Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1999 z dne 10. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1999 z dne 10. 4. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1116. Deklaracija o podpori uveljavljanju zaščite slovenske manjšine v Italiji (DePUZSMI)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1202. Uredba o določitvi tržnega reda za pšenico in rž letine 1999

Odloki

1203. Odlok o uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe kmetijskih pridelkov in živil na trgu v letu 1999

Sklepi

1117. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Monctonu
1118. Sklep o postavitvi častnega konzula v Monctonu
1204. Sklep o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju urada Vlade Republike Slovenije za denacionalizacijo
1205. Sklep o soglasju k cenam osnovnih poštnih storitev

MINISTRSTVA

1119. Pravilnik o številu in sestavi članov posadke zrakoplova
1120. Spremembe in dopolnitve programa pripravništva in strokovnega izpita za poklic zdravstveni tehnik
1121. Spremembe in dopolnitve programa pripravništva in strokovnega izpita za poklic višja medicinska sestra/višji zdravstveni tehnik
1122. Dopolnitev seznama medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 16. 12. 1997 do 18. 5. 1998 izdano dovoljenje za promet
1123. Dopolnitev seznama medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 19. 5. 1998 do 22. 6. 1998 izdano dovoljenje za promet
1124. Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo do 30. 6. 1997 izdano dovoljenje za promet
1125. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Ustanove "Fundacija ARS ARTI"
1206. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o zdravstveni ustreznosti in sistematičnih preiskavah plemenskih živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov
1207. Navodilo o vzpostavitvi in vodenju evidence o obstoju vzajemnosti po posameznih državah in o lastninski pravici tujcev na nepremičninah v Republiki Sloveniji
1208. Navodilo za izpolnjevanje listine s podatki o nepremičnini v postopku ugotavljanja vzajemnosti

USTAVNO SODIŠČE

1126. Odločba o razveljavitvi alinee i prvega odstavka 3. člena in 19. člen odloka o gospodarskih javnih službah
1127. Odločba o oceni ustavnosti prvega odstavka 23. člena zakona o političnih strankah
1128. Odločba o oceni ustavnosti in zakonitosti uredbe o določitvi najvišjih cen premij za obvezna zavarovanja avtomobilske odgovornosti osebnih vozil z ustavo in zakonom
1129. Odločba o ugotovitvi skladnosti 15., 16. in 17. člena pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih lokalov in o ugotovitvi neskladnosti 21. člena pravilnika
1130. Sklep o zavrnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 5. člena zakona o gozdovih

BANKA SLOVENIJE

1131. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 31. 3. 1999

SODNI SVET

1132. Sklep o ponovnem javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto
1133. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
1134. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
1135. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
1136. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
1137. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča

OBČINE

Beltinci

1139. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Beltinci za leto 1998

Bled

1140. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 1998
1141. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 1999
1142. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o razglasitvi športnih objektov občinskega pomena
1143. Sklep o sporazumni razdelitvi premoženja bivše Občine Radovljica

Borovnica

1144. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju športa v Občini Borovnica

Celje

1145. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Krajinske zasnove Šmartinsko jezero
1146. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Ljubečna

Črnomelj

1147. Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine, cene stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj
1148. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Črnomelj

Dobrna

1149. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi

Dobrova-Polhov Gradec

1150. Sklep o določitvi športnega objekta za objekt občinskega pomena

Dravograd

1151. Sklep o spremembi sklepa o uvedbi samoprispevka za Krajevno skupnost Šentjanž

Gorenja vas-Poljane

1152. Odlok o ugotovitvi katere sestavine PIN in PIA so v nasprotju z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986-2000 za območje Občine Gorenja vas-Poljane
1153. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na delu območja Krajevne skupnosti Gorenja vas
1154. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na delu območja Krajevne skupnosti Gorenja vas

Gorišnica

1155. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 1998

Grosuplje

1156. Odlok o spremembi odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin na območju Občine Grosuplje
1157. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Grosuplje - naselje
1158. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Grosuplje - naselje

Idrija

1159. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 1999
1160. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Idrija

Ilirska Bistrica

1161. Odlok o določitvi javnih športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica

Kidričevo

1162. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnih zemljišč v Občini Kidričevo v letu 1999
1163. Sklep o določitvi objektov javnega pomena na področju športa v Občini Kidričevo

Križevci

1164. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Križevci

Ljubljana

1138. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MS 5/2 Nove Fužine

Medvode

1165. Odlok o spremembi dolgoročnega plana Občine Medvode za obdobje 1986-2000
1166. Odlok o spremembi dolgoročnega plana Občine Medvode za obdobje 1986-2000
1167. Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 10 Pirniče

Moravske Toplice

1168. Poročilo volilne komisije KS Bogojina o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Bogojina - za naselje Ivanci

Novo mesto

1169. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto in osnutka zazidalnega načrta Župnca 1

Oplotnica

1170. Sklep o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
1171. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Oplotnica
1172. Sklep o financiranju političnih strank

Pivka

1173. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Postojna

1174. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju proračuna Občine Postojna v letu 1999

Ravne na Koroškem

1175. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Raven na Koroškem

Sveti Jurij ob Ščavnici

1176. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 1998
1177. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 1998
1178. Odlok o delovanju komisij in odborov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
1179. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
1180. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Tišina

1181. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tišina

Trebnje

1182. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi Občine Trebnje za leto 1998
1183. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trebnje
1184. Odlok o izračunu in plačilu komunalnega prispevka v Občini Trebnje
1185. Sklep o določitvi javnih športnih objektov v Občini Trebnje
1186. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za območja urejanja C 1/4, C 3 in T 1 Center mesta Trebnje
1187. Sklep o veljavnosti odloka o začasnem financiranju
1188. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Tržič

1189. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov

Videm

1190. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Videm

Vojnik

1191. Sklep o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Vojnik

Vransko

1192. Statut Občine Vransko
1193. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko

Vrhnika

1194. Sprememba statuta Občine Vrhnika

Zavrč

1195. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki javnih cest za traktorje in traktorske prikolice

Železniki

1196. Odlok o ugotovitvi, katere sestavine PIN in PIA so v nasprotju z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986-2000 za območje Občine Železniki

Žetale

1197. Statut Občine Žetale
1198. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki javnih cest za traktorje in traktorske prikolice
1199. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Žetale
1200. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Žirovnica

1201. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žirovnica

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

20. Zakon o ratifikaciji Evropske socialne listine (spremenjene) (MESL)
21. Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine (spremenjene) (MEKVAD)
AAA Zlata odličnost