Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1999 z dne 11. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1999 z dne 11. 6. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2192. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (ZGO-C)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2217. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo za kmetijske in živilske izdelke

Sklepi

2218. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Južne Afrike v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani na čelu s častnim konzulom

MINISTRSTVA

2193. Odredba o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
2194. Odredba o uvedbi agromelioracije na območju Občine Cerkno
2195. Odredba o uvedbi agromelioracije na območju Občine Metlika
2196. Odredba o uvedbi agromelioracije na območju Občine Litija
2197. Odredba o uvedbi agromelioracije na območju Občine Črnomelj
2198. Odredba o dopolnitvi odredbe o izobraževalnih programih poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja
2199. Odredba o poročanju občin o prihodkih in odhodkih, danih in vrnjenih posojilih, spremembah finančnih terjatev in naložb ter zadolževanju in odplačilih dolga
2200. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost
2201. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju zdravstvene dejavnosti
2202. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 5. 12. 1998 do 12. 3. 1999 izdano dovoljenje za promet
2219. Odredba o prepovedi uvoza živih klavnih živali, surovin in dodatkov živalskega izvora, krmil in živil živalskega izvora iz držav članic Evropske unije

USTAVNO SODIŠČE

2203. Sklep o sprejemu pobude za oceno zakonitosti osme alinee 3. člena, četrte alinee prvega odstavka 8. člena, drugega odstavka 8. člena in 14. člena odloka o načinu izvajanja dimnikarske službe na območju Občine Izola in o zadržanju izvrševanja tega odloka ter o zavrženju pobude za oceno zakonitosti javnega razpisa za izbiro izvajalca dimnikarskih storitev
2204. Odločba o oceni ustavnosti in zakonitosti 1. točke 78. člena in 21. točke 77. člena statuta Odvetniške zbornice Slovenije
2205. Odločba o oceni ustavnosti in zakonitosti petega odstavka 11. člena notarske tarife in sklepa o spremembi vrednosti točke
2206. Sklep o zavrnitvi pobude za oceno ustavnosti tretje točke prvega odstavka 8. člena zakona o sodniški službi, 57. člena zakona o sodiščih in za oceno ustavnosti in zakonitosti 200. člena sodnega reda
2207. Odločba o ugotovitvi, da je zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ v neskladju z ustavo, ker ne določa načina odmere dodatka k pokojnini za tiste upravičence, ki so se upokojili po septembru 1991

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2208. Tarifna priloga h kolektivni pogodbi za dejavnost železniškega prometa za leto 1999
2209. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 1999

OBČINE

Brežice

2211. Odlok o dopolnitvi in spremembi odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do 2000
2212. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje AFP Dobova (PUP AFP Dobova)
2213. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Poslovni center Brežice (UN PC)

Cerkno

2214. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za zaselek "Pri cesti" v Krajevni skupnosti Novaki, za ureditev ceste
2215. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za ureditev lokalne ceste v zaselku "Pri cesti" v KS Novaki

Divača

2216. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Ljubljana

2210. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 1999

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

48. Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu otrok in sodelovanju pri meddržavnih posvojitvah (MKVO)
49. Zakon o ratifikaciji Konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (MKPVKE)
50. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o mednarodnem cestnem prometu in Protokola o uporabi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o mednarodnem cestnem prometu (BRUCP)
51. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o mednarodnem cestnem prevozu oseb in blaga in protokola k sporazumu (BCHCP)
52. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o sodelovanju v kulturi, umetnosti, izobraževanju, športu in javnih občilih (BINKUI)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnega sporazuma
AAA Zlata odličnost