Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2000 z dne 30. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2000 z dne 30. 3. 2000

Kazalo

1274. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pridobivanje premoga in proizvodnjo briketov ter koksa, stran 3580.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pridobivanje premoga in proizvodnjo briketov ter koksa
1. člen
Ta uredba določa mejne vrednosti parametrov tehnološke odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: odpadna voda) iz objektov in naprav za pridobivanje premoga, proizvodnjo briketov ter proizvodnjo koksa.
Za emisije snovi v vode, ki niso urejene s to uredbo, se uporablja uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96; v nadaljnjem besedilu: uredba).
2. člen
Določbe te uredbe veljajo za objekte in naprave za:
– pranje, sušenje, mletje, čiščenje, razvrščanje, upraševanje in skepljanje črnega premoga, rjavega premoga in lignita,
– proizvodnjo briketov iz rjavega premoga in
– proizvodnjo koksa iz črnega premoga,
(v nadaljnjem besedilu: vir onesnaževanja).
3. člen
Za odpadno vodo iz vira onesnaževanja se ne šteje odpadna voda, ki se odvaja iz:
– jamskih delovišč, kot voda, ki izteka zaradi posegov pri pridobivanju rud,
– naprav za pripravo vode,
– hladilnih sistemov in parnih ter vročevodnih kotlov,
– naprav za čiščenje dimnih plinov,
– naprav za proizvodnjo plina v koksarnah,
– naprav za proizvodnjo surovega katrana iz premoga in lignita,
– naprav za proizvodnjo smole in smolnega koksa in
– naprav za pretovor koksa.
Določbe te uredbe ne veljajo tudi za komunalno odpadno vodo, ki nastaja na območju vira onesnaževanja.
4. člen
Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov onesnaževanja za odvajanje neposredno v vode in v kanalizacijo so določene v prilogah 1, 2 in 3, ki so sestavni del te uredbe.
Za naprave in objekte za proizvodnjo briketov iz rjavega premoga in za proizvodnjo koksa iz črnega premoga iz 2. člena so za posamezne parametre odpadnih vod v prilogah 1 in 2 določene mejne vrednosti emisijskih faktorjev.
Emisijski faktor posameznega parametra odpadnih vod iz prejšnjega odstavka je določen kot razmerje med količino parametra v odpadni vodi, ki se je odvedla v obdobju dveh ur, in količino briketov ali koksa, ki bi bila proizvedena pri največji zmogljivosti proizvodnje v enakem obdobju.
Emisijski faktor se izraža v gramih posameznega parametra odpadne vode na tono proizvedenih briketov ali koksa.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
6. člen
Upravljavci ali lastniki virov onesnaževanja morajo obstoječe vire onesnaževanja prilagoditi določbam te uredbe v štiriindvajsetih mesecih po uveljavitvi te uredbe.
7. člen
Če je za obstoječi vir onesnaževanja po tej uredbi odrejena priprava in izvedba sanacijskega programa, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, ne glede na določbo prejšnjega člena, v soglasju k sanacijskemu programu določi tudi količine nevarnih snovi, ki se v času izvajanja programa letno lahko izpuščajo z odvajanjem odpadne vode v javno kanalizacijo ali neposredno v vode.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, določi količine nevarnih snovi iz prejšnjega odstavka na podlagi analize obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadne vode, ki je sestavni del sanacijskega programa.
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-23/2000-1
Ljubljana, dne 16. marca 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
PRILOGA 1

Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz objektov in
naprav za pranje, sušenje, mletje, čiščenje, razvrščanje,
upraševanje in skepljanje črnega premoga, rjavega premoga in
lignita.

-----------------------------------------------------------------
Parameter        Izražen Enota  Mejne    Mejne
odpadne          kot      vrednosti  vrednosti
vode                   za iztok  za iztok
                      v vode v kanalizacijo
-----------------------------------------------------------------
I. SPLOŠNI PARAMETRI  
-----------------------------------------------------------------
3. Neraztopljene snovi       mg/l   80     150
-----------------------------------------------------------------
IV. ORGANSKI PARAMETRI  
-----------------------------------------------------------------
38. Kemijska potreba po
kisiku - KPK       O(2)   mg/l  100      -
-----------------------------------------------------------------

Zaporedne številke parametrov odpadne vode so povzete iz uredbe.

PRILOGA 2

Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz objektov in
naprav za proizvodnjo briketov iz rjavega premoga.

-----------------------------------------------------------------
Parameter        Izražen Enota  Mejne    Mejne
odpadne          kot      vrednosti  vrednosti
vode                   za iztok  za iztok
                      v vode v kanalizacijo
-----------------------------------------------------------------
I. SPLOŠNI PARAMETRI  
-----------------------------------------------------------------
Količina odpadne vode
(emisijski faktor)        m3/t (a) 0,6     0,6
-----------------------------------------------------------------
3. Neraztopljene snovi -
koncentracija           mg/l   50     100
-----------------------------------------------------------------
3. Neraztopljene snovi
(emisijski faktor)        g/t (b)  18      18
-----------------------------------------------------------------
IV. ORGANSKI PARAMETRI  
-----------------------------------------------------------------
38. Kemijska potreba
po kisiku - KPK     O(2)   mg/l   50      -
-----------------------------------------------------------------

Zaporedne številke parametrov odpadne vode so povzete iz uredbe.

a) mejna vrednost emisijskega faktorja količine odpadne vode je
določena kot razmerje med količino odpadne vode, ki se je odvedla
v obdobju dveh ur, in količino briketov, ki bi bila proizvedena
pri največji zmogljivosti naprav v enakem obdobju in za katero je
zagotovljeno, da je vsebnost vode v briketih med 16 in 18 masnih
odstotkov,

b) mejna vrednost emisijskega faktorja neraztopljenih snovi v
odpadni vodi je določena kot razmerje med količino neraztopljenih
snovi v odpadni vodi, ki se je z odpadno vodo odvedla v obdobju
dveh ur, in količino briketov, ki bi bila proizvedena pri
največji zmogljivosti naprav v enakem obdobju in za katero je
zagotovljeno, da je vsebnost vode v briketih med 16 in 18 masnih
odstotkov.

Pri proizvodnji briketov z vsebnostjo vlage, ki ni v intervalu
med 16 in 18 masnimi odstotki, je treba preračunati največjo
zmogljivost naprav na zmogljivost, pri kateri bi bila vsebnost
vode v briketih 17 masnih odstotkov.

PRILOGA 3

Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz objektov in
naprav za proizvodnjo koksa iz črnega premoga.

-----------------------------------------------------------------
Parameter        Izražen Enota  Mejne    Mejne
odpadne          kot      vrednosti  vrednosti
vode                   za iztok  za iztok
                      v vode v kanalizacijo
-----------------------------------------------------------------
I. SPLOŠNI PARAMETRI
-----------------------------------------------------------------
1. Temperatura          stopinj C  30     35
-----------------------------------------------------------------
2. pH                pH   6,5-9   6,5-9,5
-----------------------------------------------------------------
3. Neraztopljene snovi       mg/l   80     150
-----------------------------------------------------------------
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
-----------------------------------------------------------------
6. Strupenost za vodne
bolhe          S(D)         3
-----------------------------------------------------------------
III. ANORGANSKI
PARAMETRI
-----------------------------------------------------------------
Vsota amonijevega
dušika, nitritnega in
nitratnega dušika    N     g/t   9 (b)   9 (b)
-----------------------------------------------------------------
Celotni dušik      N     g/t   12 (b)   12 (b)
-----------------------------------------------------------------
30. Cianid-prosti*
(emisijski faktor)    CN     g/t  0,03 (b)  0,03 (b)
-----------------------------------------------------------------
33. Celotni fosfor    P     mg/l    2     -
-----------------------------------------------------------------
36. Sulfid        S     g/t  0,03 (b)  0,03 (b)
-----------------------------------------------------------------
IV. ORGANSKI PARAMETRI
-----------------------------------------------------------------
38. Kemijska potreba po
kisiku - KPK (učinek
čiščenja)              %    90 (a)  90 (a)
-----------------------------------------------------------------
38. Biokemijska potreba
po kisiku - BPK(5)    O(2)    g/t   9 (b)   9 (b)
-----------------------------------------------------------------
42. Lahkohlapni
aromatski
ogljikovodiki-BTX*
-----------------------------------------------------------------
(emisijski faktor)         g/t  0,03 (b)  0,03 (b)
-----------------------------------------------------------------
Policiklični aromatski
ogljikovodiki-PAO*
(emisijski faktor)         g/t  0,015 (b)  0,015 (b)
-----------------------------------------------------------------
46. Fenoli* (emisijski
faktor)        C(6)H(5)OH  g/t  0,15 (b)  0,15 (b)
-----------------------------------------------------------------

Zaporedne številke parametrov odpadne vode in oznake * pri
posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so povzete iz
uredbe.

a) Namesto mejne vrednosti je določen učinek čiščenja odpadnih
voda. Učinek čiščenja je določen kot razmerje med koncentracijo
KPK na iztoku odpadne vode iz vira onesnaževanja in koncentracijo
KPK odpadne vode na vtoku v čistilno napravo znotraj vira
onesnaževanja. Učinek čiščenja se določa na podlagi rezultatov
analize reprezentativnega vzorca odpadne vode za čas vzorčenja 2
ur in v merilnem obdobju 24 ur ne sme biti manjši od 90%.

b) Mejna vrednost emisijskega faktorja parametra v odpadni vodi
je določena kot razmerje med količino parametra v odpadni vodi,
ki se je z odpadno vodo odvedla v obdobju dveh ur, in količino
koksa, ki bi bila proizvedena pri največji zmogljivosti naprav v
enakem obdobju iz premoga z vsebnostjo vode 10 masnih odstotkov.

Pri proizvodnji koksa iz premoga z drugo vsebnostjo vode, kot je
določena v prejšnjem odstavku, je največja zmogljivost naprave
zmogljivost, ki jo doseže ta naprava pri proizvodnji koksa iz
premoga z vsebnostjo vode 10 masnih odstotkov.


AAA Zlata odličnost