Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1999 z dne 11. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1999 z dne 11. 6. 1999

Kazalo

50. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o mednarodnem cestnem prometu in Protokola o uporabi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o mednarodnem cestnem prometu (BRUCP), stran 621.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE FEDERACIJE O MEDNARODNEM CESTNEM PROMETU IN PROTOKOLA O UPORABI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE FEDERACIJE O MEDNARODNEM CESTNEM PROMETU (BRUCP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o mednarodnem cestnem prometu in Protokola o uporabi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o mednarodnem cestnem prometu (BRUCP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. maja 1999.
Št. 001-22-77/99
Ljubljana, dne 28. maja 1999
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE FEDERACIJE O MEDNARODNEM CESTNEM PROMETU IN PROTOKOLA O UPORABI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE FEDERACIJE O MEDNARODNEM CESTNEM PROMETU (BRUCP)
1. člen
Ratificirata se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o mednarodnem cestnem prometu in Protokol o uporabi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o mednarodnem cestnem prometu, podpisana 7. septembra 1998 v Moskvi.
2. člen
Sporazum in protokol se v izvirniku v slovenskem jeziku glasita:*
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE FEDERACIJE O MEDNARODNEM CESTNEM PROMETU
Vlada Republike Slovenije in Vlada Ruske federacije, v nadaljnjem besedilu pogodbenici,
v želji po razvijanju cestnega prevoza potnikov in blaga med državama ter tranzita čez njuni ozemlji na podlagi vzajemnosti in v želji, da olajšata promet,
soglašata o naslednjem:
1. člen
V skladu s tem sporazumom in protokolom o uporabi tega sporazuma, ki je njegov sestavni del, potekajo redni in izredni cestni prevozi potnikov in blaga med državama ter tranzit čez njuni ozemlji po cestah, namenjenih mednarodnemu cestnemu prometu, z vozili, registriranimi v Republiki Sloveniji in Ruski federaciji.
2. člen
1. Redni prevozi potnikov z avtobusi se organizirajo po uskladitvi med pristojnimi organi držav pogodbenic.
2. Predloge o organizaciji rednih prevozov potnikov si pristojni organi držav pogodbenic izročijo pravočasno. Ti predlogi morajo vsebovati podatke o imenu prevoznika, itinerarju, voznem redu, tarifi, postajah, na katerih se bo prevoznik ustavil in odložil potnike, ter času trajanja in rednosti prevozov.
3. Pristojni organi držav pogodbenic izdajajo dovolilnice za redne prevoze potnikov čez ozemlji svojih držav.
3. člen
1. Za izredne prevoze potnikov z avtobusi med državama ali tranzit čez njuni ozemlji, razen prevozov, predvidenih v 4. členu tega sporazuma, se zahtevajo dovolilnice, ki jih izdajo pristojni organi držav pogodbenic.
2. Pristojni organi držav pogodbenic izdajo dovolilnice za tisti del vožnje, ki poteka po ozemljih njunih držav.
3. Za vsak izreden prevoz potnikov z avtobusi se izda posebna dovolilnica, ki daje pravico do ene vožnje tja in nazaj, razen če v tej dovolilnici ni določeno drugače.
4. Pristojni organi držav pogodbenic si vsako leto izmenjajo vzajemno usklajeno število praznih dovolilnic za izredne prevoze potnikov. Te dovolilnice morajo imeti pečat in podpis uradne osebe pristojnega organa države pogodbenice, ki je izdal dovolilnice.
5. Pristojni organi držav pogodbenic uskladijo način izmenjave praznih dovolilnic.
4. člen
1. Dovolilnice niso potrebne za izredne prevoze potnikov z avtobusi, kadar isto skupino potnikov prevaža isti avtobus ves čas prevoza:
a) če se to potovanje začne in konča na ozemlju države tiste pogodbenice, kjer je avtobus registriran;
b) kadar se to potovanje začne na ozemlju države pogodbenice, kjer je avtobus registriran, in konča na ozemlju države druge pogodbenice, če avtobus to ozemlje zapušča prazen.
2. Dovolilnica ni potrebna, ko gre za zamenjavo pokvarjenega avtobusa z drugim avtobusom.
3. Med prevozi, ki jih predvideva prvi odstavek tega člena, mora imeti voznik pri sebi seznam potnikov.
5. člen
1. Prevoze blaga med državama ali v tranzitu čez njuni ozemlji, razen prevozov, predvidenih v 6. členu tega sporazuma, opravljajo tovorna vozila s priklopniki ali brez njih ali vlačilci s polpriklopniki na podlagi dovolilnic, ki jih izdajo pristojni organi držav pogodbenic.
2. Za vsak prevoz blaga posebej je treba izdati dovolilnico, ki daje pravico do opravljanja ene vožnje tja in nazaj, razen če v sami dovolilnici ni določeno drugače.
3. Pristojni organi držav pogodbenic si vsako leto izmenjajo vzajemno usklajeno število praznih dovolilnic za prevoz blaga. Te dovolilnice morajo imeti pečat in podpis pristojnega organa države pogodbenice, ki je izdala dovolilnico.
4. Pristojni organi držav pogodbenic uskladijo način izmenjave praznih dovolilnic.
6. člen
1. Dovolilnice, omenjene v 5. členu tega sporazuma, niso potrebne za prevoz:
a) eksponatov, opreme in gradiva, namenjenih za sejme in razstave;
b) vozil, živali ter različnega inventarja in premoženja za izvajanje športnih prireditev;
c) pripomočkov in drugih potrebščin za gledališke predstave, glasbenih inštrumentov, opreme in potrebščin za snemanje filmov, radijskih in televizijskih oddaj;
d) posmrtnih ostankov;
e) poštnih pošiljk;
f) poškodovanih vozil, ki so opravljala prevoze, predvidene s tem sporazumom;
g) premičnin pri selitvah;
h) zdravil, medicinskih inštrumentov in opreme ter drugega blaga za dajanje pomoči v izrednih razmerah (naravne nesreče in prevoz blaga v humanitarne namene);
i) z vozili z nosilnostjo do 3,5 tone in s skupno težo do 6 ton.
Dovolilnice niso potrebne niti za servisna vozila.
2. Izjeme, predvidene v točkah a), b) in c) prvega odstavka tega člena, veljajo samo za prevoz blaga, ki ga je treba vrniti v državo, kjer je vozilo registrirano, ali kadar gre za prevoz blaga na ozemlje tretje države.
7. člen
1. Kadar dimenzije ali teža vozila v cestnem prometu, ki potuje s tovorom ali brez, presega standarde na ozemlju države druge pogodbenice ali kadar se prevažajo nevarne snovi, mora prevoznik pridobiti posebno dovoljenje od pristojnih organov države druge pogodbenice.
2. Če dovoljenje iz prvega odstavka tega člena določa gibanje vozila v cestnem prometu po določeni trasi, se mora prevoz opravljati po tej trasi.
8. člen
1. Prevoze, predvidene s tem sporazumom, lahko opravljajo le prevozniki, ki imajo v skladu z zakonodajo svoje države dovoljenje za opravljanje mednarodnih prevozov.
2. Vozila v cestnem prometu, ki opravljajo mednarodne prevoze, morajo imeti registrsko tablico in oznako svoje države.
9. člen
1. Prevoznik ne sme opravljati prevozov potnikov in blaga med dvema točkama na ozemlju države druge pogodbenice.
2. Prevoznik lahko opravlja prevoze z ozemlja države druge pogodbenice na ozemlje tretje države in z ozemlja tretje države na ozemlje države druge pogodbenice s posebnimi dovolilnicami, ki jih izdajo pristojni organi držav pogodbenic.
10. člen
1. Voznik avtobusa ali tovornega vozila mora imeti državno ali mednarodno vozniško dovoljenje, ki ustreza kategoriji vozila v cestnem prometu, ki ga vozi, ter državno prometno dovoljenje za to vozilo.
2. Državno ali mednarodno vozniško dovoljenje mora ustrezati obrazcu, ki ga predpisuje mednarodna Konvencija o cestnem prometu z dne 8. novembra 1968. leta (Dunaj).
3. Dovolilnica in drugi dokumenti, potrebni v skladu z določbami tega sporazuma, morajo biti v vozilu, h kateremu spadajo, in se pokažejo na zahtevo pristojnih organov držav pogodbenic.
11. člen
1. Prevozi potnikov in blaga, ki jih opravljajo prevozniki države ene pogodbenice na ozemlju države druge pogodbenice skladno s tem sporazumom, in vozila, ki opravljajo te prevoze, so oproščeni plačevanja pristojbin, povezanih z uporabo ali vzdrževanjem cest ter izdajo dovolilnic.
2. Določbe, navedene v prvem odstavku tega člena, se ne nanašajo na pristojbine za vožnjo po avtocestah, mostovih in predorih, kjer se plačuje cestnina.
12. člen
1. Pri opravljanju prevoza na podlagi tega sporazuma so prevozniki vzajemno oproščeni plačevanja carin, dajatev in pristojbin na ozemlju države druge pogodbenice za:
a) gorivo v rezervoarjih, ki so predvideni za vsak tip vozila in so tehnološko ter konstrukcijsko povezani s sistemom napajanja motorja;
b) maziva v količinah, ki so potrebne za uporabo med prevozom;
c) rezervne dele in orodje, potrebne za popravilo vozila v mednarodnem prevozu.
2. Neuporabljene rezervne dele in orodje je treba ob vrnitvi izvoziti, zamenjane rezervne dele pa izvoziti iz države ali uničiti pod carinskim nadzorstvom ali predati na način, kot je določen na ozemlju države ustrezne pogodbenice.
13. člen
Prevozi potnikov in blaga na podlagi tega sporazuma morajo biti obvezno zavarovani za civilno odgovornost. Prevoznik mora predhodno zavarovati vsako vozilo za opravljanje omenjenih prevozov.
14. člen
Za obmejni, carinski in sanitarni pregled se uporabljajo določbe mednarodnih pogodb, katerih pogodbenici sta Republika Slovenija in Ruska federacija, pri reševanju problemov, ki jih ne urejajo te pogodbe, pa se uporablja zakonodaja države obeh pogodbenic.
15. člen
Za obmejni, carinski in sanitarni pregled pri prevozu težkih bolnikov, pri rednem prevozu potnikov z avtobusi ter pri prevozu živali in hitro pokvarljivega blaga ni treba čakati v vrsti.
16. člen
Prevozniki držav pogodbenic so dolžni spoštovati cestnoprometne predpise in zakonodajo države, na ozemlju katere je njihovo vozilo.
17. člen
1. Ob kršitvi določb tega sporazuma morajo pristojni organi države pogodbenice, kjer je vozilo registrirano, na prošnjo pristojnih organov države druge pogodbenice, kjer je bila kršitev ugotovljena, neodvisno od zakonodaje lastne države izvesti enega od teh ukrepov:
a) izdati opomin prevozniku;
b) izdati opozorilo prevozniku, da mu bo ob ponovnem prekršku odvzeta dovolilnica za opravljanje prevozov za določen čas ali razveljavljena;
c) odvzeti za določeno obdobje ali razveljaviti dovolilnico, ki mu je bila izdana po tem sporazumu.
2. Pristojni organi države druge pogodbenice morajo biti obveščeni o sprejetih ukrepih.
18. člen
Za zagotovitev izvajanja določb tega sporazuma bodo pristojni organi držav pogodbenic vzdrževali neposredne stike, na predlog ene pogodbenice organizirali posvetovanja o reševanju vprašanj, povezanih s sistemom dovolilnic za prevoz potnikov in blaga, ter izmenjavali izkušnje in informacije o uporabi izdanih dovolilnic.
19. člen
Vprašanja, ki jih ne ureja ta sporazum niti mednarodne pogodbe, katerih pogodbenici sta Republika Slovenija in Ruska federacija, se razrešujejo skladno z notranjo zakonodajo držav obeh pogodbenic.
20. člen
Pogodbenici vsa morebitna sporna vprašanja v zvezi s tolmačenjem in uporabo tega sporazuma rešujeta z razgovori in posvetovanji.
21. člen
Ta sporazum ne vpliva na pravice in dolžnosti pogodbenic, ki izhajajo iz drugih mednarodnih pogodb, ki sta jih sklenili.
22. člen
1. Ta sporazum začne veljati po preteku 30 dni od dneva, ko pogodbenici izmenjata pisni obvestili o opravljenih postopkih v svojih državah, ki so potrebni za začetek veljavnosti tega sporazuma.
2. Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas in preneha veljati po preteku 90 dni od datuma, ko ena pogodbenica po diplomatski poti obvesti drugo pogodbenico o svoji nameri, da prekine njegovo veljavnost.
3. Od dne začetka veljavnosti tega sporazuma Sporazum med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik o mednarodnem cestnem prometu, ki je bil podpisan v Moskvi 18. junija 1970, preneha veljati v odnosih med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo.
Sklenjeno v Moskvi dne 7. septembra 1998. leta v dveh izvodih v slovenskem in ruskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Anton Bergauer l. r.
Za Vlado
Ruske federacije
Sergej Ottovič Frank l. r.
P R O T O K O L
o uporabi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o mednarodnem cestnem prometu
O uporabi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o mednarodnem cestnem prometu, podpisanega v Moskvi, sta se pogodbenici dogovorili o naslednjem:
1. Kot pristojni organi držav pogodbenic se razumejo:
s strani Republike Slovenije:
za člene 2, 3, 5, 9, 20 in 21 sporazuma – Ministrstvo za promet in zveze Republike Slovenije;
za prvi odstavek 7. člena sporazuma, ko gre za nadstandardne dimenzije in težo vozila – Slovenska cestna podjetja, za prevoze nevarnih snovi pa Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije;
s strani Ruske federacije:
Ministrstvo za promet Ruske federacije;
za 7. člen pa tudi Zvezna cestna služba Rusije in Ministrstvo za notranje zadeve Rusije;
za tretji odstavek 10. člena tudi Ministrstvo za notranje zadeve Ruske federacije.
2. V tem sporazumu se uporabljajo naslednji pojmi:
a) “vozilo“
pri prevozu blaga je to tovorno vozilo, tovorno vozilo s priklopnikom, vlačilec ali vlačilec s polpriklopnikom;
pri prevozu potnikov je to avtobus oziroma vozilo, namenjeno prevozu potnikov, ki ima poleg voznikovega še najmanj 8 sedežev ter priklopnik za prevoz prtljage;
b) “redni prevozi“ so prevozi, ki jih opravljajo vozila držav pogodbenic v cestnem prometu po predhodno usklajenem voznem redu, itinerarju, z navedbo začetne in končne postaje vožnje ter postajališč;
c) “izredni prevozi“ pomenijo vse preostale prevoze;
d) “sanitarni pregled“ je sanitarni, veterinarski in fitosanitarni pregled.
3. Pri določanju seznama avtocest, mostov in predorov, kjer se plačuje cestnina, je treba predvideti možnost za opravljanje prevozov po alternativnih, brezplačnih cestah.
Pristojna organa držav pogodbenic si izmenjata informacije o avtocestah na ozemljih Republike Slovenije in Ruske federacije, kjer se plačuje cestnina.
4. Dovolilnice, predvidene v 3. in 5. členu tega sporazuma, veljajo brez izjeme za dvostranske in tranzitne prevoze tja in nazaj.
Dovolilnice, predvidene s tem sporazumom, prevoznikov in lastnikov blaga ne oprostijo obveznosti pridobitve carinskega dovoljenja za blago, ki ga je skladno z notranjo zakonodajo obeh držav treba pridobiti, kar velja tudi za tranzit blaga.
5. Glede drugega odstavka 8. člena tega sporazuma lahko imajo priklopniki in polpriklopniki registrske tablice in državne oznake drugih držav, če imajo tovorna vozila ali vlačilci registrsko tablico in državno oznako Republike Slovenije ali Ruske federacije.
6. Pogodbenici pomagata pri pravočasni pridobitvi vizumov za voznike vozil, ki opravljajo prevoz v skladu s tem sporazumom, kot tudi za druge člane posadke.
7. Določbe točke a) prvega odstavka 12. člena sporazuma veljajo samo za gorivo v tovarniško vgrajenih rezervoarjih v tovornih vozilih in vlačilcih ter za gorivo v rezervoarjih, vgrajenih na priklopnikih in polpriklopnikih, ki je namenjeno za delovanje hladilnih naprav zamrzovalnikov.
Sklenjeno v Moskvi 7. septembra 1998 v dveh izvodih v slovenskem in ruskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Anton Bergauer l. r.
Za Vlado
Ruske federacije
Sergej Ottovič Frank l. r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma in protokola skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-07/99-18/1
Ljubljana, dne 20. maja 1999
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo izvirnika sporazuma in protokola v ruskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost