Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2003 z dne 17. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2003 z dne 17. 10. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4395. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu (ZViS-C)

Sklepi

4396. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4397. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4398. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4399. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4400. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4401. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4402. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4403. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4404. Sklep o razrešitvi članice Računskega sodišča Republike Slovenije
4405. Sklep o razrešitvi članice Računskega sodišča Republike Slovenije

Drugi akti

4406. Razpis nadomestnih volitev za enega člana Sodnega sveta Republike Slovenije, ki ga voli Državni zbor Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4407. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4408. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2004 izdajo priložnostni kovanci
4494. Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture
4495. Uredba o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
4496. Uredba o dopolnitvi uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev
4497. Uredba o avtonomnem ukrepu ukinitve carinske stopnje in posebne dajatve v okviru carinskega kontingenta

Odloki

4409. Odlok o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti

MINISTRSTVA

4410. Pravilnik o najmanjšem številu zaposlenih v pokojninski družbi ter o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati in načinu preverjanja teh pogojev
4411. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vozniških dovoljenjih
4412. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvrševanju zakona o osebni izkaznici
4413. Pravilnik o spremembah pravilnika o izvrševanju zakona o orožju
4414. Pravilnik o spremembah pravilnika o izvrševanju zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije
4415. Pravilnik o prilagojenih izobraževalnih programih devetletne osnovne šole
4416. Pravilnik o izvajanju nadzora službe nujne medicinske pomoči
4417. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o opravljanju strokovnega izpita za zdravstvenega inšpektorja
4418. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 73, o izračunu cene za enoto storitve za Češko republiko, z začetkom veljavnosti 1. julija 2003
4419. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 74, o izračunu cene za enoto storitve za Albanijo, z začetkom veljavnosti 1. julija 2003
4420. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Ustanove "Živa-konzorcij za trajno pomoč beguncem"

USTAVNO SODIŠČE

4421. Odločba s katero se sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 858/2000-2 z dne 3. 4. 2003 in sodba Upravnega sodišča št. U 99/99-11 z dne 14. 6. 2000 razveljavita, odločba Ministrstva za okolje in prostor št. 35601/0415/98 z dne 5. 1. 1999 in sklep Ministrstva za okolje in prostor, Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, Enote Kranj, Izpostave Jesenice, št. 356-02-04-16/98 z dne 28. 5. 1998, pa odpravita
4422. Odločba o ugotovitvi skladnosti Zakona o geodetski dejavnosti z Ustavo
4423. Odločba o razveljavitvi izpodbijanih sodb in vrnitvi zadeve v novo odločanje
4424. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega in Upravnega sodišča ter odpravi odločbe Ministrstva za kulturo
4425. Odločba o razveljavitvi izpodbijanih sodb in vrnitvi zadeve v novo odločanje
4426. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4427. Sklep o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na podlagi sklepa o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste
4428. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2003
4429. Priloga k statutu Univerze na Primorskem

OBČINE

Borovnica

4430. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov
4431. Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Borovnica

Cankova

4432. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Cankova
4433. Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Cankova
4434. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunalno podjetje Cankova d.o.o.

Cerkvenjak

4435. Sklep o določitvi cen vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo ter zakupa grobov
4436. Pravilnik o računovodstvu

Črna na Koroškem

4437. Sklep o določitvi grobovine za najem grobov na pokopališčih na območju Občine Črna na Koroškem (Črna na Koroškem, Javorje, Koprivna)
4438. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črna na Koroškem

Dol pri Ljubljani

4439. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Bežigrad in Moste-Polje za obdobje 1986-1990, oboje dopolnitev, za območje Občine Dol pri Ljubljani
4440. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu rekonstrukcije križišča "Dolsko" na glavni cesti G2-108, v km 7,320 odseka 1181 Šentjakob-Ribče

Idrija

4441. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Idrija

Ig

4442. Odlok o cestnoprometni ureditvi
4443. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Ig

Kamnik

4444. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina

Kobarid

4445. Sklep Občinskega sveta občine Kobarid o ukinitvi javnega dobra

Kočevje

4446. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Krško

4447. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2223/3, k.o. Podbočje
4448. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 569/3, parc. št. 569/3, parc. št. 569/4 in parc. št. 569/5, k.o. Brestanica in o prodaji predmetnih nepremičnin

Laško

4449. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Laško
4450. Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Laško
4451. Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti

Nova Gorica

4452. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2003
4453. Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Nova Gorica
4454. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4455. Program priprave za občinski lokacijski načrt (zazidalni načrt) Meblo vzhod
4456. Program priprave za občinski lokacijski načrt (zazidalni načrt) Damber III

Prevalje

4457. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Prevalje
4458. Odlok o spremembah odloka o priznanjih in nagradi Občine Prevalje
4459. Sklep o sprejemu programa opremljanja zemljišč na območju ureditvenega načrta "Malinek"
4460. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
4461. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje
4462. Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Prevalje

Puconci

4463. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2003
4464. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Puconci
4465. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Puconci
4466. Sklep o določitvi in uporabi sredstev za drobne osebne potrebe upravičencev vključenih v socialno varstvene zavode

Ravne na Koroškem

4489. Odlok o določitvi območij stopenj varstva pred hrupom v Občini Ravne na Koroškem
4490. Odlok o spremembah odloka o javnem glasilu Občine Ravne na Koroškem
4491. Pravilnik za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Ravne na Koroškem
4492. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Občine Ravne na Koroškem
4493. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na območju Občine Ravne na Koroškem

Ribnica

4467. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Ribnica
4468. Pravilnik za sofinanciranje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Ribnica

Rogatec

4469. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec v letu 2002

Semič

4470. Odlok o območju predkupne pravice Občine Semič
4471. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Semič
4472. Odlok o spremembi odloka o priznanjih Občine Semič
4473. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Semič

Sežana

4474. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sežana za leto 2003
4475. Odlok o nadzorstvu izvajanja občinskih predpisov
4476. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana
4477. Odlok o razglasitvi Ambienta cerkve sv. Mihaela v Lokvi za kulturni spomenik lokalnega pomena

Sodražica

4478. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2002
4479. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sodražica

Šalovci

4480. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi najvišjih cen pogrebnih storitev, urejanja in vzdrževanja pokopališč v Občini Šalovci

Zreče

4481. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Zreče
4482. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Zreče
4483. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka ZN Družbeno usmerjena blokovna gradnja Nova Dobrava
4484. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
4485. Sklep o dodatnih oprostitvah pri plačilu stroškov za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu

Žalec

4486. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2003
4487. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci občine Žalec
4488. Pravilnik o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Žalec

POPRAVKI

1. Popravek odločbe o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
2. Popravek pravilnika o opravljanju strokovnega izpita inšpektorjev za zasebno varstvo
3. Popravek odloka o predkupni pravici Občine Hajdina
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti