Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1994 z dne 20. 5. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1994 z dne 20. 5. 1994, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1129. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
1130. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
1131. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1132. Uredba o lokacijskem načrtu za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in del severne obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani

Sklepi

1133. Sklep o ustanovitvi enot civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi
1134. Sklep pravice do bivanja, zdravstvenega varstva, šolanja in usposabljanja otrok in mladostnikov, ki niso državljani Republike Slovenije

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1135. Navodilo za uveljavljanje pravice do uvoza blaga po 5. členu uredbe o merilih, ki se bodo uporabljala pri znižanju carinske stopnje oziroma določitvi carinske stopnje "prosto" pri uvozu blaga v letu 1994 in 50. členu carinskega zakona
1136. Navodilo o sklenitvi in prenosu pisarniško-tehničnega in materialno-finančnega poslovanja v zvezi s prenehanjem dela sodišč združenega dela in z začetkom dela delovnih in socialnih sodišč
1137. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1138. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice
1139. Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/93)
1178. Odredba o prepovedi prodaje in uvoza vozil brez katalizatorja

BANKA SLOVENIJE

1142. Sklep o omejitvi obsega zadolževanja v tujini

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1140. Akt o določitvi števila sodniških mest na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
1141. Poprečni indeks rasti poprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji v obdobju januar-marec 1994

OBČINE

Brežice

1143. Odlok o podelitvi koncesije za vzpostavitev sistema kabelske televizije na območju občine Brežice
1144. Odlok o podelitvi koncesije za graditev in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina
1145. Odlok o ureditvenem načrtu Mestno jedro - Brežice
1146. Akt o koncesiji za izkoriščanje peskokopov in kamnolomov na področju občine Brežice

Celje

1147. Sklep o preoblikovanju Zdravilišča Dobrna v delniško družbo

Črnomelj

1148. Odlok o proračunu občine Črnomelj za leto 1994

Gornja Radgona

1149. Sklep o dajanju soglasja k cenam

Jesenice

1150. Sklep o točkovanju stanovanjskih razmer

Kamnik

1151. Pravilnik o dodeljevanju stanovanjskih posojil v občini Kamnik

Lenart

1152. Sklep o imenovanju volilnih komisij referendumskih območij na območju sedanje občine Lenart
1153. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o ukinitvi javnega dobra
1154. Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju občine Lenart v letu 1994
1155. Sklep o dajanju soglasja k cenam
1156. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun pristojbin v občini Lenart

Lendava

1157. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Lendava za leto 1993

Ljubljana Vič-Rudnik

1158. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Ljubljana Vič-Rudnik za leto 1993
1159. Odlok o proračunu občine Ljubljana Vič-Rudnik za leto 1994

Ljutomer

1160. Sklep o imenovanju volilne komisije 124. referendumskega območja za ustanovitev občine Ljutomer
1161. Sklep o imenovanju volilne komisije 125. referendumskega območja za ustanovitev občine Križevci pri Ljutomeru
1162. Sklep o imenovanju volilne komisije 126. referendumskega območja za ustanovitev občine Mala Nedelja
1163. Sklep o imenovanju volilne komisije 127. referendumskega območja za ustanovitev občine Razkrižje
1164. Sklep o imenovanju volilne komisije 128. referendumskega območja za ustanovitev občine Veržej

Mozirje

1165. Odlok o dopolnitvah odloka o komunalnih taksah
1166. Odlok o dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Mozirje
1167. Odlok o določitvi gospodarskih javnih služb
1168. Odlok o uskladitvi organiziranosti javnega podjetja
1169. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v občini Mozirje

Novo mesto

1170. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Novo mesto za leto 1993
1171. Odlok o proračunu občine Novo mesto za leto 1994

Ormož

1175. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo 4. krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ivanjkovci

Šmarje pri Jelšah

1176. Odlok o uvedbi prispevka za izgradnjo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Trebnje

1177. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za kamnolom Ostrožnik in o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu za kamnolom Ostrožnik

Žužemberk

1172. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Žužemberk
1173. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Žužemberk o izidu glasovanja na referendumu, dne 24. 4. 1994 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Žužemberk
1174. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Otočec

POPRAVKI

1. Popravek odloka o določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti