Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2000 z dne 30. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2000 z dne 30. 3. 2000

Kazalo

1271. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo vode, stran 3570.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo vode
1. člen
Ta uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju tehnološke odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: odpadna voda) iz objektov in naprav za pripravo vode in sicer:
– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
– posebne ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi.
Za emisije snovi v vode, ki niso urejene s to uredbo, se uporablja uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96; v nadaljnjem besedilu: uredba).
2. člen
Določbe te uredbe veljajo za objekte in naprave:
– za čiščenje, izpiranje, regeneracijo, dezinfekcijo in za fizikalno, kemično ali fizikalno-kemično obdelavo (precejanje, sedimentiranje, kosmičenje, obarjanje, flotacijo, filtracijo, ionsko izmenjavo, reverzno osmozo, adsorpcijo) padavinske vode, podtalnice ali površinske vode, če gre za pripravo pitne vode, vode za kopanje ali za druge vode, za katero je zaradi posebnih zahtev uporabe določena kakovost in
– za obdelavo trdnih ali tekočih odpadkov, ki nastajajo zaradi izvajanja dejavnosti iz prejšnje alinee,
(v nadaljnjem besedilu: vir onesnaževanja).
3. člen
Določbe te uredbe ne veljajo za vir onesnaževanja iz prejšnjega člena te uredbe, če:
– letna količina odpadne vode iz naprave za pripravo vode ne presega 4.000 m3 in obremenjevanje z odpadno vodo ne presega 50 PE,
– se priprava vode izvaja samo z mehanskimi postopki, kot so precejanje, sedimentiranje ali filtriranje brez dodajanja kemikalij.
Določbe te uredbe ne veljajo tudi za odpadno vodo iz vira onesnaževanja iz:
– hladilnih sistemov in naprav za proizvodnjo pare,
– naprav za čiščenje odpadnega zraka in
– laboratorijev.
Določbe te uredbe ne veljajo tudi za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v viru onesnaževanja.
4. člen
Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov onesnaževanja za iztok neposredno v vode in v kanalizacijo, so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
5. člen
Posebni ukrepi, ki jih upravljavec ali lastnik vira onesnaževanja izvaja zaradi čim manjšega onesnaževanja iz vira onesnaževanja, so:
– uporaba tehnologij priprave vode, pri katerih nastajajo čimmanjše količine odpadkov ali pri katerih nastajajo taki odpadki, ki jih je mogoče ponovno uporabiti ali pa jih reciklirati na primer v proizvodnji gradbenih materialov,
– preprečevanje odvajanja odpadnih kemikalij, ki se uporabljajo pri pripravi vode, v kanalizacijo ali neposredno v vodotok,
– izločanje trdnih odpadkov iz priprave vode in čiščenja odpadne vode, da se prepreči njihovo odvajanje v kanalizacijo ali neposredno v vodotok,
– uporaba čistil in dezinfekcijskih sredstev brez klora razen pri pripravi pitne vode,
– uporaba kemikalij za pripravo vode, za katere iz podatkov varnostnega lista sledi, da razgradijo v štirinajstih dneh več kot 80 odstotkov mikroorganizmov, merjeno s preskusnimi metodami iz standarda SIST ISO 7827,
– opustitev uporabe etilendiaminotetraocetne kisline, njenih homologov in njihovih soli ter drugih aminopolikarbonskih kislin, njihovih homologov in njihovih soli,
– opustitev uporabe organokovinskih spojin, kromatov in nitritov,
– uporaba organskih polielektrolitov na osnovi akrilamida, akrilonitrila ali podobnih monomerov z lastnostmi, ki ogrožajo vode, pri katerih je delež monomera manjši od 0,1 masnega odstotka,
– uporaba kemikalij za pripravo ali regeneracijo vode, ki vsebujejo čimmanj halogeniranih organskih spojin,
– prednostna uporaba membranskih postopkov, kot so mikrofiltracija, reverzna osmoza in elektrodializa,
– preprečevanje odvajanja regeneratov oziroma koncentratov iz naprav za ionsko izmenjavo ali reverzno osmozo z odpadnimi vodami in
– uporaba zaprtega krogotoka za odpadne vode, ki nastaja pri izpiranju peščenih filtrov, razen pri pripravi pitne vode.
Standard SIST ISO 7827 je na vpogled pri slovenskem nacionalnem organu za standardizacijo.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
7. člen
Upravljavci ali lastniki virov onesnaževanja morajo obstoječe vire onesnaževanja prilagoditi določbam te uredbe v štiriindvajsetih mesecih po uveljavitvi te uredbe.
8. člen
Če je za obstoječi vir onesnaževanja po tej uredbi odrejena priprava in izvedba sanacijskega programa, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, ne glede na določbo prejšnjega člena, v soglasju k sanacijskemu programu določi tudi količine nevarnih snovi, ki se v času izvajanja programa letno lahko izpuščajo z odvajanjem odpadne vode v javno kanalizacijo ali neposredno v vode.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, določi količine nevarnih snovi iz prejšnjega odstavka na podlagi analize obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadne vode, ki je sestavni del sanacijskega programa.
9. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353–26/2000–1
Ljubljana, dne 16. marca 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
PRILOGA 1

Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov
onesnaževanja

-----------------------------------------------------------------
Parameter        Izražen Enota  Mejne    Mejne
odpadne          kot      vrednosti  vrednosti
vode                   za iztok  za iztok
                      v vode v kanalizacijo
-----------------------------------------------------------------
I. SPLOŠNI PARAMETRI
-----------------------------------------------------------------
1. Temperatura          stopinj C  30     35
-----------------------------------------------------------------
2. pH                pH   6,5-9   6,5-9,5
-----------------------------------------------------------------
3. Neraztopljene snovi       mg/l   80     150
-----------------------------------------------------------------
4. Usedljive snovi         mg/l  0,3 (a)   10
-----------------------------------------------------------------
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
-----------------------------------------------------------------
6. Strupenost za vodne
bolhe           S(D)        3
-----------------------------------------------------------------
III. ANORGANSKI
PARAMETRI
-----------------------------------------------------------------
9. Aluminij        Al    mg/l    2     (b)
-----------------------------------------------------------------
10. Arzen (c)       As    mg/l   0,1    0,1
-----------------------------------------------------------------
11. Baker * (c)      Cu    mg/l   0,5    0,5
-----------------------------------------------------------------
13. Cink * (c)      Zn    mg/l   2,0    2,0
-----------------------------------------------------------------
14. Kadmij * (c)     Cd    mg/l   0,1    0,1
-----------------------------------------------------------------
21. Svinec* (c)      Pb    mg/l   0,5    0,5
-----------------------------------------------------------------
22. Železo        Fe    mg/l   2,0    (b)
-----------------------------------------------------------------
23. Živo srebro * (c)   Hg    mg/l   0,01    0,01
-----------------------------------------------------------------
24. Klor - prosti *    Cl(2)  mg/l   0,2    0,2
-----------------------------------------------------------------
  Mangan (c)      Mn    mg/l   1,0    (b)
-----------------------------------------------------------------
IV. ORGANSKI PARAMETRI
-----------------------------------------------------------------
38. Kemijska potreba
po kisiku - KPK      O(2)   mg/l    90     -
-----------------------------------------------------------------
43. Adsorbljivi
organski
halogeni * - AOX     Cl    mg/l   0,2    0,2

                      1,0 (d)  1,0 (d)
-----------------------------------------------------------------
47. Vsota anionskih
in neionskih tenzidov       mg/l   1,0     -
-----------------------------------------------------------------

Zaporedne številke parametrov odpadne vode in oznake * pri
posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so povzete iz
uredbe.

Oznake v tabeli 1 pomenijo:

a) mejna vrednost se ne upošteva pri jemanju surove vode iz
vodotoka:

- če količina surove vode, ki doteka v pripravo vode, ni večja od
15% vrednosti srednjega nizkega pretoka na mestu odvzema in se
pripravo vode opravlja samo z mehanskimi postopki (precejanje,
sedimentacija, filtracija brez dodajanja kemikalij),

- za količino odvzema surove vode se šteje količina vode iz
dovoljenja za rabo vode za pripravo vode,

b) mejna vrednost je določena z mejno vrednostjo za neraztopljene
snovi,

c) mejne vrednosti veljajo samo, če surova voda vsebuje parameter
onesnaženosti,

d) mejna vrednost 1 mg/l velja za odpadne vode pri:

- odstranjevanju mulja iz naprav za kosmičenje ali kombiniranih
naprav za kosmičenje in obarjanje,

- regeneraciji ionskih izmenjevalcev ali iz naprav za pripravo
vode z membransko tehniko (npr. ultrafiltracija, reverzna
osmoza).


AAA Zlata odličnost