Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1995 z dne 16. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1995 z dne 16. 6. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1589. Zakon o zemljiški knjigi (ZZK)
1590. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo razžveplalne naprave na bloku 5 TE Šoštanj (ZPNPIRN)

Odloki

1591. Odlok o povračilu stroškov in nagradah sodnikom porotnikom

Drugi akti

1592. Zneska drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1593. Uredba o lastninskem preoblikovanju podjetja "Splošna plovba p.o., Portorož" v družbo z omejeno odgovornostjo - "Splošna plovba d.o.o." in ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo - "Splošna plovba d.o.o.,Portorož"
1647. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
1648. Uredba o določitvi najvišjih cen pšenične moke in kruha

Sklepi

1594. Sklep o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civ...
1649. Sklep o spremembah in dopolnitvah normativov in standardov za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v srednjih šolah

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1595. Sklep o načinu določanja nove ocene
1596. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
1597. Program pripravništva za poklic zdravnik
1598. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi
1599. Dopolnitev liste eksplozivnih snovi, ki se smejo dajati v promet

BANKA SLOVENIJE

1600. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o obvezni rezervi bank in hranilnic

SODNI SVET

1601. Sklep Sodnega sveta Republike Slovenije o javnem pozivu
1602. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikom

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1603. Sklep o določitvi krajevne pristojnosti območne enote in izpostave

OBČINE

Celje

1605. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Celje v letu 1995
1606. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega načrta Glazija
1607. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Ljubečne

Črenšovci

1608. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črenšovci

Črnomelj

1609. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 1995

Gornji Petrovci

1610. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Gornji Petrovci do sprejetja proračuna za leto 1995

Grosuplje

1611. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Dob o izidu glasovanja na referendumu dne 4.junija 1995 za uvedbo posebnega samoprispevka za financiranje modernizacije lokalne ceste Hrastov dol-Lučarjev Kal in krajevnih cest...
1612. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje modernizacije lokalne ceste Hrastov dol-Lučarjev Kal in krajevnih cest Hrastov dol-Trnovica in Sela pri Dobu-Podboršt

Hrpelje-Kozina

1613. Statut Občine Hrpelje - Kozina

Jesenice

1614. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice
1615. Odlok o ustanovitvi Direkcije javnih služb Občine Jesenice
1616. Odlok o gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Jesenice in Občini Kranjska gora za leto 1995

Kočevje

1617. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1995
1618. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero davka od premoženja

Lenart

1619. Statut Občine Lenart

Lendava

1620. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Lendava prešel na naslednjega kandidata z liste LDS
1621. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Lendava prešel na naslednjega kandidata z liste ZELENI Slovenije

Ljubljana

1604. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ljutomer

1622. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Stara cesta

Medvode

1623. Sklep o uvedbi samoprispevka za naselje Topol pri Medvodah
1624. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka dne 23.4.1995
1625. Sklep o uvedbi samoprispevka za naselje Tehovec pri Medvodah
1626. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka dne 23.4.1995

Moravske Toplice

1627. Statut Občine Moravske Toplice

Novo mesto

1628. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Stopiče

Piran

1629. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Piran

Podčetrtek

1630. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 1995
1631. Odredba o določitvi višine prispevka za zagotavljanje sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na posameznih melioracijskih območjih Občine Podčetrtek za leto 1995

Ribnica

1632. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica za leto 1994

Rogatec

1633. Statutarni sklep Občine Rogatec

Sevnica

1634. Odlok o priznanjih Občine Sevnica
1635. Odlok o skladu stavbnih zemljišč Občine Sevnica

Slovenj Gradec

1636. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1995

Videm

1637. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in traktorske prikolice

Vitanje

1638. Odlok o ustanovitvi občinskih odborov v Občini Vitanje
1639. Odlok o ustanovitvi Vaških skupnosti Ljubljanica, Stenica, Skomarje del, Brezen, Spodnji Dolič, Pake del, Hudinje z RTC Roglo in Trške skupnosti Vitanje
1640. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta centra Vitanja
1641. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče
1642. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1995
1643. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Vitanje
1644. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje

Zavrč

1645. Sklep vrednosti povračil za priključke na vodovodno omrežje

Žalec

1646. Odredba o valorizaciji najvišjih prispevkov staršev in o določitvi najnižjega prispevka staršev

POPRAVKI

1. Popravek statuta Mestne občine Ljubljana
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti