Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2000 z dne 30. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2000 z dne 30. 3. 2000

Kazalo

1276. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V1 Rudnik, stran 3582.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 13. seji dne 6. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V1 Rudnik
1. člen
V odloku o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V1 Rudnik (Uradni list SRS, št. 6/88, 18/88 in Uradni list RS, št. 40/92, 9/95, 11/95, 63/99) se 1. člen spremeni tako, da se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
“spremembe in dopolnitve odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 1 Rudnik, ki jih je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod pod št. projekta 4627, v decembru 1999.“
2. člen
2. člen se spremeni in dopolni tako, da se v zaporedni vrstni red doda besedilo:
“VS 1/3 Galjevica,
VS 1/4 Galjevica.“
3. člen
V 3. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“Za območji urejanja VS 1/3 Galjevica in VS 1/4 Galjevica se kot sestavni del odloka uporablja regulacijska karta v M 1:1000, ki jo je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod pod št. projekta 4627 v decembru 1999.“
4. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Splošna merila in pogoji veljajo za območji urejanja, navedeni v 2. členu odloka, razen če ni s posebnimi merili in pogoji določeno drugače:
Splošna merila in pogoji dopuščajo naslednje vrste posegov v prostor:
– tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– funkcionalne izboljšave (rekonstrukcije in adaptacije),
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin kot so zelenice, otroška igrišča, pešpoti in ploščadi,
– postavitev mikrourbane opreme,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
– vodnogospodarske ureditve,
– spremembe namembnosti in dejavnosti v obstoječih objektih skladno z osnovno namembnostjo morfološke enote,
– nadomestna gradnja po predhodni rušitvi obstoječega objekta,
– rušenje objektov in druga dela v zvezi s pripravo stavbnega zemljišča, skladno z regulacijskimi določili.
Novogradnje, prizidave in nadzidave obstoječih objektov so načeloma dopustne, razen v delih območij, kjer so z določili prepovedane, in sicer če so izpolnjene svetlobno-tehnične zahteve, oziroma če velikost zemljišča ustreza normativnim pogojem za novo dejavnost in če posegi nimajo negativnih vplivov na okolje.“
5. člen
Črta se prvi odstavek 24.a člena.
6. člen
36. členu se za tretjim odstavkom dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki glasijo:
“Pri novogradnjah, prizidavah, nadzidavah ali spremembi namembnosti je treba na funkcionalnem zemljišču objekta zagotoviti potrebno število parkirnih mest, v skladu z veljavnimi normativi. Pri večjih rekonstrukcijah posameznih območij, je treba preveriti zmogljivosti mirujočega prometa širšega območja in zagotoviti zadostne površine za obstoječe in nove potrebe. Slepo zaključene ceste morajo imeti obračališče. Vsaka parcela mora imeti zagotovljen dovoz za motorna vozila. V primeru, če dovoza na parcelo ni možno zagotoviti neposredno z javne prometne površine, je potrebno predvideti najprimernejši dostop preko sosednjih zemljišč (služnost). Prometno infrastrukturo je treba načrtovati za vse vrste prometa. Pri prometnih komunikacijah in vstopih v javne objekte je treba omogočiti gibanje telesno oviranim osebam.
Za posege v 200 m varovalnem pasu železnice je treba upoštevati veljavni zakon o temeljih varnosti v železniškem prometu in pravilnik o graditvi gradbenih objektov in drugih objektov v varovalnem progovnem pasu glede minimalnih odmikov vseh bodočih objektov od osi skrajnega tira, gradnje protihrupne zaščite, zaščite morebitnih kovinskih delov v zemlji proti vplivu blodečih tokov zaradi elektrificirane železniške proge. Vsa predvidena nova križanja železniške proge Ljubljana-Grosuplje, morajo biti izvennivojska (ceste in pešpoti).
Ob Velikem Galjevcu je predvidena obojestranska zelena nezazidljiva površina, široka najmanj 4 metre. Pri postavitvi ograj mora biti odmik od roba javnih površin, poti, cest in parkirišč minimalno 1 m. V območjih z enotno urbanistično in arhitektonsko zasnovo morajo biti ograje oblikovane enotno glede višine in materiala.“
7. člen
V 42.a členu se doda nov zadnji odstavek, ki glasi:
“Varstvo pred hrupom:
Novogradnje in nove dejavnosti je treba locirati tako, da ravni hrupa ne presegajo stopenj, določenih z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju ter uredbo o hrupu zaradi cestnega ali železniškega prometa.
Za pretežni del območja (morfološke enote 2A, 2B, 5C in 9) velja II. stopnja varstva pred hrupom, v pasu ob železnici, Jurčkovi cesti, Ižanski cesti in Peruzzijevi ulici ter v morfoloških enotah z oznakami 3A, 4A pa velja III. stopnja.
Pri posameznih virih prekomernega hrupa je treba izvesti ustrezno zaščito ali sanacijo z aktivno oziroma pasivno protihrupno zaščito. Ob gradnji matičnega industrijskega tira je treba izvesti nasip s protihrupno zaščito“.
8. člen
Za 45. členom se doda 45.a člen, ki glasi:
“Območje urejanja VS 1/3 Galjevica
Prometno urejanje
Občinske ceste so označene z regulacijskimi linijami, ki zajemajo obstoječi oziroma predvideni profil. Znotraj regulacijskih linij so dopustne le prometne in komunalne ureditve, za ostale posege je treba pridobiti soglasje upravljalca ceste.
Na območju urejanja sta predvideni za rekonstrukcijo:
– Hladnikova cesta oziroma Jurčkova cesta (v podaljšku) s profilom: dvopasovno vozišče, obojestranski hodnik za pešce, kolesarska steza, vmesne zelenice ter vozišče cestne železnice s peronom oziroma zelenico,
– Ižanska cesta s profilom: dvopasovno vozišče, obojestranski hodnik za pešce in kolesarska steza.
Primarno cestno omrežje tvorijo še ceste:
– Galjevica (profil: dvopasovno vozišče, obojestranski hodnik za pešce, kolesarska steza),
– Orlova cesta, (dvopasovno vozišče, obojestranski hodnik za pešce) ter
– Ob dolenjski železnici (dvopasovno vozišče, enostranski hodnik za pešce, vmesna zelenica).
Ostale občinske ceste so različnih profilov:
C1 dvopasovno vozišče z enostanskim parkiranjem, hodnikom za pešce in zelenico (ali brez),
C2 dvopasovno vozišče, hodnik za pešce (eno ali obojestranski),
C3 vozišče s hodnikom za pešce (ali brez); širina 5,5 m,
C4 vozišče širine 4 m (lokalni dovoz).
Ob Hladnikovi oziroma Jurčkovi cesti in cesti Galjevica, je treba med regulacijsko linijo in gradbeno mejo urediti (oziroma ohraniti) zeleni pas (drevoredi, predvrtovi, parkirišča z drevoredno zasaditvijo).
Črtkano vrisane ceste so predlog strokovne službe. V primeru, da predlog ni izvedljiv, je investitor dolžan pripraviti novega, za isto območje obdelave.
Gospodarske javne službe
Odvajanje odpadnih voda
Kanalski sistem na obravnavanem območju mora biti zasnovan v ločenem sistemu. Obstoječi kanal mešanega sistema, ki poteka po cesti Galjevica, je treba nadomestiti s kanalizacijo ločenega sistema. Po priključitvi objektov na sekundarno kanalizacijsko omrežje, se morajo greznice izprazniti, očistiti in zasuti.
Odpadne vode je treba speljati v glavni zbirni kanal, ki poteka ob potoku Veliki Galjevec, do obstoječega črpališča Galjevica ter naprej preko glavnega zbiralnika B2 na zbiralnik A0 oziroma do CČN v Zalogu.
Padavinske vode z utrjenih površin, kjer se odvija motorni promet, se vodijo preko maščobnikov (lovilcev olj), čiste padavinske vode s streh, zelenic in peščenih površin pa preko peskolovov skozi odvodne kanale v Veliki Galjevec. Ponikanje ni mogoče.
Tehnološke odpadne vode, ki vsebujejo mastne, vnetljive, strupene, agresivne ali druge nevarne snovi, se morajo pred priključitvijo na javno kanalizacijo očistiti do dopustne (mejne) stopnje onesnaženosti. Delavnice in kurilnice centralnih kurjav na olje morajo imeti lovilce olj.
Priključevanje odtokov iz kletnih etaž je možno samo preko črpališč.
Upoštevati je treba ustrezne odmike od primarnega kanala (5 m od osi) in sekundarnih kanalov (2 m od osi).
Izgradnja kanalizacije mora biti v skladu z geotehničnimi pogoji. Pred zasipom novozgrajenih kanalov mora biti izvršen preizkus vodotesnosti.
Ob izdelavi lokacijske dokumentacije za posamezne posege v prostor, priključitev novih objektov na kanalizacijo ter obnovo in gradnjo nove kanalizacije v ureditvenem območju, oziroma v posameznih morfoloških enotah, je treba pridobiti projektne rešitve, ki jih izdela JP Vodovod-Kanalizacija.
Vodovod
Vodovodno omrežje mora biti zasnovano in dimenzionirano tako, da bo možno priključevanje novih potrošnikov in da bo omrežje zadoščalo normativom s področja požarne varnosti ter zagotavljalo predpisane odmike in možnosti priključevanja.
Izgradnja vodovoda mora biti v skladu z geotehničnimi pogoji.
Ob izdelavi lokacijske dokumentacije za posamezne posege v prostor, priključitev novih porabnikov ter obnovo in gradnjo novih vodovodov v ureditvenem območju, oziroma v posameznih morfoloških enotah, je treba pridobiti projektne rešitve, ki jih izdela JP Vodovod-Kanalizacija.
Elektrika
Za večja nepozidana območja je treba izdelati idejne projekte elektrifikacije.
Plin
Na celotnem območju je dovoljena gradnja za potrebe komunalno energetskega urejanja.
Na območjih, kjer je zgrajeno primarno plinsko omrežje, je treba vse novogradnje nanj obvezno priključiti.
Pri načrtovanju novogradenj na večjih nepozidanih območjih je pogoj izgradnja sekundarnega plinovodnega omrežja.
Merila in pogoji za določanje gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč:
Na nepozidanih območjih regulacijska karta določa novo parcelacijo. Za spremembo, ki bistveno odstopa od načrtovane parcelacije, je treba pred posegom v prostor pridobiti enotno urbanistično, prometno in komunalno rešitev.
Enotno rešitev naroči lastnik (lastniki) gradbenih parcel. Najmanjše območje, za katero je treba izdelati enotno rešitev, določi za urbanizem pristojni oddelek Mestne občine Ljubljana, ki izdelano rešitev tudi verificira.
Pred pričetkom gradnje objekta je treba zgraditi dostopno pot s komunalnimi napravami.
Spremembe namembnosti:
Ob Ižanski cesti, Galjevici, Peruzzijevi ulici, cesti Ob dolenjski železnici, Jurčkovi cesti ter Ulici Cankarjevih brigad, so v objektih, ki ležijo v obcestnem pasu in imajo neposreden dostop, dopustne trgovsko-poslovne in storitvene dejavnosti, kakor spremembe obstoječih dejavnostih v iste. V stanovanjskem okolju, kjer so s posebnimi določili dopustne spremembe namembnosti, so dopustne le spremembe v mirne poslovne in storitvene dejavnosti, ki nimajo negativnih vplivov na okolje.
Na objektih z obstoječo proizvodno dejavnostjo so dopustna le vzdrževalna dela ali sanacija, v cilju zmanjševanja negativnih vplivov na bivalno okolje.
Morfološke enote 2A/1, 2, 5, 6 in 7
Dopustne so dopolnilne gradnje, dozidave, nadzidave obstoječih objektov ter spremembe namembnosti, v skladu s splošnimi določbami.
Izjemoma je dopustna tudi gradnja večstanovanjskih objektov, če so objekti po velikosti in obliki skladni s predpisano gradbeno strukturo v morfološki enoti, skladni s prevladujočim morfološkim vzorcem naselja in če je gradbena parcela dovolj velika, da zagotavlja ostale lokacijske pogoje: število parkirnih mest, zelene površine, otroška igrišča, svetlobno-tehnične pogoje in podobno. Pod istimi pogoji je na večjih prostih površinah dopustna tudi strnjena zazidava (vrstne ali atrijske hiše). Investitor je dolžan pred izdelavo lokacijske dokumentacije izdelati urbanistično arhitekturno rešitev, ki jo potrdi za urbanizem pristojni oddelek Mestne občine Ljubljana.
Vertikalni gabarit: do P + 1, z izkoriščenim podstrešjem (višina kolenčnega zidu 1 m, višina slemena max. 11 m).
Kulturna dediščina:
– historična fasada stanovanjske hiše Orlova 11 (2A/2)
– spomenik na križišču Ižanske in Orlove.
Morfološka enota 2A/3
Dopustne so nadomestne gradnje, vzdrževalna dela, nujne funkcionalne dopolnitve in dozidave, rekonstrukcije in adaptacije ter spremembe namembnosti, v skladu s splošnimi določbami. Posegi so dopustni znotraj obstoječih gabaritov oziroma do stopnje pozidanosti gradbene parcele 0.40. Vertikalni gabarit do P + 2.
Morfološka enota 2A/4
Dopustna so nadomestne gradnje, vzdrževalna dela, nujne funkcionalne dopolnitve in dozidave, rekonstrukcije in adaptacije ter spremembe namembnosti, v skladu s splošnimi določbami z obveznim ohranjanjem oblikovnih značilnosti in homogenosti območja. Vertikalni gabarit do P + M.
Morfološki enoti 2B/1, 2B/2
Območje je pozidano z organizirano gradnjo. Dopustna je preureditev podstrešij v bivalne prostore v okviru obstoječih gabaritov. Spremembe namembnosti niso dopustne. Preureditev, ki zahteva spremembo naklona strešin in izvedbo strešnih oken izven ravnine strešin oziroma zamenjavo strešne konstrukcije, je dopustna za poseg, oblikovno skladen s sosednjimi objekti oziroma za celoten niz istočasno. Izdela se urbanistično-arhitekturna rešitev, ki jo potrdi za urbanizem pristojni oddelek MOL.
Morfološki enoti 2B/3, 2B/5
Območje je pozidano z organizirano gradnjo. Spremembe namembnosti niso dopustne. Dopustne so rekonstrukcije in adaptacije, ki ne spreminjajo oblikovne identitete nizov. V 2B/5 je dovoz dopusten tudi z Jurčkove ob južnem robu morfološke enote.
Morfološka enota 2B/4
Dopustna je prostostoječa in strnjena gradnja. Za celotno območje je pred izdelavo lokacijske dokumentacije treba izdelati urbanistično-arhitekturno rešitev, ki jo potrdi za urbanizem pristojni oddelek MOL.
Vertikalni gabarit: do P + 1.
Prometno urejanje:
Dovoz je po Mrzelovi ulici (na južni strani morfološke enote), ki je predvidena za rekonstrukcijo – razširitev vozišča na 5,5 m, z enostranskim pločnikom, širine 1,5 m.
Morfološka enota 4A/1
Možna je gradnja, prizidava, nadzidava oziroma rekonstrukcija obstoječega objekta ali nadomestna gradnja, za potrebe družbenih (kulturnih) oziroma trgovskih dejavnosti.
Vertikalni gabarit: do P + 2.
Morfološki enoti 4A/2, 4A/4
Dopustne so prizidave, nadzidave, rekonstrukcije, adaptacije in nadomestne gradnje za obstoječo dejavnost z vidika modernizacije oziroma ekološke varnosti območja ter spremembe namembnosti za poslovne dejavnosti, ki nimajo negativnih vplivov na bivalno okolje v sosednjih morfoloških enotah.
Obcestna zazidava naj oblikuje prostor ob cesti oziroma križišču. Vertikalni gabarit do P + 2.
Morfološka enota 4A/3
Dopustna je gradnja stanovanjskih objektov, ki se oblikovno navezujejo na strnjeno zazidavo v morfološki enoti 2B/5 ali postavitev prostostoječih objektov po predhodno izdelani urbanistično-arhitekturni rešitvi, ki jo potrdi za urbanizem pristojni oddelek MOL.
V pasu ob Jurčkovi cesti so predvideni objekti mešane (poslovno-stanovanjske) dejavnosti, z javnim programom v pritličjih, ki bodo vsebinsko in oblikovno označevali prostor ob cesti. Dopustni so tudi višinski poudarki; vertikalni gabarit: P + 3. V pasu med RL in GM je dopustno po predhodno potrjeni urbanistično-arhitekturni idejni rešitvi s strani za urbanizem pristojnega oddelka MOL postaviti montažne lahke objekte paviljonskega tipa trgovske namembnosti.
Prometno urejanje:
Dovoz je predviden s priključkom na Jurčkovo cesto. V obcestnem pasu je dopustna ureditev parkirnih površin za potrebe poslovno-stanovanjskega objekta.
Morfološka enota 9/1
V ožjem varovalnem pasu ob Velikem Galjevcu, ki je namenjen dostopu za čiščenje in vzdrževanje potoka, je predvidena tudi pešpot kot nadaljevanje širših ureditev za pešce in kolesarje v osrednjem zelenem pasu vzdolž potoka na odseku od Peruzzijeve do Ižanske ceste (9/2), – ki se bo navezovala na obrežje Ljubljanice.
Morfološka enota 9/2
V zelenem pasu ob potoku Veliki Galjevec so dopustne naslednje ureditve:
– peš in kolesarske poti,
– brvi čez potok,
– drevoredna zasaditev,
– počivališča in igrala za otroke.
Pri ureditvah in zasaditvah je treba varovati 4 m pas (na vsako stran od gornjega roba brežine) tudi za čiščenje in vzdrževanje potoka. Prepovedana je vsakršna gradnja objektov, razen za potrebe mestne komunale.
Morfološka enota 9/3
Dopustna je raba, ki funkcionalno dopolnjuje potrebe obstoječe zazidave v obliki urejanja zazelenjenih parkirnih površin, otroškega igrišča oziroma zelene-rekreacijske površine v navezavi s programom v sosednjem območju urejanja (VR 1/2, morfološka enota 8/3).“
9. člen
Za 45.a členom se doda 45.b člen, ki glasi:
“Območje urejanja VS 1/4 Galjevica
Prometno urejanje
Veljajo skupna določila, navedena v 8. členu.
Občinske ceste na območju VS 1/4 so:
– Jurčkova cesta – nadaljevanje (predvidena za rekonstrukcijo – profil kot na območju VS 1/3),
– Galjevica (dvopasovno vozišče, obojestranski hodnik za pešce; kolesarska steza),
– Peruzzijeva ulica (dvopasovno vozišče, obojestranski hodnik za pešce – zahodni širši, je del POT-i, z vmesno zelenico in drevoredom; kolesarska steza),
– Ob dolenjski železnici (vzhodni deli so predvideni za rekonstrukcijo na profil dvopasovnice z enostranskim hodnikom za pešce in vmesno zelenico oziroma brez – vzhodno od Peruzzijeve),
– Knezov štradon (dvopasovno vozišče z enostranskim hodnikom za pešce).
Ostale ceste so različnih profilov:
C1 dvopasovno vozišče z eno- ali obojestranskim parkiranjem, hodnikom za pešce in zelenico (ali brez),
C2 dvopasovno vozišče, hodnik za pešce (eno- ali obojestranski),
C3 vozišče s hodnikom za pešce (ali brez); širina 5,5 m,
C4 vozišče širine 4 m.
Vse enosmerne ceste morajo imeti izogibališče. Novonačrtovane in obstoječe občinske ceste, predvidene za rekonstrukcijo, so posebej navedene pri določilih za posamezne morfološke enote. Ostale ceste so obstoječe.
Ob Jurčkovi cesti in Peruzzijevi ulici je treba med regulacijsko linijo in gradbeno mejo urediti (oziroma ohraniti) zeleni pas (drevoredi, predvrtovi, parkirišča z drevoredno zasaditvijo). Potek POT-I ob Peruzzijevi ulici je potrebno ohraniti v celotnem obsegu. Vsakršno poseganje v območje varovanja spomenika je nedopustno.
Gospodarske javne službe
Veljajo določila, navedena v 8. členu
Morfološke enote 2A/1, 2, 3, 6, 8, 10, 11 in 13
Dopustne so novogradnje (individualni objekti, atrijske hiše), funkcionalne dopolnitve, dozidave, nadzidave obstoječih objektov ter spremembe namembnosti, v skladu s splošnimi določbami.
Izjemoma je dopustna tudi gradnja večstanovanjskih objektov, če so po velikosti in obliki skladni s prevladujočim morfološkim vzorcem naselja in če je gradbena parcela dovolj velika, da zagotavlja ostale lokacijske pogoje: število parkirnih mest, zelene površine, otroška igrišča, svetlobno-tehnične pogoje in podobno. Investitor je dolžan pred izdelavo loakcijske dokumentacije izdelati urbanistično-arhitekturno rešitev, ki jo potrdi za urbanizem pristojni oddelek MOL.
Vertikalni gabarit: do P + 1, z izkoriščenim podstrešjem (višina kolenčnega zidu 1 m, slemena max. 10 m).
Prometno urejanje:
Dopustna je rekonstrukcija ceste Ob dolenjski železnici (severna stran morfološke enote 2A/6). V posameznih morfoloških enotah je dopustna izvedba novih ali rekonstrukcija obstoječih dovoznih cest.
Morfološka enota 2A/4
V severnem delu so dopustne novogradnje, dozidave, nadzidave kot funkcionalne dopolnitve obstoječih objektov z vidika modernizacije oziroma ekološke varnosti območja (kmetije). V južnem delu (do potoka) je dopustna strnjena stanovanjska gradnja, ki se navezuje na obstoječo na zahodni strani ali prostostoječa stanovanjska gradnja.
Pred izdelavo lokacijske dokumentacije je treba za celotni nepozidani del območja izdelati urbanistično-arhitektonsko rešitev, ki jo potrdi za urbanizem pristojni oddelek MOL.
Prometno urejanje:
Predvidena je rekonstrukcija ceste Ob dolenjski železnici do križišča s Peruzzijevo ulico ter izvedba ceste ob vzhodnem robu morfološke enote.
Morfološka enota 2A/5
Dopustna so vzdrževalna dela, funkcionalne dopolnitve in spremembe namembnosti znotraj obstoječih gabaritov tako, da ne spreminjajo obstoječe zazidalne zasnove. Pod istimi pogoji je dopustna gradnja izkoriščenih mansard.
Prometno urejanje:
Predvidena je rekonstrukcija ceste Ob dolenjski železnici do križišča s Peruzzijevo ulico.
Ob vzhodni meji morfološke enote poteka trasa POT-i (tudi po robu morfoloških enot 2A/13, 4A/2), kot prečna peš povezava.
Morfološke enote 2A/7, 9, 12, 14, 15, 16
Dopustna je gradnja prostostoječih objektov ali strnjena gradnja (vrstne oziroma atrijske hiše) v skladu s predlagano parcelacijo in z upoštevanjem predvidenih cest.
Izjemoma je dopustna tudi gradnja večstanovanjskih objektov, po velikosti in obliki skladnih s predpisano gradbeno strukturo v morfološki enoti, skladnih s prevladujočim morfološkim vzorcem naselja in če je gradbena parcela dovolj velika, da zagotavlja ostale lokacijske pogoje: število parkirnih mest, zelene površine, otroška igrišča, svetlobno-tehnične pogoje in podobno. Investitor je dolžan pred izdelavo lokacijske dokumentacije izdelati urbanistično arhitekturno zasnovo, ki jo potrdi za urbanizem pristojni oddelek Mestne občine Ljubljana.
Vertikalni gabarit: do P + 1 z izkoriščenim podstrešjem (kolenčni zid 1 m).
Pod istimi pogoji je dopustna strnjena gradnja.
V morfološki enoti 2A/7 je v delu ob potoku dopusten višinski gabarit P+M (maksimalni višinski gabarit slemena je 9 m) oziroma P+1+M do istega višinskega gabarita. Za dostop do šole se vzpostavi pešpot.
V morfološki enoti 2A/9 je dopusten gabarit P+1+M.
Prometno urejanje:
Poleg predvidenih cest za prometno napajanje novogradenj, je predvidena tudi delna rekonstrukcija nekaterih obstoječih cest kot so: Baznikova ulica, Krošljeva, Dolinškova, Bobrova na profil dvopasovne ceste z enostranskim pločnikom (ali brez).
Razširjeni profil obstoječe ceste na vzhodni meji morfološke enote 2A/7 (Baznikova ulica) vključuje enostranski hodnik za pešce (podaljšek pešpoti, ki poteka po vzhodni meji morfološke enote 5C/1) ter zelenico – del sistema javnih zelenih površin. V podaljšku Andričeve se diagonalno proti Galjevcu uredi pešpot do šole.
Parcelacija:
Veljajo določila, navedena v 8. členu.
Morfološke enote 2B/1
Območje je pozidano z organizirano gradnjo. Dopustna je rekonstrukcija in adaptacija ter nadzidave kot funkcionalne dopolnitve, ki se izvedejo po potrjenem projektu s strani Mestne občine Ljubljana in istočasno za vse objekte. Nova pridobljena površina ne sme predstavljati novo stanovanjsko enoto. Spremembe namembnosti niso dopustne. Pri zamenjavi strešne salonitne kritine je dopustna zamenjava s kovinsko, v temnorjavi barvi oziroma z Decro.
Morfološka enota 2B/2
Območje je pozidano z organizirano gradnjo. Ob jugovzhodnem robu nizov je dopustna izvedba za potrebe poslovno-trgovske dejavnosti, ki so nemoteče za stanovanjsko naselje. Spremembe namembnosti niso dopustne. Za dozidave se pred izdelavo lokacijske dokumentacije izdela enotni idejni načrt, ki ga potrdi strokovna služba Mestne občine Ljubljana. Pri zamenjavi strešne salonitne kritine je dopustna zamenjava s kovinsko, v temnorjavi barvi oziroma z Decro.
Prometno urejanje:
Za prometno napajanje območja je treba urediti cesto Ob dolenjski železnici in ostale predvidene ceste.
Predvidena pešpot ob vzhodni meji morfološke enote se navezuje na osrednjo pešpot ob V. Galjevcu in skupaj s pešpotjo v južnem delu (ob Ulici 9. brigade) tvori prečno peš povezavo.
Morfološka enota 2B/3
Območje je pozidano z organizirano gradnjo. Dopustna je rekonstrukcija in adaptacija objektov v okviru obstoječih gabaritov. Spremembe namembnosti niso dopustne. Pri zamenjavi strešne salonitne kritine je dopustna zamenjava s kovinsko, v temnorjavi barvi oziroma z Decro.
Prometno urejanje:
Za prometno napajanje območja je treba urediti cesto Ob dolenjski železnici in predvidene občinske ceste.
Morfološki enoti 2B/4, 11
Dopustna je gradnja individualnih stanovanjskih objektov kot tudi strnjena gradnja z vrstnimi oziroma atrijskimi hišami. Vertikalni gabarit je do P+1+M oziroma max. višina slemena 10 m. Pred izdelavo lokacijske dokumentacije je treba izdelati urbanistično-arhitekturno rešitev, ki jo potrdi strokovna služba Mestne občine Ljubljana.
Prometno urejanje:
Za prometno napajanje območja je treba urediti cesto Ob dolenjski železnici in ostale predvidene ceste.
Morfološki enoti 2B/5, 7
Območje je pozidano z organizirano gradnjo. Dopustna je rekonstrukcija in adaptacija objektov v okviru obstoječih gabaritov. Sprememba namembnosti ni dopustna. Pri zamenjavi strešne salonitne kritine je dopustna zamenjava s kovinsko, v temnorjavi barvi oziroma z Decro.
Na severni in južni strani morfološke enote 2B/5 je dopustna izvedba vrstnih garaž za potrebe stanovalcev ter ureditve otroškega igrišča. Pločnik ob Andričevi naj se predvidi do Šercerjeve ulice.
Morfološki enoti 2B/6, 2B/8
Dopustna je organizirana individualna gradnja višjega standarda. Maksimalni vertikalni gabarit v 2B/6 je P+1 oziroma P+M, v 2B/8 pa P. Pred izdelavo lokacijske dokumentacije je treba izdelati urbanistično arhitektonsko rešitev, ki jo potrdi za urbanizem pristojni oddelek MOL.
Prometno urejanje:
Za prometno napajanje morfološke enote 2B/6 je treba zgraditi cesto z vzdolžnim parkiranjem. Dodatne površine za mirujoči promet so predvidene na južni strani. Slednje velja tudi za m.e. 2B/8. Vzdolž obstoječe ceste (Ul. 9. brigade) se podaljša območje vzdolžnega parkiranja in dopolni z nizom garaž (tudi v m.e. 2B/7). Med cestama in obstoječo zazidavo se uredijo zelene površine (ločitvene).
Morfološka enota 2B/9
Območje je pozidano z organizirano gradnjo v okviru obstoječih gabaritov. Dopustna je rekonstrukcija, adaptacija ter funkcionalna dopolnitev v skladu z obstoječim. Sprememba namembnosti ni dopustna. Pri zamenjavi strešne salonitne kritine je dopustna zamenjava s kovinsko, v temnorjavi barvi oziroma z Decro.
Morfološka enota 2B/10
Možna je strnjena zazidava z vrstnimi oziroma atrijskimi hišami.
Vertikalni gabarit: do P + 1 + M – pri vrstnih, P oziroma delno P + M do P + 1 – pri atrijskih.
Pred izdelavo lokacijske dokumentacije je treba izdelati urbanistično-arhitekturno rešitev, ki jo potrdi za urbanizem pristojni oddelek MOL.
Prometno urejanje:
Za prometno napajanje območja nove zazidave je treba zgraditi predvidene občinske ceste.
Morfološka enota 4A/1
Območje je namenjeno mešanim stanovanjsko-poslovnim dejavnostim. Dopustne so dopolnilne gradnje, prizidave, nadzidave in spremembe namembnosti v skladu s splošnimi določbami.
Izjemoma je dopustna tudi gradnja večstanovanjskih objektov, po velikosti in obliki skladnih s predpisano gradbeno strukturo v morfološki enoti, skladnih s prevladujočim morfološkim vzorcem naselja in če je gradbena parcela dovolj velika, da zagotavlja ostale lokacijske pogoje: število parkirnih mest, zelene površine, otroška igrišča, svetlobno-tehnične pogoje in podobno. Investitor je dolžan pred izdelavo lokacijske dokumentacije izdelati urbanistično arhitekturno zasnovo, ki jo potrdi za urbanizem pristojni oddelek Mestne občine Ljubljana.
V objektih ob Jurčkovi cesti je predvidena pretežno poslovna dejavnost z javnim programom v pritličju z dopustnim višinskim poudarkom – vertikalni gabarit P + 3. Pred izdelavo lokacijske dokumentacije je obvezno izdelati arhitekturno-urbanistično rešitev, ki jo potrdi strokovna služba Mestne občine Ljubljana.
Morfološka enota 4A/2
Območje je namenjeno mešanim dejavnostim (stanovanjsko-poslovnim). Ob križišču Jurčkove ceste s Peruzzijevo, je predviden oblikovni in višinski poudarek; vertikalni gabarit: max. P + 3. Pred izdelavo lokacijske dokumentacije je obvezno izdelati arhitekturno-urbanistično rešitev, ki jo potrdi strokovna služba Mestne občine Ljubljana.
Morfološka enota 5C/1
Na območju osnovne šole in otroškega vrtca so dopustne novogradnje za potrebe obstoječih dejavnosti, ki se oblikovno in funkcionalno navezujejo na matični objekt (predvidoma prizidek k osnovni šoli) ter urejanje zunanjih površin (športnih igrišč, zelenic, parkirnih prostorov ipd.).
Morfološka enota 5C/2
Območje je namenjeno za objekte programa otroškega varstva in šolstva. Dovoz do objektov bo iz ceste Ob dolenjski železnici.
Prometno urejanje:
Predvidena je rekonstrukcija ceste Ob dolenjski železnici do križišča s Peruzzijevo ulico.
Morfološka enota 9/1
V zelenem pasu ob potoku veliki Galjevec so dopustne naslednje ureditve:
– peš in kolesarske poti,
– brvi čez potok,
– drevoredna zasaditev,
– počivališča in igrala za otroke z varovalnimi elementi proti potoku (zelene ograje ipd.).
Pri ureditvah in zasaditvah je treba varovati 4 m pas (na vsako stran od gornjega roba brežine) za čiščenje in vzdrževanje potoka. Prepovedana je vsakršna gradnja objektov, razen za potrebe mestne komunale.
Morfološka enota 9/2
Površina je namenjena parkovni ureditvi z otroškimi igrali in počivališči.“
10. člen
64. člen se spremeni tako, da se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo:
“Odlok o sprejemu zazidalnega načrta za območje RS-1 in RS-2 Rudnik (Uradni list SRS, št. 26/78), odlok o zazidalnem načrtu za del območja RS 1,2 Rudnik med Peruzzijevo cesto, Knezovim štradonom in Cesto XVIII. divizije (Jurčkovo potjo – Uradni list SRS, št. 25/85).“
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-2/00-2
Ljubljana, dne 6. marca 2000.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost