Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1997 z dne 12. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1997 z dne 12. 9. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2897. Odlok o razpisu volitev predsednika republike
2898. Odlok o razpisu splošnih volitev v državni svet

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2895. Uredba o načinu oblikovanja cen svežega svinjskega mesa
2896. Uredba o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2878. Sklep o listinah, ki se priložijo vlogi za izdajo dovoljenja za ponudbo za odkup in o podrobnejši vsebini prospekta za odkup
2879. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi pogojev za uvrstitev delnic pooblaščenih investicijskih družb na organiziran trg
2880. Sklep o dopolnitvi sklepa o poročanju in obveščanju javnosti o poslovanju investicijskih skladov

OBČINE

Lenart

2881. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990–2000 v letu 1996

Majšperk

2882. Odlok o priznanjih v Občini Majšperk

Novo mesto

2883. Sklep o javni razgrnitvi a) Osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta ...
2884. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe lokacijskega načrta za kanalski sistem in čistilno napravo Žužemberk

Slovenske Konjice

2885. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Industrijska cona Slovenske Konjice – območje Kostroja
2886. Sklep o začetku postopka za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Slovenske Konjice
2887. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 (dopolnjen 1993 in 1994) ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Slovenske Konjice za ...
2888. Akt o ustanovitvi Svetovalno-izobraževalnega centra Slovenske Konjice
2889. Pravilnik o postopku javnega razpisa za izbiro koncesionarja in načinu izbire koncesionarja

Šentjur pri Celju

2890. Odlok o oskrbi z vodo
2891. Odlok o ustanovitvi Sklada za razvoj malega gospodarstva Občine Šentjur pri Celju

Vrhnika

2892. Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika

Žalec

2893. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec

Železniki

2894. Sklep o razpisu ponovnega referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka v vasi Rudno (razen h. št. Rudno 1, 38 in 39)
AAA Zlata odličnost