Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1999 z dne 1. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1999 z dne 1. 6. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2025. Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ)
2026. Zakon o dopolnitvi zakona o morskem ribištvu (ZMR-C)
2027. Zakon o spremembah in dopolnitvi zakona o Jamstvenem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-B)
2028. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (ZSV-A)

Drugi akti

2029. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2030. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2031. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2032. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o obrambnem načrtovanju

Odloki

2033. Odlok o spremembah in dopolnitvi odloka o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate

MINISTRSTVA

2034. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 5. 12. 1998 do 12. 3. 1999 izdano dovoljenje za promet
2035. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 5. decembra 1998 do 12. marca 1999 razveljavljeno dovoljenje za promet

USTAVNO SODIŠČE

2036. Odločba o ugotovitvi, da določba 6. člena pravilnika o obrazcih prometnih dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o registracijskih tablicah ni v neskladju z ustavo in zakonom
2037. Odločba o tem, da sklep Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o poravnavi dela prispevkov za socialno varnost za morske ribiče, št. 325-02-02/99 z dne 20. 10. 1998, v delu, v katerem predpisuje dva pogoja za pridobitev pravice do subvencioniranja prispevkov za socialno varnost ni začel veljati in se ni smel uporabljati
2038. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 5. člena pravilnika o načinu vodenja evidenc in ukrepih carinskega nadzora v prostih carinskih conah in o razveljavitvi četrtega odstavka 29. člena uredbe o prostih carinskih conah
2039. Odločba o ugotovitvi, da določba 4. točke prvega odstavka 2. člena in 9. člena odloka o komunalnih taksah v Občini Bled niso v neskladju z ustavo in o razveljavitvi tretjega odstavka 8. člena istega odloka
2040. Odločba o ugotovitvi, da odlok o ureditvenem načrtu območja T-3 Trzin center ni v neskladju z zakonom

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2041. Spremembe in dopolnitve statuta Veterinarske zbornice Slovenije
2042. Razlaga kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije

OBČINE

Bled

2045. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni prepovedi izvajanja odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda

Bloke

2047. Statut Občine Bloke
2048. Pravilnik o izplačilih funkcionarjem, drugim članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov v Občini Bloke

Bohinj

2046. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera

Cerknica

2049. Odlok o občinskih cestah
2050. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerknica
2051. Sklep o ugotovitvi javnega dobra
2052. Sklep o ugotovitvi javnega dobra
2053. Dopolnitev poslovnika o delu Občinskega sveta občine Cerknica
2054. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Cerkno

2055. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 1998
2056. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno
2057. Odlok o varstvu vodnih virov v Občini Cerkno
2058. Sklep o ukinitvi značaja dobrin v splošni rabi
2059. Pravilnik o vrednotenju športnih dejavnosti v Občini Cerkno

Črenšovci

2060. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 1998

Grosuplje

2061. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Stranska vas
2062. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Grosuplje - naselje

Jesenice

2063. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 1999
2064. Dogovor o načinu sporazumne delitve premoženja Občine Jesenice po stanju 31. 12. 1998 med občini Jesenice in Žirovnica ter načinu financiranja javnih zavodov in drugih javnih služb
2065. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Jesenice

Krško

2066. Odlok o podelitvi koncesije za distribucijo omrežnega plina
2067. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe distribucije omrežnega plina
2068. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev ter nagradah članov delovnih teles in organov Občine Krško

Lenart

2069. Sklep o javni razgrnitvi: a) osnutka zazidalnega načrta za del območja, za katerega je bil sprejet zazidalni načrt za del industrijske cone v Lenartu za podjetja Klemos, Livarna, Unior; b) osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "Novi center" v Lenartu; c) osnutka dopolnitev prostorskih ureditev pogojev za mesto Lenart

Litija

2070. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi območij in imen krajevnih skupnosti v Občini Litija
2071. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in števila članov sveta mestne skupnosti, ter o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in sveta mestne skupnosti v Občini Litija

Ljubljana

2043. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja BP1/1 Instalacije, BP1/2-1 in BP1/2-2 Ljubljanske mlekarne
2044. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (za območje Mestne občine Ljubljana)

Loška dolina

2072. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loška dolina za leto 1998
2073. Odlok o proračunu Občine Loška dolina za leto 1999
2074. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
2075. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Loška dolina

Metlika

2076. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 1999

Nazarje

2077. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev dela zazidalnega načrta industrijsko-obrtne cone Prihova-Nazarje (št. proj. 178/99, april 1999)

Puconci

2078. Odlok o plačevanju odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov v Puconcih

Slovenske Konjice

2079. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta osrednjega dela Slovenskih Konjic (območje dvojčki)
2080. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta naselja Tepanje

Šentjur pri Celju

2081. Poslovnik Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju ter njegovih delovnih teles

Šmarje pri Jelšah

2082. Statut Občine Šmarje pri Jelšah

Turnišče

2083. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Turnišče

Žetale

2084. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Žetale
2085. Sklep o imenovanju podžupana Občine Žetale
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti