Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2000 z dne 30. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2000 z dne 30. 3. 2000, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1254. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih (ZS-C)
1255. Zakon o spremembah zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994-1999 (ZIJZ-A)
1256. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gasilstvu (ZGas-A)
1257. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (ZTPIU-A)
1258. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-E)

Odloki

1259. Odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1)
1260. Odlok o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1)
1262. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1263. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1264. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1265. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1266. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1267. Odlok o spremembi odloka o izvolitvi Delegacije Državnega zbora Republike Slovenije v Parlamentarno Skupščino Sveta Evrope

Drugi akti

1261. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1268. Uredba o standardni klasifikaciji teritorialnih enot
1269. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za čiščenje dimnih plinov
1270. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode
1271. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo vode
1272. Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic komunalnih odpadkov
1273. Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic nevarnih odpadkov
1274. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pridobivanje premoga in proizvodnjo briketov ter koksa

Sklepi

1275. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o imenovanju iniciativnega odbora za ustanovitev Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

SODNI SVET

1296. Sklep o objavi poziva za prosta mesta
1297. Sklep o objavi poziva za prosta mesta
1298. Sklep o objavi poziva za prosta mesta
1299. Akt o spremembi akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji
1300. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
1301. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
1302. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
1303. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
1304. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
1305. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča

OBČINE

Hodoš

1278. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš za leto 1999
1279. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
1280. Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Hodoš
1281. Pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v letu 2000 v Občini Hodoš

Kamnik

1282. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestne lekarne

Kungota

1283. Sklep o sprejetju strokovnih podlag

Ljubljana

1276. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V1 Rudnik
1277. Ugotovitev, da je mandat mestnega svetnika prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Socialdemokratske stranke Slovenije - SDS

Ljutomer

1284. Poročilo Volilne komisije občine Ljutomer o izidu glasovanja za prve volitve članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Ljutomer 20. 2. 2000

Murska Sobota

1285. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje "Potrošnik" v Murski Soboti
1286. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje med Št. Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti (v nadaljevanju: blokovski kompleks)
1287. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje mesta Murska Sobota med ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo, Ulico arh. Novaka in Titovo ulico
1288. Sklep o potrditvi prodajne cene zemeljskega plina na območju Mestne občine Murska Sobota

Postojna

1289. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o soustanovitvi, organizaciji in preoblikovanju podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, p.o. Postojna v javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o. Postojna

Razkrižje

1290. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2000

Slovenska Bistrica

1291. Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Slovenska Bistrica
1292. Sklep o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Trebnje

1293. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o varovanju virov pitne vode v Občini Trebnje in ukrepih za zavarovanje kakovosti in količine pitne vode
1294. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
1295. Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Trebnje

POPRAVKI

1. Popravek odloka o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
2. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V8 Dobrova
3. Popravek preoblikovanja besedila v odloku o ustanovitvi in delovanju vaških odborov v Občini Loška dolina
4. Popravek preoblikovanja besedila v spremembah statuta Občine Loška dolina
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti