Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2004 z dne 28. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2004 z dne 28. 5. 2004, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2702. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Odloki

2703. Odlok o pomilostitvi

MINISTRSTVA

2704. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vozniških dovoljenjih
2752. Pravilnik o obrazcu za posredovanje podatkov, ki so potrebni za določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte in njenih derivatov ter za prijavo o članarini
2753. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v aprilu 2004

OBČINE

Benedikt

2705. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2003
2706. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Benedikt
2707. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Brezovica

2708. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 2003
2709. Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Brezovica
2710. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Brezovica

Črnomelj

2711. Sklep o ukinitvi statusa javnega odbra

Dobrova-Polhov Gradec

2712. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova-Polhov Gradec od leta 2004 do leta 2007

Kamnik

2713. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja

Logatec

2714. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih:- za ureditveno območje naselja Logatec,- za ureditvena naselja v občini Logatec,- za odprti prostor občine Logatec,- za naselje Hotedršica

Loški Potok

2715. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena naselja v Občini Loški Potok

Majšperk

2716. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2003
2717. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra
2718. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Medvode

2719. Sklep o pooblastilu za izvajanje obvezne gospodarske javne službe

Metlika

2720. Sklep o določitvi višine najemnine za grobove na pokopališču na Jugorju pri Metliki

Mežica

2721. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 2003
2722. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda
2723. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Mežica
2724. Program priprave in sprejemanja Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje

Murska Sobota

2725. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe Odloka o sprejetju spremembe zazidalnega načrta za območje mesta Murska Sobota med ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico, ulico Arhitekta Novaka in Slovensko ulico
2726. Program priprave izdelave spremembe zazidalnega načrta za območje med Štefana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti (blokovski kompleks)

Novo mesto

2727. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda
2728. Odlok o lokacijskem načrtu Učno-razvojni center za krajino in šport - golf Otočec
2729. Odlok o ureditvenem načrtu Pod topom na Drski v Novem mestu
2730. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra in o odtujitvi nepremičnin v KO Ragovo

Puconci

2731. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Puconci

Rogaška Slatina

2732. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prenove urbanistične zasnove mesta Rogaška Slatina in lokacijskega načrta za območje CZ v Rogaški Slatini

Sevnica

2733. Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tržišče

Slovenj Gradec

2734. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Katica" (SC 5)
2735. Program priprave izdelave lokacijskega načrta (LN) za prostorsko ureditev dela območja med Cankarjevo ulico in Glavnim trgom v Slovenj Gradcu

Slovenske Konjice

2736. Sklep o številu otrok v oddelkih in o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Slovenske Konjice

Šempeter-Vrtojba

2737. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2003
2738. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2004
2739. Odredba o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Občinski upravi občine Šempeter-Vrtojba
2740. Sklep o določitvi parkirišč za tovorna vozila in avtobuse, kjer se plačuje parkirnina, o višini parkirnine in načinu plačila
2741. Sklep o sprejemu informacije: Natura 2000
2742. Sklep o sprejemu energetske zasnove

Škocjan

2743. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta pokopališče Škocjan

Škofja Loka

2744. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi

Trebnje

2745. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje
2746. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Suho krajino v Občini Trebnje
2747. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5)
2748. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Trebnje za obdobje 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990

Žiri

2749. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
2750. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žiri
2751. Odlok o pokopališkem redu

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

57. Zakon o ratifikaciji Konvencije na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Konvencija o Europolu) (MKEPU)
58. Zakon o ratifikaciji Protokola na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o razlagi Konvencije o ustanovitvi Evropskega policijskega urada, s predhodnim odločanjem Sodišča evropskih skupnosti (MPKEPSES)
59. Zakon o ratifikaciji Protokola na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji in člena 41 (3) Konvencije o Europolu o privilegijih in imunitetah Europola, članov njegovih organov, namestnikov direktorja in uslužbencev Europola (MPKEPI)
60. Zakon o ratifikaciji Protokola, sestavljenega na podlagi člena 43(1) Konvencije o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Konvencije o Europolu) o spremembi člena 2 in Priloge k tej konvenciji (MPKEPU)
61. Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Konvencija o Europolu) in Protokola o privilegijih in imunitetah Europola, članov njegovih organov, namestnikov direktorja in uslužbencev Europola (MPKEPUP)
62. Zakon o ratifikaciji Protokola na podlagi člena 43(1) Konvencije o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Konvencija o Europolu), o spremembah te konvencije (MPKEPS)
63. Zakon o ratifikaciji Konvencije o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami, sestavljene na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji (MKMPCU)
64. Zakon o ratifikaciji Konvencije o uporabi informacijske tehnologije za carinske namene, pripravljene na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, Sporazuma o začasni uporabi Konvencije o uporabi informacijske tehnologije za carinske namene, pripravljene na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, med nekaterimi državami članicami Evropske unije, Protokola, pripravljenega na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, glede področja pranja premoženjske koristi v Konvenciji o uporabi informacijske tehnologije za carinske namene in vključitvi registrske številke prevoznega sredstva v Konvencijo, Protokola, sestavljenega na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o razlagi Konvencije o uporabi informacijske tehnologije v carinske namene v obliki predhodne odločitve Sodišča Evropskih skupnosti in Protokola na podlagi člena 34 Pogodbe o Evropski uniji o spremembi Konvencije o uporabi informacijske tehnologije v carinske namene glede vzpostavitve identifikacijske podatkovne baze carinskih datotek (MKUITC)

Vlada Republike Slovenije

65. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o izvajanju Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o mejni kontroli cestnega in železniškega prometa v cestnem prometu
66. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o tretji spremembi Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Mednarodnega centra za razvoj migracijske politike (ICMPD)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb