Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1999 z dne 2. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1999 z dne 2. 4. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

998. Odlok o imenovanju ministra za notranje zadeve

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

999. Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
1025. Uredba o zadolževanju občin
1026. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999

Sklepi

1000. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Koreje v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častnim konzulom
1001. Sklep o izjemni odmeri družinske pokojnine družinskim članom oseb, ki imajo posebne zasluge na področju kulture
1002. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge na področju kulture
1027. Sklep o javni razgrnitvi a) Osnutka lokacijskega načrta za avtocestni priključek Celje-zahod, povezovalno cesto in oskrbni center Lopata, b) Predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
1028. Sklep o javni razgrnitvi a) Osnutka lokacijskega načrta za sanacijo in doinstalacijo HE Moste b) Predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

MINISTRSTVA

1003. Odredba o spremembi odredbe o vsebini in vodenju evidence o plačani turistični taksi
1004. Odredba o prepovedi vznemirjanja zavarovanih vrst ptic v stenah na območju Kraškega roba
1005. Pravilnik o potrjevanju učbenikov
1006. Pravilnik o spremembah pravilnika o zdravstveni ustreznosti krme
1007. Pravilnik o spremembah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni v Zavodu za gozdove Slovenije
1008. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o finančnem poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh
1009. Navodilo o spremembi navodila o postopku ugotavljanja skladnosti vozila kot celote
1010. Količnik za preračun katastrskega dohodka
1011. Sprememba seznama zdravil za uporabo v veterinarski medicini, registriranih v Republiki Sloveniji, ki imajo dovoljenje za promet na dan 16. novembra 1998
1012. Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov ter njihovih okrajšav

USTAVNO SODIŠČE

1013. Odločba o oceni ustavnosti 43. člena zakona o volitvah v Državni zbor
1014. Odločba o oceni ustavnosti tretjega odstavka 9. člena zakona o Radioteleviziji Slovenija in o zavrnitvi pobude za oceno ustavnosti 12. člena zakona o volitvah Predsednika republike in 5. člena zakona o volilni kampanji
1015. Odločba, da sklep Občinskega sveta občine Piran št. 345-3/93-97 z dne 27. 3. 1997 in cenik luških tarif in pristojbin za leto 1998 v tistem delu, ki ta sklep povzema, nista začela veljati in se ne smeta uporabljati, ker nista bila objavljena v uradnem glasilu

SODNI SVET

1029. Razpis volitev članov personalnega sveta Upravnega sodišča RS
1030. Sklep o imenovanju članov volilne komisije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1016. Sklep o uskladitvi pridobljenih strokovnih in znanstvenih naslovov
1017. Dogovor o politiki plač za obdobje 1999-2001
1018. Pravilnik o opravljanju strokovnih izpitov
1019. Sklep o višini stroškov vpogleda v izpitno dokumentacijo
1020. Spremembe pravil kviz loterije "Dobim podarim"

OBČINE

Beltinci

1022. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Gančani
1023. Poročilo krajevne volilne komisije KS Gančani o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Gančani dne 21. 3. 1999

Brežice

1024. Sklep o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena

Ljubljana

1021. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

14. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb s protokolom (BFRPZN)
15. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti (BHRZIRN)
16. Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko o dejavnostih EIB v Sloveniji (MOSEIB)
17. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o vojnih grobovih (BDEVG)
18. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in stvari (BMKCP)
19. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o izogibanju dvojnega obdavčenja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BMKIDO)
AAA Zlata odličnost