Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1994 z dne 30. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1994 z dne 30. 6. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1520. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu Republike Slovenije za sukcesijo
1521. Zakon o spremembah zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic
1522. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
1523. Zakon o inšpekciji dela
1524. Zakon o skupnosti študentov
1525. Zakon o spremembah zakona o zajamčenih osebnih dohodkih

Odloki

1526. Odlok o izvolitvi članov sodnega sveta, ki jih voli Državni zbor
1527. Odlok o določitvi referendumskega območja za ustanovitev občine Koper
1528. Odlok o razpisu referenduma za ustanovitev občine Koper
1529. Odlok o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice
1530. Odlok o imenovanju ministrice za delo, družino in socialne zadeve

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1531. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

Odloki

1532. Odlok o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1533. Uredba o določitvi kriterijev za odločanje Agencije za trg vrednostnih papirjev na podlagi določil 8., 100. in 129. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje
1534. Uredba o načinu prevzemanja, zbiranja in hrambe motornih in priklopnih vozil ter njihovih delov, o njihovi prodaji ter o razporejanju sredstev, dobljenih s prodajo
1535. Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
1536. Uredba o nazivih in pogojih za pridobitev nazivov pooblaščenih uradnih oseb kazenskih poboljševalnih zavodov
1537. Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest
1538. Uredba o dumpinškem in subvencioniranem uvozu
1539. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za drugo polletje leta 1994
1540. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za drugo polletje leta 1994
1541. Uredba o zavarovanju samoniklih gliv

Sklepi

1542. Sklep o spremembi sklepa o vzpostavitvi tržnega reda za pšenico letine 1994
1588. Sklep o ukrepih za znižanje pasivnih obrestnih mer v bančnem sistemu

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1543. Odredba o dopolnitvi odredbe o začasnem izvozu in uvozu blaga
1544. Odredba o določitvi najnižjega katastrskega dohodka oziroma drugega dohodka na kmetiji, ki je podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
1545. Odredba o označevanju domačih živali v prometu
1546. Odredba o prepovedi uvoza krompirja, da se prepreči nevarnost vnašanja ogorčic (Globodera pallida /Stone/ Behrens in Globodera rostochiensis /Wollenwerber/ Behrens)
1547. Odredba o plačilu šolnine za specializacije tujih državljanov na področju zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji
1548. Odredba o stroških postopka v zvezi z dovolitvijo prometa zdravil
1549. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju zdravil
1550. Navodilo o dopolnitvi navodila v primerih in pogojih, pod katerimi se ne plačuje varščina iz 310. člena Carinskega zakona
1551. Pravilnik o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v raziskovalne, visokošolske in druge organizacije
1552. Sklep o prostovoljnem zavarovanju za primer brezposelnosti delavcev, ki se začasno zaposlijo v tujini
1553. Pravilnik o sofinanciranju prekvalifikacije ali dokvalifikacije presežnih delavcev
1589. Odredba o načinu oblikovanja odkupne cene mleka
1590. Odredba o določitvi najvišjih drobnoprodajnih cen konzumnega pasteriziranega in konzumnega pasteriziranega homogeniziranega mleka
1591. Odredba o določitvi cen rafiniranega sladkorja iz republiških blagovnih rezerv

BANKA SLOVENIJE

1555. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o aktivnih in pasivnih obrestnih merah Banke Slovenije
1556. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o obračunavanju, izločanju in uporabi obvezne rezerve
1557. Sklep o spremembi sklepa o kriterijih bonitete tujih bank, pri katerih smejo imeti pooblaščene banke devizne račune
1558. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

1554. Poročilo o izidu glasovanja za volitve članov sodnega sveta iz vrst sodnikov

OBČINE

Celje

1560. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Zazidalnem načrtu Dolgo polje I in CRC Golovec

Ljubljana

1559. Odredba o trajni prepovedi prometa za vozila, katerih skupna teža presega 12 ton preko mostu čez reko Soro v Medvodah

Novo mesto

1561. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Bencinski servis s spremljajočimi dejavnostmi ob Vzhodni cesti v Novem mestu
1562. Sklep o razvrstitvi funkcij v Skupščini občine Novo mesto, Izvršnem svetu Skupščine občine Novo mesto in določitvi količnikov za določitev osnovne plače za te funkcije
1563. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe programske zasnove za izdelavo ureditvenega načrta regulacije Kobile v Šentjerneju
1564. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe zazidalnega načrta za razvojno območje Otočca
1565. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bela Cerkev
1566. Poročilo o izidu referenduma
1567. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Birčna vas
1568. Poročilo o izidu referenduma
1569. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Brusnice
1570. Poročilo o izidu referenduma
1571. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dolž
1572. Poročilo o izidu referenduma
1573. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gabrje
1574. Poročilo o izidu referenduma
1575. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Mali Slatnik
1576. Poročilo o izidu referenduma
1577. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Orehovica
1578. Poročilo o izidu referenduma
1579. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Podgrad
1580. Poročilo o izidu referenduma
1581. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Prečna
1582. Poročilo o izidu referenduma
1583. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Uršna Sela
1584. Poročilo o izidu referenduma

Ormož

1585. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje krajevne skupnosti Šalovci

Postojna

1586. Odlok o proračunu občine Postojna za leto 1994

Radovljica

1587. Sklep o javni razgrnitvi sprememb pravilnika zazidalnega načrta Poddobrova v Begunjah

POPRAVKI

1. Popravek zakona o začasni prepovedi lastninskega preoblikovanja pravnih oseb, ki prirejajo igre na srečo
AAA Zlata odličnost