Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1994 z dne 5. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1994 z dne 5. 7. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1592. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kredita pri Evropski investicijski banki
1593. Zakon o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita Evropske investicijske banke za projekt Slovenske železnice II

Odloki

1594. Odlok o spremembah odloka o načinu uporabe posameznih določb zakona o delavcih v državnih organih za delavce v službah Državnega zbora Republike Slovenije
1595. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za finance in kreditno-monetarno politiko in o izvolitvi predsednika, dveh podpredsednikov in članov odbora
1596. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov odbora
1597. Odlok o razrešitvi sodnika Temeljnega sodišča v Murski Soboti
1598. Odlok o imenovanju namestnika javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Ljubljani
1599. Odlok o imenovanju namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Mariboru
1600. Odlok o imenovanju namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Mariboru
1601. Odlok o imenovanju namestnice javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Mariboru
1602. Odlok o imenovanju namestnice javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Novem mestu
1603. Odlok o razrešitvi sodnice Višjega delovnega in socialnega sodišča

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1604. Sklep o oprostitvi cestne pristojbine za motorna tovorna vozila, registrirana v Švici, ki vozijo po cestah v Republiki Sloveniji

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1605. Navodilo o vsebini in načinu poročanja o intervenciji
1606. Navodilo o izvajanju zaščitnih ukrepov
1607. Navodilo o vodenju delovnih kart in uporabi znakov pri zaščiti in reševanju
1608. Navodilo za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v drugem polletju leta 1994
1609. Količnik možne rasti plač v skladu s 3. točko dogovora o politiki plač za leto 1994
1610. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih

BANKA SLOVENIJE

1611. Sprememba navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino

OBČINE

Ajdovščina

1612. Sklep o referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju KS Gaberje

Brežice

1613. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja Radia Brežice

Celje

1614. Sklep o ukinitvi bivše poti kot javno dobro v k.o. Globoko
1615. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Gospodarska cona v Celju - kompleks lahke industrije Lava II
1616. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Šmarjeta
1617. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih
1618. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja
1619. Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN Levi breg Voglajne - Aljažev hrib
1620. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Celje
1621. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin
1622. Odlok o spremembi območij naselij Trnovlje pri Celju in Bukovžlak, o imenovanju nove ulice v naselju Trnovlje pri Celju ter o spremembi območja ulice Gaji
1623. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Črnomelj

1624. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v občini Črnomelj
1625. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Stari trg
1626. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju občine Črnomelj
1627. Odlok o razglasitvi kapele sv. Družine v Ziljah za kulturni spomenik

Gornja Radgona

1628. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Gornja Radgona za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Gornja Radgona za obdobje 1986-1990 podaljšan
1629. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za pokopališče v Radencih

Grosuplje

1630. Odredba o določitvi najvišjih cen
1631. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb in prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju občine Grosuplje

Jesenice

1632. Sklep o uskladitvi vrednosti točke po odloku o komunalnih taksah v občini Jesenice
1633. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o osnovah in merilih za določitev najemnine za poslovne stavbe, poslovne prostore in garaže, ki so v lasti občine Jesenice

Kranj

1634. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Kranj za leto 1993

Lenart

1635. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 29. maja 1994, za preimenovanje kraja in Krajevne skupnosti Voličina v kraj in Krajevno skupnost Sv. Rupert

Logatec

1636. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za drugo polletje 1994

Postojna

1637. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Postojna za leto 1993

Slovenj Gradec

1638. Sklepi o statusu zemljišč v splošni rabi - javno dobro
1639. Spremembe in dopolnitve pogojev za dobavo in odjem plina iz plinovodnega omrežja za občino Slovenj Gradec, ki je v upravljanju Komunalno stanovanjskega podjetja Slovenj Gradec
1640. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev za dobavo in odjem ogrevne toplote v občini Slovenj Gradec

Šmarje pri Jelšah

1641. Sklep o poprečni gradbeni ceni in poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Šmarje pri Jelšah za leto 1994

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ivanjkovci