Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1998 z dne 23. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1998 z dne 23. 1. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

279. Določilo treh kandidatov za sodnika Evropskega sodišča za človekove pravice

DRŽAVNI SVET

280. Sklep o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

238. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Saudski Arabiji
239. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Kuvajt

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

240. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih
281. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek

Odloki

282. Odlok o uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe kmetijskih pridelkov in živil na trgu za obdobje od 1. januarja do 30. junija 1998

Drugi akti

241. Odločba o seznamu mamil

MINISTRSTVA

242. Pravilnik o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih
243. Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javni veterinarski zavodi in zasebna veterinarska dejavnost in o postopku njihove verifikacije in preverjanja
244. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merila za merjenje izpušnih plinov vozil
283. Odredba o načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz sredstev proračuna Republike Slovenije
284. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu
285. Sklep o uveljavitvi revidirane monografije "Škrob, želatiniran" (št. 1267)

USTAVNO SODIŠČE

245. Odločba o ugotovitvi, da določba drugega odstavka 6. člena zakona o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor, d.d., in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaža AM BUS, d.o.o., Ljubljana, po kateri se zapadli terjatvi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do TAM Maribor, d.d., v višini 100,247.558 tolarjev spremenita v kapitalski delež vsakega od navedenih podjetij, nista v neskladju z ustavo
246. Sklep o zavrženju pobude za oceno ustavnosti 31. člena obrtnega zakona ter prvega odstavka 1. člena in 20. člena zakona o Gospodarski zbornici Slovenije
247. Odločba o razveljavitvi členov od 150 do 156 zakona o kazenskem postopku
248. Odločba o oceni ustavnosti drugega odstavka 344. člena zakona o kazenskem postopku

BANKA SLOVENIJE

249. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 31. 12. 1997

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

250. Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti (KPtoupd)
251. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 1998
252. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
253. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
254. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
255. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
256. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
257. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
258. Sklep o delovnem času Agencije Republike Slovenije za plačilni promet za stranke
259. Navodilo za izplačilo gotovine fizičnim osebam z nakaznico
286. Poročilo o gibanju plač za november 1997

OBČINE

Beltinci

260. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Murska Sobota za območje Občine Beltinci
261. Odlok o začasni oskrbi s pitno vodo
262. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Beltinci za leto 1997

Cerknica

263. Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Cerknica
264. Pravilnik o službeni izkaznici, uniformi in opremi komunalnega nadzornika in pooblaščene osebe za komunalni nadzor

Ig

265. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ig
266. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Ig za leto 1997
267. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Ig v letu 1998

Kobarid

268. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kobarid za leto 1997

Kozje

269. Odlok o ukinitvi komunalnih taks in oblikovanju cen komunalnih storitev

Kranj

270. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Kranj v letu 1998

Ljutomer

271. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za Svet krajevne skupnosti Križevci pri Ljutomeru iz VIII. volilne enote – Bučečovci

Rogatec

272. Odlok o razveljavitvi taks, ki so jih uporabniki plačevali neposredno ob ceni vode in odvoza komunalnih odpadkov

Šmarje pri Jelšah

273. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Šmarje pri Jelšah

Turnišče

274. Odlok o spremembi proračuna Občine Turnišče za leto 1997

Velike Lašče

275. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 1997
276. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Velike Lašče za leto 1998

Videm

277. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Videm za leto 1997
278. Sklep o začasnem financiranju potreb proračunskih porabnikov v letu 1998

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

1. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za obrambo Republike Avstrije o sodelovanju slovenskega kontingenta v mirovnih operacijah Združenih narodov na Cipru v sklopu avstrijskega bataljona/UNFICYP in Tehničnega dogovora k Memorandumu o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za obrambo Republike Avstrije o sodelovanju slovenskega kontingenta v mirovnih operacijah Združenih narodov na Cipru v sklopu avstrijskega bataljona/UNFICYP
2. Uredba o ratifikaciji resolucij št. A. 724(17) in št. A. 735(18) Mednarodne pomorske organizacije
AAA Zlata odličnost