Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2002 z dne 13. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2002 z dne 13. 9. 2002, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3908. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Kuvajt
3909. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Katar
3910. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Andori

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3960. Uredba o spremembi uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike

Odloki

3961. Odlok o spremembah odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunsko leto 2002

Sklepi

3911. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Ukrajine v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani
3912. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Malte v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častno konzulko

MINISTRSTVA

3913. Pravilnik o načinih in pogojih zagotavljanja pravic prosilcem za azil in tujcem, ki jim je bila priznana posebna oblika zaščite
3914. Pravilnik o spremembi pravilnika o pridobitvi certifikata o skladnosti za naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev

OBČINE

Brda

3915. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Brda

Brežice

3916. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice

Cankova

3917. Sklep o o imenovanju posebne občinske volilne komisije za uveljavitev posebne volilne pravice romske skupnosti v Občini Cankova
3918. Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti
3919. Ugotovitveni sklep o podaljšanju mandata Občinski volilni komisiji občine Cankova

Dobrna

3920. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila

Kobilje

3921. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kobilje

Ljubljana

3959. Statut Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.

Ljutomer

3922. Sklep o določitvi plakatnih mest za nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili in o pogojih za uporabo le-teh v času volilne kampanje v letu 2002

Medvode

3923. Odlok o načinu vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Občine Medvode

Mirna Peč

3924. Odlok o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Mirna Peč

Polzela

3925. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2002
3926. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje
3927. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Polzela
3928. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ločica pri Polzeli - II. faza

Puconci

3929. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje
3930. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Puconci

Rogaška Slatina

3931. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rogaška Slatina

Rogatec

3932. Sklep o zamenjavi namestnice predsednice Občinske volilne komisije občine Rogatec

Šalovci

3933. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda

Škofja Loka

3934. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2002
3935. Sklep o cenah izvajanja dimnikarskih storitev in drugih pogojih za območje Občine Škofja Loka

Škofljica

3936. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2002-1

Velike Lašče

3937. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izdajanju občinskega glasila

Videm

3938. Odlok o rebalansu št. 3 proračuna Občine Videm za leto 2002
3939. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Videm
3940. Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Videm
3941. Odlok o določitvi volilnih enot, območja volilnih enot in števila članov, ki se volijo v posamezni volilni enoti za volitve članov Občinskega sveta občine Videm
3942. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Videm
3943. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Videm
3944. Sklep o plačilu za dodatna plakatna mesta
3945. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Videm
3946. Pravila za volitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta

Vojnik

3947. Odlok o dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Vojnik
3948. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vojnik

Vransko

3949. Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
3950. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone območja KIV Vransko
3951. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu za obrtno stanovanjsko cono Brode

Zreče

3952. Objava plakatnih mest za nameščanje plakatov in pogoji za pridobitev pravice do uporabe teh plakatnih mest

Žalec

3953. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Žalec

Železniki

3954. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Železniki

Žetale

3955. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka proračuna Občine Žetale za leto 2002
3956. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Žetale
3957. Odlok o režijskem obratu v Občini Žetale

Žužemberk

3958. Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup (najem) in menjavi zemljišč v lasti Občine Žužemberk

POPRAVKI

1. Popravek pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
2. Popravek odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije
3. Popravek sprememb in dopolnitev statuta Občine Bled
4. Popravek odloka o zazidalnem načrtu Čatež - Savska pot
5. Popravek odloka o ureditvenem načrtu za zadrževalnik Bičje - Grosuplje
6. Popravek sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Draženci
7. Preklic odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi območja ribnikov Drage pri Igu za naravno znamenitost
8. Popravek sklepa o spremembi sklepa o javni razgrnitvi odloka o ureditvenem načrtu območja M1 Pod Skalco
9. Popravek sklepa o osnutku odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2001
10. Popravek odloka o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov v svete krajevnih skupnosti Občine Lendava
11. Preklic razpisa rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Logatec
12. Popravek odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Markovci
13. Popravek sprememb in dopolnitev statuta Občine Ribnica na Pohorju
14. Popravek odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Rogaška Slatina
15. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javni kanalizaciji v Občini Sežana
16. Popravek odloka o določitvi števila članov sveta KS in o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah
17. Popravek odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta na območju Občine Veržej
18. Popravek odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti šolskih prevozov z minimalnim javnim linijskim prevozom na območju Občine Žužemberk
AAA Zlata odličnost