravilnika o dodeljevanju občinskih profitnih stanovanj v najem
1424. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin

Koper

1425. Sklep o razpisu naknadnega referenduma o Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu »Večnamenska dvorana v Kopru«

Kranj

1426. Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj
1427. Sklep o javni razgrnitvi

Krško

1428. Odlok o lokacijskem načrtu za romsko naselje »Kerinov Grm«
1429. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Staro mestno jedro II – Krško
1430. Sklep o javni razgrnitvi predloga ureditvenega načrta »Zaton« v Krškem

Loški Potok

1431. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 2004

Nova Gorica

1432. Sklep o sprejetju posameznega programa prodaje stavbnega premoženja

Podlehnik

1433. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za južni del območja P21-S1/1 v naselju Podlehnik

Vransko

1434. Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Vransko
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti