Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1994 z dne 26. 5. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1994 z dne 26. 5. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1180. Sklep o spremembi sklepa o razvrstitvi občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti v skupine, glede na njihovo družbeno in gospodarsko razvitost ter določitvi koeficienta za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini
1223. Sklep o ponovitvi postopka in o rokih za izvedbo postopka za določitev referendumskih območij v občini Koper in delu občine Sežana

Drugi akti

1179. Začasni sklep o količnikih za določitev osnovne plače javnih pravobranilcev in sodnikov za prekrške, organov za postopek o prekrških in družbenih pravobranilcev samoupravljanja
1181. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1182. Uredba o pristojbinah za obvezne zdravstvene preglede rastlin v prometu čez državno mejo (uvoz, izvoz, prevoz v tranzitu) in v notranjem prometu
1183. Uredba o kreditnih pogojih za dolgoročne kredite spodbujanja razvoja na demografsko ogroženih območjih v Republiki Sloveniji iz proračuna Republike Slovenije za leto 1994

Sklepi

1184. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda ´Muzej novejše zgodovine´
1185. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o turistični taksi
1186. Sklep o prenehanju veljavnosti odloka o pogojih in merilih za sprejem v študentske domove

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1187. Pravilnik o kakovosti mesa klavne živine in divjadi
1188. Pravilnik o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov in polovic na klavni liniji
1189. Natečaj za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji za leto 1994
1224. Poročilo o višini in mesečni stopnji rasti povprečne mesečne bruto plače na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji in v gospodarstvu Republike Slovenije marca 1994, višini bruto in neto plače na zaposleno osebo v gospodarstvu Republike Slovenije v obdobju januar 1994-marec 1994, višini povprečne bruto plače na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji v obdobju april 1993-marec 1994 in indeks povprečne bruto plače na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji za marec 1994 na povprečno bruto plačo na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji v obdobju april 1993-marec 1994

BANKA SLOVENIJE

1190. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

1225. Sklepi o imenovanju volilnih komisij referendumskega območja
1226. Sklepi o spremembi sklepov o imenovanju volilnih komisij referendumskega območja

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1191. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. marca 1994
1192. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
1193. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
1194. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
1195. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
1196. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
1197. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
1198. Pravilnik o honorarjih za javno uporabo avtorskih del

OBČINE

Brežice

1202. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
1203. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
1204. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
1205. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje
1206. Sklep o javni razgrnitvi Programskih zasnov za oskrbno storitveno in stanovanjsko dejavnost v Dobovi

Celje

1207. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Celje izven ureditvenih območij lokalnih središč in ureditvenega območja Celja, ter sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Celje za obdobje od leta 1986-2000, dopolnjen leta 1989 - kartografske dokumentacije

Idrija

1208. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni ureditvi vprašanj v zvezi s pristojnostmi zborov in volitvami funkcionarjev občinske skupščine ter izvršnega sveta SO Idrija
1209. Odlok o uvedbi takse zaradi onesnaževanja vode v KS Sp. Idrija
1210. Odlok o uvedbi takse zaradi onesnaževanja vode v KS Cerkno
1211. Odlok o uvedbi takse zaradi onesnaževanja vode v mestu Idrija
1212. Odlok o uvedbi takse zaradi onesnaževanja voda na območju KS Črni vrh
1213. Sklep o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi

Kamnik

1214. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Kamnik za leto 1993
1215. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta območja S-14 - Kalcit

Kranj

1216. Odredba o omejitvi prometa za nekatera vozila na območju mesta Kranja

Lenart

1217. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Lenart za leto 1993
1218. Odlok o proračunu občine Lenart za leto 1994
1219. Odlok o dopolnitvi odloka o uvedbi agromelioracijskih postopkov na območju občine Lenart
1220. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994 na območju občine Lenart

Litija

1221. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o organizaciji in delovanju civilne zaščite v občini Litija
1222. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin

Ljubljana

1199. Sklep o začasni določitvi obratovalnega časa
1200. Sklep o oblikovanju cen
1201. Sklep o oblikovanju cen

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o kontnem okviru za banke in hranilnice
2. Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka na območju krajevne skupnosti Krka
3. Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Stročja vas v naseljih Nunska graba, Podgradje-Rinčetova graba, Presika, Pristava in Stročja vas
4. Popravek sklepa o imenovanju volilnih komisij referendumskih območij za ustanovitev občin Boštanj, Sevnica in Tržišče-Šentjanž-Krmelj
5. Popravek odloka o komunalnih taksah v občini Sevnica
6. Popravek sklepa o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v KS Poljane, KS Log in KS Javorje
AAA Zlata odličnost