Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1997 z dne 24. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1997 z dne 24. 10. 1997, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3166. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v letu 1997
3167. Uredba o merilih za potapljanje z avtonomno potapljaško opremo

MINISTRSTVA

3168. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
3169. Navodilo o finančnem poslovanju organov, ki vodijo postopek o prekršku
3170. Navodilo o finančnem poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh
3171. Navodilo o postopku odobritve tipa merila
3172. Navodilo o postopku neposredne overitve posamičnega merila

USTAVNO SODIŠČE

3173. Odločba o odpravi pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3174. Sklep o podrobnejši vsebini, načinu in rokih za objavo obvestil o pomembnejših poslovnih dogodkih
3175. Dopolnitev tarife o taksah in nadomestilih za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj, soglasij in drugih zadevah
3176. Sklepi o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov državnih tožilstev
3177. Poročilo o gibanju plač za avgust 1997
3178. Aneks h kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
3179. Aneks h kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
3180. Aneks h kolektivni pogodbi za kemično, nekovinsko in gumarsko industrijo Slovenije
3181. Študentska ustava

OBČINE

Brežice

3183. Odlok o taksi za obremenjevanje okolja s komunalnimi odpadki

Gornji Petrovci

3184. Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Gornji Petrovci

Grosuplje

3185. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje
3186. Odlok o spremembah odloka o javnem redu in miru v Občini Grosuplje
3187. Pravilnik o dodeljevanju stanovanjskih posojil
3188. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov
3189. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Dob

Ilirska Bistrica

3190. Sklep o razpisu refrenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za naselja Podgrad, Podbeže in Račice v Krajevni skupnosti Podgrad

Juršinci

3191. Odlok o spremembi odloka o obveznem plačilu pristojbine za postavitev premičnih stojnic na področju Občine Juršinci

Kamnik

3192. Odlok o zazidalnem načrtu območja B5 Perovo

Kobilje

3193. Odredba o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Kobilje

Kočevje

3194. Odlok o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Kočevje

Kozje

3195. Odlok o razglasitvi Kroflnovega mlina za kulturni spomenik

Ljubljana

3182. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana

Loška dolina

3196. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za investicije v otroško varstvo šolstvo, izgradnjo mrliške vežice in priprave na izgradnjo Doma starejših občanov in večnamenske športne dvorane za območje Krajevne skupnosti Loška dolina
3197. Sklep o javni razgrnitvi zazidalnega načrta Ograd – I Stari trg (S7-del)

Medvode

3198. Sprememba ugotovitvenega sklepa

Mozirje

3199. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline
3200. Odlok o ustanovitvi Zavoda za kulturo Mozirje

Novo mesto

3201. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Novo mesto
3202. Sklep o višini prispevka za investicijska vlaganja na področjih vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in odlaganja komunalnih odpadkov

Postojna

3203. Sklep o razpisu krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Planina

Radeče

3204. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti v Občini Radeče

Slovenska Bistrica

3205. Razpis Občinske volilne komisije občine Slovenska Bistrica nadomestnih volitev za dva člana Sveta krajevne skupnosti Leskovec-Stari Log

Šentjur pri Celju

3206. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dramlje

Tržič

3207. Odlok o grbu in zastavi Občine Tržič
3208. Odlok o glasilu Občine Tržič
3209. Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Tržič

Videm

3210. Razpis volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Videm

Vodice

3211. Sklep o razpisu referenduma za ustanovitev vaških skupnosti v Občini Vodice

Vrhnika

3212. Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V1 I/2 Vrtec Vrhnika
3213. Odlok o lokacijskem načrtu prometne ureditve območja med Tržaško cesto in Janezovo vasjo
3214. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Vrhnika
3215. Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika

POPRAVKI

1. Popravek zakona o upravnem sporu (ZUS)
2. Popravek sklepa o spremembi in dopolnitvi sklepa o imenovanju članov in delovanju odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
3. Popravek pravilnika o osebni oborožitvi in opremi, ki jo uporabljajo državni organi in drugi izvajalci civilne obrambe v vojnem stanju
4. Popravek navodila o načinu minimalnega označevanja in zavarovanja določenih del in ovir na avtomobilski cesti
5. Popravek sklepa o razpisu referenduma za plačilo posebnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Višnja Gora...
6. Popravek odloka o komunalnih taksah v Občini Krško
7. Popravek odloka o PUP za sanacijo degrediranega prostora za območje Občine Novo mesto
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti