Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1999 z dne 11. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1999 z dne 11. 6. 1999

Kazalo

51. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o mednarodnem cestnem prevozu oseb in blaga in protokola k sporazumu (BCHCP), stran 625.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ŠVICARSKIM ZVEZNIM SVETOM O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU OSEB IN BLAGA IN PROTOKOLA K SPORAZUMU (BCHCP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o mednarodnem cestnem prevozu oseb in blaga in protokola k sporazumu (BCHCP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. maja 1999.
Št. 001-22-79/99
Ljubljana, dne 28. maja 1999
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ŠVICARSKIM ZVEZNIM SVETOM O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU OSEB IN BLAGA IN PROTOKOLA K SPORAZUMU (BCHCP)
1. člen
Ratificirata se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o mednarodnem cestnem prevozu oseb in blaga in Protokol k sporazumu, podpisana 15. oktobra 1998 v Ljubljani.
2. člen
Sporazum in protokol se v izvirniku v slovenskem in francoskem jeziku glasita:
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ŠVICARSKIM ZVEZNIM SVETOM O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU OSEB IN BLAGA
Vlada Republike Slovenije in Švicarski zvezni svet (v nadaljnjem besedilu pogodbenici) sta se v želji, da bi olajšala cestni prevoz oseb in blaga med državama in v tranzitu po njunem ozemlju, dogovorila o naslednjem:
1. člen
Področje uporabe
Določbe tega sporazuma se uporabljajo za prevoz oseb in blaga, ki bodisi prihajajo z ozemlja ene od pogodbenic, bodisi so namenjeni na ozemlje ene od pogodbenic ali čez to ozemlje, ta prevoz pa se opravlja z vozili, registriranimi na ozemlju druge pogodbenice.
2. člen
Opredelitev izrazov
1. Izraz “prevoznik“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki ima bodisi v Sloveniji ali v Švici pravico opravljati prevoz oseb ali blaga po cesti v skladu z zakonskimi določbami, ki veljajo v njeni državi.
2 Izraz “vozilo“ pomeni cestno vozilo na mehanski pogon in v danem primeru njegov priklopnik ali polpriklopnik, namenjeno za prevoz:
a) več kot 9 oseb, ki sedijo, vključno z voznikom,
b) blaga.
3. Izraz “dovoljenje“ pomeni vsako zahtevano odobritev, koncesijo ali pooblastilo izdano v skladu z določbami tega sporazuma ali protokola kot njegovega sestavnega dela ter v skladu z zakonodajo, ki jo uporablja vsaka od pogodbenic.
3. člen
Prevoz oseb
1 Dovoljenja so oproščeni priložnostni prevozi oseb, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) prevoz istih oseb z istim vozilom med celotnim potovanjem, katerega izhodiščni in namembni kraj sta v državi, v kateri je vozilo registrirano, med potovanjem ali med postanki zunaj omenjene države pa nobena oseba ne vstopi ali izstopi (vožnja z zaprtimi vrati); ali
b) prevoz skupine oseb iz kraja v državi, kjer je vozilo registrirano, v kraj v drugi pogodbenici, pri čemer vozilo prazno zapusti to ozemlje; ali
c) prevoz skupine oseb iz kraja v drugi pogodbenici v kraj v državi, kjer je vozilo registrirano, če je vozilo pred to storitvijo tja pripeljalo prazno in če so bili potniki
– bodisi razdeljeni v skupine po pogodbah o prevozu, sklenjenih pred njihovim prihodom v državo, v kateri vstopijo v vozilo; ali
– jih je pod pogoji, navedenimi pod točko b), isti prevoznik predhodno pripeljal v državo, kjer jih prevzame in odpelje iz te države; ali
– so bili povabljeni na obisk v drugo pogodbenico in stroške potovanja krije gostitelj. Potniki morajo sestavljati enotno skupino, ki ni bila sestavljena le za namen tega potovanja;
d) potovanja v tranzitu čez ozemlje druge pogodbenice.
2 Prevoz, omenjen v prvem odstavku, se opravi na podlagi kontrolnega dokumenta.
3 Za druge prevoze, ki niso omenjeni v prvem odstavku, se zahteva dovoljenje v skladu z notranjo zakonodajo pogodbenic.
4 Mešana komisija, ustanovljena z 11. členom, lahko sistem dovoljenj nadomesti s kontrolnim dokumentom za linijske prevoze oseb, ki izpolnjujejo te pogoje:
– izmenični prevozi z nastanitvijo v tranzitu ali namenjeni na ozemlje druge pogodbenice in
– potovanja praznih vozil, ki se opravljajo v povezavi z izmeničnimi prevozi.
4. člen
Prevoz blaga
Vsak prevoznik pogodbenice ima pravico, da na ozemlje druge pogodbenice začasno uvozi prazno ali natovorjeno vozilo, da bi prepeljal blago:
a) med krajem na ozemlju ene pogodbenice in krajem na ozemlju druge pogodbenice ali
b) ob odhodu z ozemlja druge pogodbenice v tretjo državo ali iz tretje države na ozemlje druge pogodbenice ali
c) v tranzitu čez ozemlje druge pogodbenice.
5. člen
Prepoved prevozov v notranjem prometu
Prevozi oseb in blaga znotraj ozemlja pogodbenice gostiteljice so prepovedani. Mešana komisija, omenjena v 11. členu, lahko po načelu vzajemnosti odpravi prepoved kabotaže ob upoštevanju gospodarskih razmer obeh pogodbenic.
6. člen
Uporaba notranje zakonodaje
Glede vseh vprašanj, ki niso urejena s tem sporazumom, morajo prevozniki in vozniki vozil ene pogodbenice, ki so na ozemlju druge pogodbenice, spoštovati določbe njenih zakonov in predpisov, ki se uporabljajo na podlagi načela nediskriminacije.
7. člen
Dajatve in takse
Prevozniki ene pogodbenice, ki opravljajo prevoz na ozemlju druge pogodbenice, morajo plačevati dajatve za uporabo cest, upravne takse in pristojbine, ki veljajo na področju prevozov oziroma prometa po cesti v skladu z veljavno zakonodajo v tej državi in ob upoštevanju načela nediskriminacije.
8. člen
Kršitve
1 Pristojni organi pogodbenic skrbijo, da prevozniki spoštujejo določbe tega sporazuma.
2 Če prevozniki in vozniki na ozemlju druge pogodbenice kršijo določbe tega sporazuma ali zakone in predpise o cestnem prevozu ali prometu, ki veljajo na omenjenem ozemlju, lahko pristojni organi pogodbenice, v kateri je vozilo registrirano, na zahtevo pristojnih organov pogodbenice, na ozemlju katere je bila storjena kršitev, sprejmejo naslednje ukrepe:
a) opomin;
b) začasna delna ali popolna ukinitev pravice do opravljanja prevozov na ozemlju pogodbenice, na katerem je bila kršitev storjena.
3 Organ, ki tak ukrep sprejme, o tem obvesti pristojni organ druge pogodbenice.
4 Sodišča ali pristojni organi pogodbenice, na ozemlju katere so bile take kršitve storjene, si pridržujejo pravico, da uveljavljajo kazenske ukrepe v skladu z notranjo zakonodajo.
9. člen
Pristojni organi
Pogodbenici se medsebojno obvestita o organih, pristojnih za izvajanje tega sporazuma. Ti organi si dopisujejo neposredno.
10. člen
Način in pogoji uporabe
Pristojni organi pogodbenic se o načinih in pogojih uporabe tega sporazuma dogovorijo s protokolom, sestavljenim hkrati s tem sporazumom.
11. člen
Mešana komisija
1 Pogodbenici ustanovita mešano komisijo, usposobljeno za obravnavo vprašanj, ki izhajajo iz uporabe tega sporazuma.
2 Ta komisija je predvsem pristojna za spremembe ali dopolnitve protokola, omenjenega v 10. členu.
3 Pristojni organi ene od pogodbenic lahko zahtevajo sklic te mešane komisije, ki se sestaja izmenoma na ozemlju ene in druge pogodbenice.
12. člen
Uporaba za Kneževino Liechtenstein
Ta sporazum se v skladu z željo vlade Kneževine Liechtenstein razširi tudi na Kneževino, dokler je ta s pogodbo o carinski uniji vezana na Švicarsko konfederacijo.
13. člen
Začetek in trajanje veljavnosti
1 Ta sporazum začne veljati, ko se pogodbenici pisno po diplomatski poti medsebojno obvestita o tem, da je zadoščeno ustavnim določbam, ki se nanašajo na začetek veljavnosti mednarodnih sporazumov.
Sporazum se začasno uporablja od dneva podpisa.
2 Sporazum velja za nedoločen čas; vsaka od pogodbenic ga lahko odpove na koncu koledarskega leta z najmanj trimesečnim predhodnim pisnim obvestilom po diplomatski poti.
V dokaz tega sta podpisana, ki sta ju za to pooblastili njuni vladi, podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v Ljubljani dne 15. oktobra 1998 v dveh izvirnikih v slovenskem in francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za
Vlado Republike Slovenije
Anton Bergauer l. r.
Za
Švicarski zvezni svet
Moritz Leuenberger l. r.
P R O T O K O L
V skladu z 10. členom Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o mednarodnem cestnem prevozu oseb in blaga, podpisanega v Ljubljani dne 15. oktobra 1998,
je dogovorjeno, kot sledi:
1. Prevoz oseb (3. člen)
Prevoz, omenjen v prvem odstavku 3. člena sporazuma, se opravlja na podlagi kontrolnega dokumenta in seznama potnikov. Vzorec kontrolnega dokumenta je priložen in je sestavni del protokola.
Vloge za dovoljenje za opravljanje drugih prevozov oseb, ki ne ustrezajo pogojem, navedenim v prvem odstavku 3. člena sporazuma (na primer redne linije), se morajo predložiti pristojnemu organu države, v kateri je bilo vozilo registrirano, ki vloge pošlje pristojnim organom druge pogodbenice.
Organ, ki je izdal dovoljenje, o tem obvesti pristojni organ druge pogodbenice in mu pošlje izvod izdanega dokumenta.
Kontrolni dokumenti ali dovoljenja morajo biti v vozilih in na zahtevo predloženi nadzornim organom.
Ob tranzitu praznega vozila mora prevoznik s kontrolnim dokumentom dokazati, da prazen potuje čez ozemlje druge pogodbenice.
Za vozila, s katerimi se zamenjajo avtobusi, ki so poškodovani ali pokvarjeni, ob predložitvi dokazilnega dokumenta ni potrebno predhodno dovoljenje za to, da bi vstopila prazna.
2. Prevoz blaga (4. člen)
Če se prevoz opravi s pomočjo sestavljenih vozil, katerih sestavni deli so iz različnih držav, se določbe sporazuma uporabljajo za celoto le, če je vlečno vozilo registrirano v eni od pogodbenic. Pri teh prevozih za priklopnik ali polpriklopnik velja režim, ki ga določa država, v kateri je registrirano vlečno vozilo.
3. Uporaba notranje zakonodaje (6. člen)
Pogodbenici soglašata, da se 6. člen sporazuma nanaša zlasti na zakonodajo, ki ureja cestni prevoz in cestni promet, težo in dimenzije vozil, trajanje dela in počitka posadke vozil ter obdobja, ko je voznik za volanom.
4. Pristojna organa (9. člen)
Organa, pristojna za izvajanje sporazuma, sta:
za Slovenijo:
Ministrstvo za promet in zveze
Langusova 4
SI – 1535 Ljubljana
za Švico:
le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (Zvezno ministrstvo za okolje, promet, energetiko in zveze)
Office fédéral des transports (Zvezni urad za promet)
CH – 3003 Berne
5. Teža in dimenzije vozil
Glede teže in dimenzij vozil za prevoz po cesti se vsaka od pogodbenic obvezuje, da za vozila, registrirana v drugi pogodbenici, ne bo uveljavljala strožjih pogojev, kot veljajo za vozila, registrirana na njenem ozemlju.
Če vozila presegajo največjo dovoljeno težo in dimenzije, določene z notranjo zakonodajo ene ali druge pogodbenice, je postopek tak:
za Slovenijo:
vozila, registrirana v Švici, lahko vstopajo v Slovenijo na podlagi posebnih dovoljenj, ki jih izdajo Slovenska cestna podjetja, d.o.o., Dunajska 56, SI – Ljubljana (tel.: + 386 61 136 11 79, faks.: + 386 61 136 12 45)
za Švico:
vozila, registrirana v Sloveniji, lahko vstopijo v Švico na območju blizu meje, ki ga določi Zvezno ministrstvo za pravosodje in policijo na podlagi dovoljenja, ki ga izda bodisi švicarska carinarnica bodisi l’Office fédéral des routes, Division principale de la circulation routičre (Zvezni urad za ceste, Glavni odsek za cestni promet), Bern.
Za prevoze zunaj tega območja bo Zvezni urad za ceste, Glavni odsek za cestni promet, CH – 3003 Berne (telefaks +31 963 43 03), izdajal posebna dovoljenja le za nedeljivo blago in če bodo dovoljenja lahko odobrena glede na razmere na cesti. Prošnje je treba navedenemu organu poslati vnaprej.
Skupna teža, vpisana v prometno dovoljenje, nikakor ne sme biti presežena.
6. Carinski režim
Mazivo in pogonsko gorivo v standardnih rezervoarjih začasno uvoženih vozil sta oproščeni uvoznih carin in davkov in zanju ne veljajo niti prepoved uvoza niti uvozne omejitve.
Rezervni deli, ki se uvozijo zaradi popravila določenega vozila, ki je že bilo začasno uvoženo, se lahko začasno uvozijo brez plačila uvoznih carin in davkov ter zanje ne veljajo niti prepoved uvoza niti uvozne omejitve. Pogodbenici lahko za te dele zahtevata potrdilo o začasnem uvozu. Zamenjani deli se ocarinijo, ponovno izvozijo ali uničijo pod carinskim nadzorom.
Sestavljeno v Ljubljani dne 15. oktobra 1998 v dveh izvirnikih v slovenskem in francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za
Vlado Republike Slovenije
Anton Bergauer l. r.
Za
Švicarski zvezni svet
Moritz Leuenberger l. r.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR ROUTE DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES
Le Gouvernement de la République de Slovénie et le Conseil fédéral suisse (ci-aprčs les Parties contractantes), désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire, sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Champ d’application
Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises en provenance ou ŕ destination du territoire de l’une des Parties contractantes ou ŕ travers ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie contractante.
Art. 2
Définitions
1 Le terme ”transporteur“ désigne une personne physique ou morale qui, soit en Suisse, soit en Slovénie, a le droit d’effectuer des transports de personnes ou de marchandises par route conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays.
2 Le terme ”véhicule“ désigne un véhicule routier ŕ propulsion mécanique ainsi que, le cas échéant, sa remorque ou sa semi-remorque qui sont affectés au transport
a) de plus de 9 personnes assises, le conducteur compris,
b) de marchandises.
3 Le terme ”autorisation“ désigne toute licence, concession ou autorisation exigible, délivrée conformément aux dispositions du présent Accord ou du Protocole faisant partie intégrante et selon la loi applicable par chacune des Parties contractantes.
Art. 3
Transports de personnes
1 Les transports occasionnels de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d’autorisation:
a) transport des męmes personnes par le męme véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d’arrivée sont situés dans le pays d’immatriculation du véhicule, aucune personne n’étant prise en charge ou déposée le long du parcours ou aux arręts en dehors dudit pays (circuit ŕ portes fermées); ou
b) transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule ŕ un endroit situé dans l’autre Partie contractante, le véhicule quittant ŕ vide ce territoire; ou
c) transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans l’autre Partie contractante ŕ un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule ŕ condition que le service soit précédé d’un déplacement ŕ vide ŕ l’aller et que les voyageurs
– soient groupés par contrats de transport conclus avant leur arrivée dans le pays oů s’effectue la prise en charge; ou
– aient été conduits précédemment par le męme transporteur, dans les conditions indiquées ŕ la lettre b) dans le pays oů il sont repris en charge et soient transportés hors de ce pays; ou
– aient été invités ŕ se rendre dans l’autre Partie contractante, les frais de transport étant ŕ la charge de l’invitant. Les voyageurs doivent former un groupe homogčne qui ne peut pas avoir été constitué uniquement en vue de ce voyage.
d) voyages en transit par le territoire de l’autre Partie contractante.
2 Les transports visés au 1er alinéa sont exécutés sous le couvert d’un document de contrôle.
3 Les transports autre que ceux visés au 1er alinéa sont soumis ŕ autorisation, selon le droit national des Parties contractantes.
4 La Commission mixte, instituée ŕ l’article 11, est autorisée ŕ remplacer le systčme d’autorisations par le document de contrôle pour les transports réguliers des personnes remplissant les conditions suivantes:
– les services de navette avec hébergement en transit ou ŕ destination du territoire de l’autre Partie contractante; et
– les déplacements ŕ vide des véhicules effectués en rapport avec des services de navette.
Art. 4
Transports de marchandises
Tout transporteur d’une Partie contractante a le droit d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’autre Partie contractante, afin de transporter des marchandises:
a) entre un lieu du territoire d’une Partie contractante et un lieu du territoire de l’autre Partie contractante; ou
b) au départ du territoire de l’autre Partie contractante vers un pays tiers ou en provenance d’un pays tiers vers le territoire de l’autre Partie contractante; ou
c) en transit par le territoire de l’autre Partie contractante.
Art. 5
Interdiction des transports intérieurs
Les transports de personnes et de marchandises en cabotage ne sont pas autorisés. La Commission mixte, mentionnée ŕ l’article 11, peut introduire, sur une base de réciprocité, des dérogations ŕ l’interdiction des transports intérieurs, en tenant compte de la situation économique des deux Parties contractantes.
Art. 6
Application de la législation nationale
Pour toutes les matičres qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et rčglements de cette derničre qui seront appliqués d’une façon non-discriminatoire.
Art. 7
Droits et taxes
Les transporteurs d’une Partie contractante qui effectuent des transports sur le territoire de l’autre Partie contractante sont soumis au paiement des redevances pour l’utilisation des routes, taxes et émoluments administratifs dans le domaine des transports routiers ou de circulation routičre, conformément ŕ la législation en vigueur dans ce pays et dans le respect du principe de la non-discrimination.
Art. 8
Infractions
1 Les autorités compétentes des Parties contractantes veillent ŕ ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent Accord.
2 Les transporteurs et les conducteurs de véhicules qui, sur le territoire de l’autre Partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent Accord ou des lois et rčglements en rapport avec les transports routiers ou la circulation routičre en vigueur sur ledit territoire peuvent, sur demande des autorités compétentes de ce pays, faire l’objet des mesures suivantes devant ętre prises par les autorités du pays d’immatriculation du véhicule:
a) avertissement;
b) suppression, ŕ titre temporaire, partielle ou totale du droit d’effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante oů l’infraction a été commise.
3 L’autorité qui prend une telle mesure en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.
4 Demeurent réservées les sanctions pouvant ętre appliquées en vertu de la législation nationale par les tribunaux ou les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle de telles infractions ont été commises.
Art. 9
Autorités compétentes
Les Parties contractantes se communiquent réciproquement les autorités chargées de l’application du présent Accord. Ces autorités correspondent directement.
Art. 10
Modalités d’application
Les autorités compétentes des Parties contractantes s’accordent sur les modalités d’application du présent Accord par un protocole établi en męme temps que cet Accord.
Art. 11
Commission mixte
1 Les Parties contractantes instituent une Commission mixte spécialisée pour traiter des questions découlant de l’application du présent Accord.
2 Cette Commission est notamment compétente pour modifier ou compléter le Protocole mentionné ŕ l’article 10.
3 Les autorités compétentes de l’une des Parties contractantes peuvent demander la réunion de cette Commission mixte, laquelle se réunira alternativement sur le territoire de chacune des Parties contractantes.
Art. 12
Application ŕ la Principauté de Liechtenstein
Conformément au désir du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent Accord s’étend également ŕ la Principauté en tant que celle-ci est liée ŕ la Confédération suisse par un traité d’union douaničre.
Art. 13
Entrée en vigueur et durée de validité
1 Le présent Accord entrera en vigueur lorsque chacune des Parties contractantes aura notifié ŕ l’autre par écrit par la voie diplomatique qu’elle s’est conformée aux dispositions constitutionnelles relatives ŕ la mise en vigueur des accords internationaux.
L’Accord sera provisoirement appliqué ŕ partir de la date de sa signature.
2 L’Accord sera valable pour une durée indéterminée; il pourra ętre dénoncé par chaque Partie contractante pour la fin d’une année civile moyennant un préavis écrit de trois mois au moins par la voie diplomatique.
En foi de quoi, les soussignés, dűment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait ŕ Ljubljana, le 15. octobre 1998 en deux originaux en langues française et slovčne, les deux textes faisant également foi.
Pour le
Gouvernement de la
République de Slovénie
Anton Bergauer m. p.
Pour le
Conseil fédéral suisse
Moritz Leuenberger m. p.
P R O T O C O L E
En conformité avec l’article 10 de l’Accord entre le Gouvernement de la République de Slovénie et relatif aux transports internationaux par route de personnes et [le Conseil fédéral suisse] de marchandises signé ŕ Ljubljana, le 15. octobre 1998
il est convenu de ce qui suit:
1. Transports de personnes (article 3)
Les transports visés ŕ l’article 3, 1er alinéa de l’Accord, sont exécutés sous le couvert d’un document de contrôle et d’une liste des voyageurs. Un modčle de document de contrôle est annexé et fait partie intégrante du Protocole.
Les demandes d’autorisation pour les autres transports de personnes qui ne répondent pas aux conditions mentionnées ŕ l’article 3, 1er alinéa, de l’Accord (par exemple lignes réguličres), doivent ętre soumises ŕ l’autorité compétente du pays d’immatriculation du véhicule qui transmettra les demandes aux autorités compétentes de l’autre Partie contractante.
L’autorité ayant délivré l’autorisation en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante en lui adressant une copie du document délivré.
Les documents de contrôle ou les autorisations doivent se trouver ŕ bord des véhicules et ętre présentés sur demande des organes de contrôle.
Lors d’un transit ŕ vide, le transporteur devra justifier au moyen du document de contrôle qu’il traverse ŕ vide le territoire de l’autre Partie contractante.
Su présentation d’une justification, les véhicules destinés ŕ remplacer des autocars endommagés ou en panne sont dispensés de l’autorisation préalable pour l’entrée ŕ vide.
2. Transports de marchandises (article 4)
Lors de transports effectués au moyen de véhicules couplés, formés d’éléments de nationalités différentes, les dispositions de l’Accord ne s’appliquent ŕ l’ensemble que si le véhicule tracteur est immatriculé dans l’une des Parties contractantes. Pour ces transports, la remorque ou la semi-remorque est soumise au régime déterminé par la nationalité du véhicule tracteur.
3. Application de la législation nationale (article 6)
Les Parties contractantes prennent acte que l’article 6 de l’Accord se réfčre notamment ŕ la législation sur les transports routiers, sur la circulation routičre, sur les poids et dimensions des véhicules, sur la durée du travail et du repos de l’équipage des véhicules et sur les périodes de conduite au volant.
4. Autorités compétentes (article 9)
Les autorités compétentes pour l’application de l’Accord sont:
pour la Slovénie:
Ministrstvo za promet in zveze (le Ministčre du transport et des communications)
Langusova 4
SI – 1535 Ljubljana
pour la Suisse:
le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication
Office fédéral des transports
CH – 3003 Berne
5. Poids et dimensions des véhicules
En matičre de poids et dimensions des véhicules routiers, chacune des Parties contractantes s’engage ŕ ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans l’autre Partie contractante ŕ des conditions plus restrictives que pour les véhicules immatriculés sur son territoire.
Dans le cas oů les véhicules dépassent les poids et dimensions maximum fixés par la législation nationale de chacune des Parties contractantes, les procédures suivantes sont respectivement applicables:
pour la Slovénie:
Les véhicules immatriculés en Suisse peuvent pénétrer en Slovénie moyennant des autorisations spéciales délivrées par la société Slovenska cestna podjetja d.o.o., Dunajska 56, SI – Ljubljana (téléphone: + 386 61 136 11 79, téléfax: + 386 61 136 12 45).
pour la Suisse:
Les véhicules immatriculés en Slovénie peuvent pénétrer en Suisse dans la zone proche de la frontičre fixée par le Département fédéral de justice et police moyennant autorisation délivrée, soit par le bureau de la douane suisse, soit par l’Office fédéral des routes, Division principale de la circulation routičre, Berne.
Pour les transports allant au-delŕ de cette zone, l’Office fédéral des routes, Division principale de la circulation routičre, CH – 3003 Berne (téléfax: + 31 963 43 03), ne délivrera des autorisations spéciales que pour les marchandises indivisibles et si les conditions routičres permettent l’octroi de l’autorisation. Les demandes doivent ętre adressées ŕ l’avance ŕ cette autorité.
Le poids total inscrit dans le permis de circulation ne doit en aucun cas ętre dépassé.
6. Régime douanier
Les combustibles et carburants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules importés temporairement sont admis en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restrictions d’importation.
Les pičces détachées importées pour servir ŕ la réparation d’un véhicule déterminé, déjŕ importé temporairement, sont admises temporairement en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restrictions d’importation. Les Parties contractantes peuvent exiger que ces pičces soient placées sous le couvert d’un titre d’importation temporaire. Les pičces remplacées sont dédouanées, réexportées ou détruites sous le contrôle de la douane.
Fait ŕ Ljubljana, le 15. octobre 1998 en deux originaux en langues française et slovčne, les deux textes faisant également foi.
Pour le
Gouvernement de la
République de Slovénie
Anton Bergauer m. p.
Pour le
Conseil fédéral suisse
Moritz Leuenberger m. p.
3. člen
Za izvajanje sporazuma in protokola skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-07/99-17/1
Ljubljana, dne 20. maja 1999
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost