Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1997 z dne 7. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1997 z dne 7. 3. 1997, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

702. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
703. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
704. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
705. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
706. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
707. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
708. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
709. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ukrajini

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

710. Uredba o izvajanju liste D Tržaškega sporazuma o maloobmejnem prometu

Sklepi

711. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Varšavi
712. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Koblenzu

MINISTRSTVA

713. Uskladitev zneskov povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih
757. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

USTAVNO SODIŠČE

714. Odločba o zavrnitvi pobude za oceno ustavnosti druge točke prvega odstavka 64. člena zakona o zdravilih

SODNI SVET

715. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

716. Aneks h kolektivni pogodbi za lesarstvo Slovenije

OBČINE

Cerklje

717. Odlok o povečanju davka od premoženja v Občini Cerklje
718. Sklep Občine Cerklje

Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

719. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka (Dobrova-Horjul-Polhov Gradec)

Gornji Petrovci

720. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Gornji Petrovci za leto 1997

Grosuplje

721. Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje

Izola

722. Naknadne (nadomestne) volitve župana Občine Izola

Juršinci

723. Odlok o spremembi odloka o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Juršinci
724. Sklep Občine Juršinci

Komen

725. Odlok o zaključnem računu Komen za leto 1996
726. Sklep o vrednosti točke (Komen)
727. Ugotovitev, da je mandat člana obinskega sveta prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Liberalne demokracije Slovenije – LDS (Komen)

Lendava

728. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gaberje (Lendava)

Loška dolina

729. Sprememba statuta Občine Loška dolina
730. Odlok o izvajanju in podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka pred škodljivimi emisijami (Loška dolina)
731. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Loška Dolina
732. Pravilnik o postopku javnega razpisa za izbiro koncesionarja in načinu izbire koncesionarja (Loška dolina)

Mežica

733. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mežica

Novo mesto

734. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomesila za uporabo stavbnega zemljišča (Novo mesto)

Odranci

735. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Odranci v letu 1997

Postojna

736. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah (Postojna)
737. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v Občinski upravi občine Postojna

Sevnica

738. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 1996

Slovenska Bistrica

739. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka za območje krajevnih skupnosti Alfonz Šarh, Dr. Jagodič, Impol in Pohorski odred Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

740. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenske Konjice
741. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola V parku (Slovenske Konjice)

Škocjan

742. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škocjan za leto 1996
743. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 1997
744. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Metelka Škocjan
745. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-izobraževalnih programov v VVE pri OŠ Frana Metelka Škocjan
746. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Škocjan za leto 1997
747. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Škocjan prešel na naslednjega kandidata z liste Slovenskih krščanskih demokratov (Škocjan)

Škofja Loka

748. Odlok o preoštevilčbi naselij Sv. Duh in Virmaše (Škofja Loka)
749. Pravilnik o dovolilnicah in dovoljenjih za vožnjo motornih vozil na območjih umirjenega prometa v naseljih Občine Škofja Loka

Trebnje

750. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Štefan (Trebnje)

Videm

751. Odlok o proračunu Občine Videm za leto 1997

Žalec

752. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda “Zavod za kulturo Žalec”
753. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja v posodobitev centralne čistilne naprave Kasaze (Žalec)
754. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja v oskrbo z vodo (Žalec)
755. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Žalec)

Železniki

756. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem v Občini Železniki

POPRAVKI

1. Popravek pravilnika o pogojih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije
2. Popravek odloka o ureditvenem načrtu ob Cesti svobode – jug v Brežicah
3. Popravek pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev in članov delovnih teles Občine Cankova-Tišina
4. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Jesenice – planska celota J4 (za območje Integrala)
5. Popravek sklepov o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za celotno območje Krajevne skupnosti Mala Nedelja
6. Popravek sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra (Postojna)
7. Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka za investicije v šolstvo za območje Občine Vrhnika

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

1. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Norveško, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško (BNONSNJ)
2. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Nizozemsko, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko (BNZNSNJ)
3. Akt o dopolnitvi akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij UNESCO, mednarodnih večstranskih pogodb o zračnem prometu, konvencij Mednarodne organizacije dela, konvencij Mednarodne pomorske organizacije, carinskih konvencij... (MKUNZ-A)
4. Zakon o ratifikaciji Tretjega protokola k Splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope s statutom Sklada Sveta Evrope za socialni razvoj (MTPPI)
5. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ukinitvi vizumov med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike (BITUV)
6. Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za projekt gradnje slovenskih avtocest/C (MGPEIAC)