Številka 64
Uradni list RS, št. 64/1997 z dne 17. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/1997 z dne 17. 10. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3109. Odlok o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 1996 in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (OdLOBS96)
3110. Odlok o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije za leto 1997 (OdFNBS97)

Sklepi

3111. Sklep o potrditvi poslanskega mandata Maksimiljanu Lavrincu

Drugi akti

3112. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3164. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3113. Sklep o začasnem prenehanju izvajanja sporazuma med Jugoslavijo in Alžirijo o odpravi vizumov z dne 30. aprila 1965 v razmerju med Slovenijo in Alžirijo
3165. Sklep o načinu in pogojih za prijavo terjatev in obveznosti, ki jih imajo nekatere pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji do dolžnikov in upnikov s sedežem v Republiki Hrvaški, Bosni in Hercegovini in Republiki Makedoniji

MINISTRSTVA

3114. Pravilnik o spremembah pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole
3115. Količnik za preračun katastrskega dohodka

USTAVNO SODIŠČE

3116. Spor o pristojnosti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3117. Pogodba o minimalni vsebini individualnih pogodb o zaposlitvi poslovodnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili
3118. Kriteriji za individualne pogodbe o zaposlitvi managerjev

OBČINE

Bohinj

3119. Uredba o taksah za obremenjevanje okolja v Občini Bohinj
3120. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Borovnica

3121. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi objekta "Cukalova štala", Zalarjeva 21, Borovnica, za etnološki spomenik

Brezovica

3122. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1997 na območju Občine Brezovica

Celje

3123. Sklep o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol na območju Mestne občine Celje
3124. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno
3125. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zgornja Hudinja, ki ga je izdelal Razvojni center - Planiranje, d.o.o., Celje pod št. 13/97 ter sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Spodnja Hudinja ...
3126. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lisce

Cerkno

3127. Odlok o razglasitvi arheološkega jamskega paleolitskega najdišča "Divje babe I" za arheološki spomenik
3128. Odlok o pripravi in organizaciji Partizanskih smučin Cerkno '45

Divača

3129. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Vreme

Grosuplje

3130. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo posebnega prispevka za financiranje rekonstrukcije Lahove ceste, izgradnjo kanalizacije in javne razsvetljave
3131. Sklep o razpisu referenduma za plačilo posebnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Višnja Gora, za financiranje modernizacije krajevnih cest Kalce-Vrh pri Višnji Gori, vas Kriška vas, del Sokolske ulice in Jurčičeve ...

Kobarid

3132. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid
3133. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid za leto 1997

Ljutomer

3134. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka

Murska Sobota

3135. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom v Mestni občini Murska Sobota
3136. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Mestne občine Murska Sobota

Postojna

3137. Pogoji za zagotavljanje možnosti plakatiranja v času volilne kampanje na območju Občine Postojna

Ravne-Prevalje

3138. Odlok o taksah za obremenjevanje okolja, ki jih plačujejo lastniki psov
3139. Odlok o zelenih površinah v Občini Ravne-Prevalje
3140. Odlok o skrbi naselij z zemeljskim plinom in s toplotno energijo v Občini Ravne-Prevalje

Rogašovci

3141. Razpis nadomestnih volitev za enega člana sveta Vaške skupnosti Večeslavci v IV. volilni enoti Krajevne skupnosti Pertoča

Semič

3142. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Semič
3143. Odlok o spremembi odloka o javnem redu in miru v Občini Semič

Slovenska Bistrica

3144. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajvnega samoprispevka za območje KS Alfonz Šarh
3145. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta naselja Loče - stanovanjska in obrtno servisna zazidava

Slovenske Konjice

3146. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta osrednjega dela Slovenskih Konjic (hotel Dravinja)
3147. Odlok o spremembi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki Občine Slovenske Konjice
3148. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta osrednjega dela Slovenskih Konjic
3149. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Žiče
3150. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Draža vas
3151. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje
3152. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje krajevne skupnosti Jernej
3153. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zbelovo
3154. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Sojek-Kamna gora v naselju Kamna gora
3155. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dobrava-Gabrovlje
3156. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Polene

Škofja Loka

3157. Statut Krajevne skupnosti Bukovica-Bukovščica

Šmarje pri Jelšah

3158. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah

Tržič

3159. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Industrijske cone Mlaka

Velenje

3160. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v upravni enoti Velenje
3161. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na delu območja Krajevne skupnosti Paka pri Velenju

Žalec

3162. Odlok o načinu izvajanja obvezne lokalne javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
3163. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

61. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o delovanju evropske telekomunikacijske satelitske organizacije EUTELSAT
AAA Zlata odličnost