Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1994 z dne 8. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1994 z dne 8. 7. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1642. Zakon o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita Evropske investicijske banke za projekt gradnje Slovenskih avtocest/a
1675. Zakon o najemu posojil in poroštvu za najeta posojila za odkup pšenice letine 1994

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1643. Odlok o pomilostitvi obsojencev

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1676. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu zbiranja lastniških certifikatov s strani pooblaščenih investicijskih družb

Sklepi

1644. Sklep o oprostitvi plačila posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga za uvoz določenega blaga v letu 1994
1645. Sklep o oprostitvi plačila davščine za carinsko evidentiranje v letu 1994 za uvoz določenega blaga
1646. Sklep o določitvi carinske stopnje ´prosto´ pri uvozu določenega blaga v letu 1994
1677. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1647. Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu
1648. Pogoji za odkup pšenice in oljne ogrščice letine 1994
1649. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov
1650. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za junij 1994
1678. Odredba o številu in sedežih notarskih mest
1679. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 1994

USTAVNO SODIŠČE

1656. Odločba o razveljavitvi 2. alinee prvega odstavka 50. člena zakona o graditvi objektov
1657. Odločba o razveljavitvi 5. točke 126. člena in drugega stavka drugega odstavka 127. člena zakona o dedovanju
1658. Odločba o ugotovitvi, da določba petega odstavka 23. člena in 25. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij nista v neskladju z ustavo in odločba o ugotovitvi, da uredba o izdajanju in upoštevanju potrdil na podlagi neizplačanega dela neto osnovnih plač s prilogo A in obrazci ni v neskladju s 25.a členom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij

BANKA SLOVENIJE

1651. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o kontnem okviru za banke in hranilnice
1652. Sklep o računovodskih izkazih bank in hranilnic
1653. Navodila za izvajanje sklepa o računovodskih izkazih bank in hranilnic
1654. Sklep o spremembi sklepa o načinu opravljanja menjalniških poslov
1655. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 30. 6. 1994

OBČINE

Celje

1660. Sklep o revalorizaciji vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Celje

Kamnik

1661. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje K6-Utok (Kamnik)
1662. Sklep o javni razgrnitvi programskih zasnov za lokacijski načrt I-3 Plinifikacija kot dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Kamnik in osnutka odloka o lokacijskem načrtu I-3 Plinifikacija

Kočevje

1663. Pravilnik o kadrovskem štipendiranju učencev in študentov za potrebe vzgojnoizobraževalnih javnih zavodov v občini Kočevje

Laško

1664. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Celjske lekarne

Ljubljana

1659. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi parkirnine na javnih parkirnih površinah

Metlika

1665. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora
1666. Sklep o soustanoviteljstvu vzgojnoizobraževalnega zavoda "Tekstilna šola Metlika"

Postojna

1667. Pravilnik o javnem oglaševanju

Šentjur pri Celju

1668. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo z nedovoljenimi posegi degradiranega prostora občine Šentjur pri Celju
1669. Odlok o ureditvi plovbe po notranjih vodah
1670. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Celjske lekarne

Šmarje pri Jelšah

1671. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove in zazidalnega načrta za del območja S1 v Šmarju pri Jelšah

Trebnje

1672. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Trebnje
1673. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora
1674. Odlok o preimenovanju dela naselja Veliki Gaber v novo naselje Medvedjek
AAA Zlata odličnost