Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2004 z dne 28. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2004 z dne 28. 5. 2004, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2698. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Nizozemski

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2699. Sklep o odpravi vizne obveznosti za državljane Kraljevine Maroko, ki so imetniki diplomatskih in službenih potnih listov
2700. Sklep o odpravi vizne obveznosti za državljane Srbije in Črne gore, ki so imetniki službenih potnih listov

MINISTRSTVA

2681. Pravilnik o označevanju živali prosto živečih vrst v ujetništvu
2682. Pravilnik o spremembah pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva
2683. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o uradnih metodah analiz krme, dodatkov in premiksov
2684. Pravilnik o zbiranju podatkov, potrebnih za ureditev trga z etilnim alkoholom kmetijskega porekla
2685. Odločba o določitvi organizacije za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja
2686. Odločba o določitvi strokovne organizacije za organiziranje usposabljanja za delo kontrolorjev in strokovno izpopolnjevanje kontrolorjev za ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov in polovic na klavni liniji
2687. Odločba o določitvi strokovne organizacije za organiziranje usposabljanja za delo kontrolorjev in strokovno izpopolnjevanje kontrolorjev za ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov in polovic na klavni liniji
2688. Odločba o določitvi strokovne organizacije za organiziranje usposabljanja za delo kontrolorjev in strokovno izpopolnjevanje kontrolorjev za ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov in polovic na klavni liniji
2701. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

USTAVNO SODIŠČE

2689. Odločba, da določbi 1. in 2. točke drugega odstavka 37. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kolikor gre za uvoz, nista v neskladju z Ustavo ter da se pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 4. člena, prvega in tretjega odstavka 39. člena, 123., 131. in 135. člena, drugega odstavka 144. člena, 145. člena, prvega odstavka 154. člena in tretjega odstavka 189. člena istega zakona se zavrže
2690. Odločba o razveljavitvi delov besedil 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička pravnih oseb z načinom izvršitve in ugotovitvi, da prvi in drugi odstavek 5. člena tega zakona nista v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

2691. Navodilo o spremembi navodila za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2692. Splošni pogoji izvajanja univerzalne poštne storitve

OBČINE

Prebold

2693. Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Prebold (spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec - za območje občine Prebold

Trebnje

2694. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje
2695. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Krajevne skupnosti Šentrupert v Občini Trebnje za kulturne spomenike lokalnega pomena

Zreče

2696. Cenik daljinskega ogrevanja

Žetale

2697. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svetu Osnovna šola Žetale

POPRAVKI

1. Popravek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
2. Popravek Pravilnika o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg surovega mleka, toplotno obdelanega mleka in mlečnih izdelkov
3. Popravek Pravilnika o veterinarskih pogojih za proizvodnjo, dajanje na trg ter uvoz mletega mesa in mesnih pripravkov
4. Popravek o splošnem označevanju predpakiranih živil
5. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pilonova galerija Ajdovščina
6. Popravek Sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta za invalide Občine Ajdovščina
AAA Zlata odličnost