Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1997 z dne 10. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1997 z dne 10. 10. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3051. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca v skladu s 14. členom zakona o poslancih
3052. Sklep o prenehanju mandata poslancu v skladu z 9. členom zakona o poslancih

Drugi akti

3053. Publikacijska karta zavarovanega območja parka Škocjanske jame in publikacijska karta vplivnega območja parka Škocjanske jame

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3054. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Arabski republiki Egipt
3055. Ukaz o odpokicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Kuvajt
3056. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih arabskih emiratih
3057. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Arabski republiki Egipt

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3058. Uredba o merilih za razdelitev navadnih delnic prirediteljev posebnih iger na srečo med lokalne skupnosti
3059. Uredba o datumu izdaje in podrobnejši vsebini pravic iz obveznic Republike Slovenije za izvajanje programa prestrukturiranja podjetij
3099. Uredba o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1997
3100. Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev

Sklepi

3060. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa
3101. Sklep o začetku poslovanja Jamstvenega sklada Republike Slovenije

MINISTRSTVA

3061. Seznam zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 19. junija 1992 do 30. septembra 1997 razveljavljeno dovoljenje za promet
3102. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz Županije Zagrebačke v Republiki Hrvaški
3103. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov iz surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz regije Trentino Alto Adige v Republiki Italiji
3104. Odredbo o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih za leto 1997
3105. Odredba o obsegu carinskih kvot za uvoz kmetijskih izdelkov v letu 1997 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini, ki še niso bile razdeljene
3106. Odredba o obsegu carinskih kvot za uvoz kmetijskih izdelkov v letu 1997 po začasnem sporazumu o trgovini in zadevah v zvezi s trgovino z Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za jedrsko ...
3107. Odredba o obsegu carinskih kvot za uvoz kmetijskih izdelkov v letu 1997 po sporazumu o pristopu Republike Slovenije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA), ki še niso bile razdeljene
3108. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije

BANKA SLOVENIJE

3062. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o pogojih za nakup deviz od bank s pravico povratnega odkupa
3063. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o izdaji blagajniškega zapisa Banke Slovenije, vplačanega z začasno prodajo deviz

SODNI SVET

3064. Sklep sodnega sveta po ponovnem javnem pozivu k vložitvi kandidatur za prosto mesto predsednika Upravnega sodišča Republike Slovenije

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

3065. Ugotovitev, da je mandat poslanca Državnega zbora prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov LDS - Liberalna demokracija Slovenije v I. volilni enoti za volitve poslancev v Državni zbor

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3066. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 1997

OBČINE

Hrastnik

3070. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Hrastnik v letu 1997

Kamnik

3071. Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe "ravnanje z odpadki"

Kočevje

3072. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o statusnem preoblikovanju javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, p.o., v Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o.

Kranj

3097. Odlok o priznanju v Mestni občini Kranj

Laško

3073. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Laško za leto 1997

Ljubljana

3067. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Upravni enoti Ljubljana
3068. Razpis naknadnih volitev župana Mestne občine Ljubljana
3069. Pravila za izvolitev predstavnikov Mestne občine Ljubljana v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Loški Potok

3074. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 1997
3075. Odlok o določitvi pomožnih objektov, naprav in drugih posegov v prostor za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Loški Potok
3076. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Loški Potok za leto 1997

Novo mesto

3077. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Šmarjeta

Sevnica

3078. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje starega mestnega jedra Sevnice
3079. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo

Sežana

3080. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sežana za leto 1997
3081. Odlok o zazidalnem načrtu za servisno-turistično trgovsko cono v Sežani
3082. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Suhozemni terminal Sežana
3083. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v letu 1996
3084. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana
3085. Sklep, da se sprejme predlog odloka o zazidalnem načrtu za območje ZS 34 in PS 25 - "Ograde" v Sežani v 1. obravnavi
3086. Sklep, da se sprejme predlog odloka o zazidalnem načrtu za območje ZC 26 v Sežani v 1. obravnavi
3087. Sklep, da se sprejme predlog odloka o zazidalnem načrtu ZS 11 - "Lehte" v Sežani v 1. obravnavi
3088. Sklep, da se sprejme predlog odloka o ureditvenem načrtu za območje UC-9 (Športno rekreacijski center Sežana) v 1. obravnavi

Slovenj Gradec

3098. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu plinifikacije Mestne občine Slovenj Gradec in Občine Mislinja

Sveti Jurij ob Ščavnici

3089. Razpis nadomestnih volitev v Občinski svet občine Sveti Jurij

Šentjernej

3090. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in odlaganja komunalnih odpadkov
3091. Odlok o nadomestitvi člena odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Šentjernej
3092. Odlok o spremembi odloka o plakatiranju v Občini Šentjernej
3093. Sklepi o odvzemu statusa javnega dobra
3094. Sklep o višini prispevka, določenega na podlagi 3. člena odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področjih vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in odlaganja komunalnih odpadkov

Zreče

3095. Odlok o prazniku Občine Zreče

Žalec

3096. Razpis ponovnih volitve v Svet krajevne skupnosti Liboje

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

60. Uredba o ratifikaciji Dogovora o izvajanju sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti

Popravki

1. Popravek akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kanado, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kanado (BCANSNJ)
AAA Zlata odličnost