Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1995 z dne 28. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1995 z dne 28. 7. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2058. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne odnose in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov odbora
2059. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za znanost, tehnologijo in razvoj in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov odbora
2060. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za kulturo, šolstvo in šport in o izvolitvi predsednika, dveh podpredsednikov in članov odbora
2061. Odlok o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
2062. Odlok o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
2063. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2064. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2065. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2066. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2067. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2068. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2069. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2070. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2071. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2072. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2073. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2074. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2075. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2076. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2077. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2078. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2079. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2080. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2081. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2082. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2083. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2084. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2085. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2086. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2087. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2088. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2089. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2090. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2091. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2092. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2093. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2094. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2095. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2096. Odlok o razrešitvi okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču na Jesenicah
2097. Odlok o razrešitvi okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Kranju
2098. Odlok o spremembi odloka o določitvi števila sodnikov za prekrške Republiškega senata za prekrške
2099. Odlok o izvolitvi sodnika za prekrške s sedežem v Ljubljani - predstojnika organa
2100. Odlok o izvolitvi sodnika za prekrške s sedežem v Ljubljani
2101. Odlok o izvolitvi sodnice za prekrške s sedežem v Logatcu - predstojnice organa
2102. Odlok o razrešitvi namestnice sodnice za prekrške s sedežem v Tržiču

Drugi akti

2103. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih
2105. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2104. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2106. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2107. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2108. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2109. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2154. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pristojbinah na področju veterinarstva
2155. Uredba o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode iz vodotoka Kokre za dodatno zasneževanje smučišč na Krvavcu
2156. Uredba o dopolnitvah uredbe o načinu izdelave razdelitvene bilance in načinu ugotavljanja deleža občin v družbenem kapitalu obstoječih veterinarskih zavodov
2157. Uredba o spremembi uredbe o taksi za obremenjevanje vode
2158. Uredba o spremembi uredbe o zavarovanju samoniklih gliv

Sklepi

2159. Sklep o soglasju k RTV naročnini

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2110. Odredba o spremembi odredbe o pogojih za odkup pšenice letine 1995
2111. Odredba o obrazcu maturitetnega spričevala
2112. Pravilnik o načinu in vsebini vodenja evidence iskalcev zaposlitve in evidence o brezposelnih osebah
2113. Pravilnik o tehničnih pogojih za digitalne radiorelejne sisteme za plesiohrono digitalno hierarhijo s hitrostmi prenosa od 2 Mbit/s do 140 Mbit/s in za radijske frekvence od 1,5 Ghz do 40 Ghz
2114. Pravilnik o tehničnih pogojih za digitalne optične vodovne terminale za plesiohrono digitalno hierarhijo s hitrostmi prenosa od 2 Mbit/s do 140 Mbit/s
2115. Navodilo o določitvi vrednosti deleža družbenega kapitala in določitvi javne infrastrukture na področju kulture

USTAVNO SODIŠČE

2116. Odločba Ustavnega sodišča

BANKA SLOVENIJE

2117. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
2118. Sklep o dopolnitvah sklepa o pogojih, pod katerimi imajo lahko domače pravne osebe in zasebniki račune v tujini
2119. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 30. 6. 1995

AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

2120. Sklep o določitvi postopka medsebojnega trgovanja pooblaščenih investicijskih družb, slovenskega odškodninskega sklada in kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE

2121. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. maja 1995
2122. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
2123. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
2124. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
2125. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
2126. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
2127. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2128. Tarifna priloga h kolektivni pogodbi za kemično, nekovinsko in gumarsko industrijo Slovenije za leto 1995

OBČINE

Bohinj

2129. Odlok o grbu in zastavi Občine Bohinj
2130. Pravilnik o višini in metodologiji določanja dela osebnega dohodka in drugih prejemkov, ki pripadajo nepoklicnim funkcionarjem v Občini Bohinj

Celje

2131. Ugotovitev, da je mandat občinskega svetnika prešel na drugega kandidata

Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

2132. Odlok o uvedbi postopka za ureditev kmetijskih zemljišč na agromelioracijskem kompleksu "Šentjošt"

Kranj

2133. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o simbolih Občine Kranj

Krško

2134. Sklep o imenovanju člana upravnega odbora sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne Elektrarne Krško

Kuzma

2135. Odlok o proračunu Občine Kuzma

Lenart

2136. Spremembe statuta Sklada stavbnih zemljišč Občine Lenart
2137. Sklep o soglasju k spremebam statuta Stanovanjskega sklada Občine Lenart

Litija

2138. Odlok o ureditvenem načrtu za naselje Vače pri Litiji
2139. Odlok o oragnizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Litija

Ljutomer

2140. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ljutomer

Piran

2141. Odlok o spremembi odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Piran

Pivka

2142. Statut Občine Pivka

Postojna

2143. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986-1990

Ribnica

2144. Statut Občine Ribnica

Rogatec

2145. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Rogatec, njihovi sestavi, nalgah in načinu dela

Semič

2146. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 1995
2147. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilih za uporabo stavbnega zemljišča
2148. Začasni sklep o plačah funkcionarjev Občine Semič
2149. Sklep o povračilih stroškov udeležencem sej

Trebnje

2150. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Svetinje
2151. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Svetinje o izidu glasovanja na referendumu dne 16. julija 1995 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Svetinje

Vrhnika

2152. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Vrhnika
2153. Vrednost otčke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti