Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1999 z dne 28. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1999 z dne 28. 5. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1990. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gostinstvu (ZGos-A)

Drugi akti

1991. Resolucija o imigracijski politiki Republike Slovenije (ReIPRS)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1992. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2020. Uredba o spremembi uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999
2021. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov

Sklepi

2022. Sklep o soglasju k cenam naftnih derivatov

MINISTRSTVA

1993. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Snežnik
1994. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črni dol
1995. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in kadrovskih pogojih za dejavnost predšolske vzgoje
1996. Odredba o postopnem uvajanju Kurikula za vrtce
1997. Odredba o tečaju, ki se uporablja za preračun zneskov v domačo valuto
1998. Odredba o vračilu trošarine za mineralna olja, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen
1999. Pravilnik o uveljavljanju oprostitev plačila davka na dodano vrednost in trošarin v mednarodnem potniškem prometu
2000. Pravilnik o izvajanju 29. in 30. člena zakona o davku na dodano vrednost
2001. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o označevanju zdravil
2023. Odredba o določitvi javnih zdravstvenih zavodov, njihovih organizacijskih enot in delovnih mest, na katerih se prizna dodatek iz 89.a člena kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva
2024. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o šolskem koledarju za gimnazije, poklicne, srednje tehniške in strokovne šole

USTAVNO SODIŠČE

2002. Sklep o izvrševanju zakona o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic

BANKA SLOVENIJE

2003. Sklep o obvezni uskladitvi rokov dospelosti naložb z roki dospelosti sredstev

OBČINE

Brezovica

2004. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Brezovica

Brežice

2005. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta - zahod Brežice
2006. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega načrta za Obrtno ulico v Brežicah

Dol pri Ljubljani

2007. Odlok o turistični taksi v Občini Dol pri Ljubljani
2008. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega opremljanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Dol pri Ljubljani za leto 1999
2009. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Hrpelje-Kozina

2010. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Hrpelje-Kozina

Krško

2011. Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Krško

Rogatec

2012. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 1999
2013. Dopolnitev programa priprave PIN za ureditveni načrt območja mejnega prehoda v Rogatcu

Sežana

2014. Statut Občine Sežana
2015. Pravilnik o plačah, nagradah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Sežana

Šentjur pri Celju

2016. Statut Občine Šentjur pri Celju

Škocjan

2017. Odlok o razglasitvi cerkva: Sv. Jurij, Sv. Matija, Sv. Martin in Sv. Mihael za kulturne spomenike

Štore

2018. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Štore
2019. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o javnem redu in miru v Občini Štore

POPRAVKI

1. Popravek zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona (CZ-B)
2. Popravek v aneksu h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti