Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1999 z dne 8. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1999 z dne 8. 4. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1031. Zakon o splošni varnosti proizvodov (ZSVP)
1032. Zakon o računovodstvu (ZR)
1033. Zakon o deviznem poslovanju (ZDP)
1034. Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP)
1035. Zakon o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika Republike Slovenije (KZ-A)
1115. Zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (ZSOVA)

OBČINE

Brežice

1038. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 1998
1039. Odlok o spremembi odloka o začasnem financiranju javne porabe Občine Brežice za leto 1999
1040. Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče
1041. Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice
1042. Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki
1043. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobova
1044. Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Globoko

Cankova

1045. Poslovnik Občinskega sveta občine Cankova

Celje

1046. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Staro mestno jedro Celje - kare 1
1047. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Staro mestno jedro Celje - kare 10

Divača

1048. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača od 1. 4. 1999 dalje do sprejetja proračuna za leto 1999

Dobrova-Polhov Gradec

1049. Sklep o določitvi športnega objekta za objekt občinskega pomena

Grosuplje

1050. Odlok o zazidalnem načrtu turistično-oskrbovalnega centra pri Motelu II Grosuplje
1051. Odlok o zazidalnem načrtu gospodarska cona sever
1052. Odlok o zazidalnem načrtu Dvori III
1053. Odlok o zazidalnem načrtu Dvori IV
1054. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Grosuplje naselje
1055. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Stranska vas
1056. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju športa v Občini Grosuplje

Jesenice

1057. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Jesenice
1058. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za leto 1999
1059. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

Kobarid

1060. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Kobarid
1061. Sklep o razglasitvi kulturnega spomenika

Kočevje

1062. Statut Občine Kočevje
1063. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Kočevje
1064. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1999
1065. Sprememba pravilnika o načinu, pogojih in postopku oddaje zemljišč v najem na območju Občine Kočevje

Komenda

1066. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Komenda Moste

Kuzma

1067. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Kuzma

Lenart

1068. Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Lenart
1069. Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča
1070. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1999

Lendava

1071. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava
1072. Odlok o ugotovitvi, da je odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki ga ne urejamo s prostorskimi izvedbenimi načrti usklajen z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planov Občine Lendava
1073. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za del industrijske cone v Lendavi
1074. Sklep Občinskega sveta občine Lendava o javni razgrnitvi kartografskega gradiva
1075. Sklep o določitvi javnega športnega objekta občinskega pomena v Občini Lendava

Ljubljana

1036. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana
1037. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana

Ljutomer

1076. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje pokopališča, servisne cone in odlagališča v Ljutomeru
1077. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine ljutomer
1078. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer
1079. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-1990

Majšperk

1080. Statut Občine Majšperk

Moravske Toplice

1081. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 1998
1082. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice
1083. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževanega zavoda Osnovne šole Bogojina
1084. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževanega zavoda Osnovne šole Fokovci
1085. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževanega zavoda Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci - Kétnyelvű Általános Iskola Pártosfalva

Murska Sobota

1086. Statut Mestne občine Murska Sobota
1087. Poslovnik Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota

Novo mesto

1088. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča
1089. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča

Pivka

1090. Sklep o ugotovitvi lastnine nepremičnin v Občini Pivka

Postojna

1091. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o soustanovitvi, organizaciji in preoblikovanju Javnega podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija p.o. Postojna v Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna

Puconci

1092. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Puconci

Ribnica

1093. Statutarni sklep Občine Ribnica

Semič

1094. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Semič za leto 1998
1095. Odlok o turistični taksi v Občini Semič
1096. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Semič v letu 1999
1097. Sklep o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Semič

Slovenj Gradec

1098. Pravilnik o podeljevanju plakete Mestne občine Slovenj Gradec na področju športa in priznanja športnika leta v Mestni občini Slovenj Gradec

Slovenska Bistrica

1099. Sklep o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
1100. Sklep o zagotavljanju rednega vzdrževanja javnih poti na območju Občine Slovenska Bistrica
1101. Pravilnik o merilih in pogojih za določanje funkcionalnih zemljišč pri že obstoječih objektih na zazidanih stavbnih zemljiščih v lasti Občine Slovenska Bistrica

Sveta Ana

1102. Poslovnik Občinskega sveta občine Sveta Ana

Šalovci

1103. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Šalovci

Škofja Loka

1104. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena
1105. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje P1/1 (Jelovica, Lio, Loka, Peks) v Škofji Loki

Tišina

1108. Statut Občine Tišina
1109. Poslovnik Občinskega sveta občine Tišina

Trebnje

1106. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Čatež
1107. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Čatež o izidu glasovanja na referendumu dne 21. marca 1999, za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Čatež

Vojnik

1110. Poslovnik Občinskega sveta občine Vojnik
1111. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Vojnik
1112. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Žirovnica

1113. Statut Občine Žirovnica
1114. Poslovnik Občinskega sveta občine Žirovnica
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti