Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1995 z dne 4. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1995 z dne 4. 8. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2160. Zakon o spremembi zakona o najemu posojil in poroštvu za najeta posojila za odkup pridelka pšenice v letu 1995
2161. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih
2162. Zakon o dopolnitvi zakona o posebnem davku na določene prejemke
2163. Zakon o posebnem davku od prometa izvoznih storitev (ZPDPIS)
2164. Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEZ)
2165. Zakon o pomilostitvi (ZPom)
2166. Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZUKLPP)
2167. Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (ZPOMZO)
2168. Zakon o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja (ZPILDR)
2169. Zakon o državni statistiki (ZDSta)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2170. Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
2171. Uredba o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa
2172. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o količnikih za določitev osnovne plače funkcionarjev, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije, in drugih zaposlenih v službah Vlade Republike Slovenije, upravnih organih in upravnih enotah
2173. Uredba o nematerializiranih vrednostnih papirjih
2174. Uredba o pristojbinah in stroških za pridobitev in vzdrževanje akreditacije
2175. Uredba o pristojbinah in cenah za storitve v postopku homologacije vozil
2176. Uredba o dajanju soglasja k cenam
2207. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto Arja vas - Ločica pri Vranskem
2208. Uredba o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev in o postopku za povračilo plačane posebne dajatve
2209. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o plačilu posebne takse za uvoženo blago v letu 1995
2210. Uredba o spremembah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v drugem polletju leta 1995

Sklepi

2177. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 1995
2211. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Atenah
2212. Sklep o zaprtju konzulata Republike Slovenije v Atenah

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2178. Odredba o določitvi najnižjega katastrskega dohodka oziroma drugega dohodka na kmetiji, ki je podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
2179. Odredba o obrazcu za spremljanje dejavnosti javnih raziskovalnih zavodov
2180. Pravilnik o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic
2181. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih
2182. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za julij 1995

SODNI SVET

2183. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikom

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2184. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za tekstilno industrijo Slovenije
2185. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za usnjarsko-predelovalno industrijo Slovenije

OBČINE

Bled

2186. Poslovnik Občinskega sveta občine Bled
2187. Odločba o ugotovitvi splošnega interesa za izvedbo projekta "VS" kanala na Bledu

Bohinj

2188. Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 1995

Črenšovci

2189. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 1995
2190. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Črenšovci
2191. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Črenšovci
2192. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Črenšovci

Črnomelj

2193. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986-1990

Gornji Petrovci

2194. Poslovnik Občinskega sveta občine Gornji Petrovci

Grosuplje

2206. Sklep o razpisu referenduma za plačilo posebnega prispevka za financiranje izgradnje krajevne ceste Peč - Zg. Duplice in širitev ceste Peč - Polica

Kobilje

2195. Statut občine Kobilje

Logatec

2196. Sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za drugo polletje leta 1995

Loški Potok

2197. Poslovnik Občinskega sveta občine Loški Potok

Novo mesto

2198. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove turističnega centra Prepih pri Gornji Težki vodi

Sveti Jurij ob Ščavnici

2199. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 1995

Škocjan

2200. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 1995
2201. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škocjan
2202. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Škocjan
2203. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Škocjan za leto 1995
2204. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest občinske uprave Občine Škocjan

Tržič

2205. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1995
AAA Zlata odličnost