Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2001 z dne 28. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2001 z dne 28. 2. 2001, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

855. Zakon o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora teh prodajaln (ZPPCPEU)

Odloki

856. Odlok o izvolitvi varuha človekovih pravic

Sklepi

857. Sklep o prenehanju funkcije podpredsednika Državnega zbora zaradi odstopa
858. Sklep o prenehanju funkcij predsednikov in podpredsednikov nekaterih delovnih teles Državnega zbora zaradi odstopa

Drugi akti

859. Spremembe in dopolnitve poslovnika Državnega zbora (PoDZ-G)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

860. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
861. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

MINISTRSTVA

862. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero dohodnine za leto 2000
863. Odredba o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev Višje policijske šole
864. Odredba o spremembah odredbe o obliki in vsebini napovedi za odmero takse za odvajanje tehnološke odpadne vode
865. Pravilnik o emisiji hrupa gospodinjskih strojev
866. Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti s pravilnikom o emisiji hrupa gospodinjskih strojev
867. Pravilnik o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence
868. Pravilnik o načinu in postopku prevarjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij
869. Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati preskuševalci za analizno preskušanje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, in postopek preverjanja pogojev
870. Navodilo o seznamu organov tujih držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju obveznih pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil, in o načinu preveritve teh listin

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

871. Sklep o izračunavanju donosnosti, čiste vrednosti sredstev, vrednosti enot premoženja in načinu določitve datuma konverzije
872. Sklep o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada

OBČINE

Črnomelj

873. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2001
874. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj
875. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj
876. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Črnomelj
877. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj
878. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Črnomelj
879. Pravilnik o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj
880. Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema

Ilirska Bistrica

881. Odlok o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica

Jesenice

882. Poslovnik o delu Občinskega sveta občine Jesenice

Kamnik

883. Sklep o določitvi nove cene programov za predšolsko vzgojo v VVZ Antona Medveda Kamnik

Rogatec

898. Odlok o pomožnih objektih
899. Odlok o razglasitvi gospodarskega poslopja graščine Strmol za kulturni spomenik
900. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Rogatec v letu 2001
901. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije

Šentjernej

884. Poslovnik Občinskega sveta občine Šentjernej

Trebnje

885. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjena v letih 1993, 1997, 1998 in 2000 (zasnova vodnega gospodarstva in namenske rabe prostora)
886. Program priprave A) sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5) ter B) sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Mirna

Vransko

887. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2000
888. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Vransko
889. Odredba o razporeditvi delovnega časa v občinski upravi
890. Spremembe in dopolnitve programa priprav sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - za območje Občine Vransko
891. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Zreče

892. Sklep o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna Občine Zreče
893. Sklep o povišanju cen daljinskega ogrevanja

Žalec

894. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru

Žirovnica

895. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica
896. Sklep o javni obravnavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica

Žužemberk

897. Sklep o dopolnitvi sklepa o začasnem financiranju Občine Žužemberk v letu 2001
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti